Năr tơmơ\t: 14/7/2018

 

VOV4.Bahnar - Tơ\ pơlei tơm Buôn Ma Thuột, dêh char Dak lăk, dôm bơngai tơtông u\nh hơyu\h gô xek phak kơtang hlo\h. Bơngai đe\i xek phak păng io\k tơv^h kon jên lơ hlo\h lơ\m 6 khe\i blu\ng sơnăm au ‘no\h 21 tr^u hlak jên. ‘Nau m^nh u\nh hnam oe\i tơ\ phương Thành Nhất, pơlei tơm Buôn Ma Thuột, hlôi cho# tơtông tơle\i u\nh hơyu\h tơ\ hơnăp jơ u\nh hơyu\h vă chă tơ\k hơdăh lơ\m u\nh hnam. Kơ yuơ ư\h kơbăt khe\i ‘năr cho# tơtông au lai yơ, kơna An^h jang u\nh hơyu\h hlôi pơlăp kăp jên io\k yua u\nh hơyu\h lơ\m 12 khe\i, hơto\ hăm 11 tr^u hlak jên, păng Dơno\ an^h ve\i lăng Mơdro sa dêh char Dak Lăk kăp phak 10 tr^u hlak jên.   

 

Kiơ\ ch^h jo# đơ\ng An^h kmăi u\nh hơyu\h Bắc Buôn Ma Thuột (Ko\ng ty U|nh hơyu\h Dak Lăk), jo# đơ\ng sơnăm sơ\ tru\h dang e\i hlôi [o#h hlo\h 10 ‘măng đe tơtông kle\ u\nh hơyu\h. An^h au hlôi io\k tơv^h kon jên hăm io\k yua u\nh hơyu\h 12.000 kWh u\nyh hơyuh hơto\ 38 tr^u hlak jên, An^h ve\i lăng Mơdro sa dêh char xek phak hlo\h 47 tr^u hlak jên.

 

Yă Phạm Thị Phượng – Kơ ie\ng Kơdră Ko\ng ty U|nh hơyu\h Dak lăk tơbăt, an^h au hlôi pơlăp jang kiơ\ rim tơdrong phak kăp kơtang adoi đe\i trong jang pơtru\t, hơpăh hăt hot ăn bơngai ayơ [o#h đe tơtông io\k u\nh hơyu\h.

Tơblơ\ nơ\r: Amazưt