Năr tơmơ\t: 20/7/2018

VOV4.Bahnar - Kiơ\ kơxo# hơlen ‘nao âu hloh đơ\ng anih jang y te# dêh char Dak Nông, dang ei dêh char xơkơ\t đei 10 ‘nu [ơm j^ A H1N1. Mă dôm bơngai j^ âu đei ‘măn oei pha hơmet j^, jơhngơ\m jăn hlôi grăng, mă lei anih jang y te# dêh char Dak Nông duh oei tơbang ăn kon pơlei athei kơchăng tôch dêh hăm tơdrong j^ âu.

Lơ\m kơxo# bơngai [ơm j^ A H1N1, đei 9 ‘nu bơngai [ơm j^ tơ\ apu\ng Dak Rlâp, 1 ‘nu bơngai j^ tơ\ apu\ng Tuy Đức, dêh char Dak Nông. Dang ei dôm bơngai j^ oei đei hơmet j^ tơ\ Hnam pơgang tơm apu\ng Dak Rlâp păng minh [ar bơngai j^ hlôi đei chơ ‘nhăk hơmet j^ tơ\ hnam pơgang kơpal hloh. Kiơ\ tơdrong tơroi đơ\ng hnam pơgang păng hơlen jơhngơ\m jăn bơngai j^ oei đei hơmet j^ tơ\ hnam pơgang tơm Chợ Rẫy (plei tơm Hồ Chí Minh), Anih jang Y te# Dak Nông xơkơ\t, jơhngơ\m jăn dôm bơngai j^ âu to\k pran [iơ\, minh [ar bơngai hlôi klaih j^. Dang ei dôm bơngai j^ âu oei đei ‘măn pha vă hơlen hơmet mă klaih.

{ak sih Lê Đình Thi, Pho\ kơdră Hnam pơgang tơm apu\ng Dak Rlâp, dêh char Dak Nông ăn tơbăt, tơdrong mă minh [ar bơngai j^ tơ\ tơring [ơm j^ A H1N1 hlôi pơm ăn kon pơlei hiơ\r kơ đon. Lơ bơngai hlôi năm truh khăm hơlen jơhngơ\m jăn tơ\ hnam pơgang, vă hơlen pham hăm đei [ơm virus j^ A H1N1, pơm ăn kơxo# bơngai truh khăm hơlen j^ jăn to\k lơ pơtêng hăm dôm năr adrol kơ noh. Hơdăh noh, kơxo# bơngai truh khăm hơmet j^ tơ\ Hnam pơgang tơm apu\ng Dak Rlâp lơ\m năr 10/7 noh je# 700 ‘nu bơngai, hăm hloh 900 tơpu pham vă xek hơlen, lơ hloh pơtêng hăm ‘năr hmă: “Anih jang y te# hlôi tơle\ch chă khăm hơlen, hơmet j^ ăn bơngai j^. Mă lei tơroi ăn mih ma duch nă băt, j^ A H1N1 noh tơdrong j^ kiơ\ pơyan đe\ch, hơmet j^ ăn dôm bơngai pơlo\ to# kơpal kơ 38 đo#, păng đei tơring pơrang tơre\k truh păng tơdrong j^ năm hadoi nhen j^ bluh pham ‘ngok, j^ plei nuih, j^ yô đak x^k, j^ gút, jing dôm tơdrong j^ pơm kue jơhngơ\m jăn, ưh kơ ke\ tang găn tơdrong j^ đei [ôh noh athei [^ch hnam pơgang vă hơmet j^. Oei tôm noh hơmet j^ tơ\ tơring pơlei pơla păng pơ ‘nguaih hơkâu jăn jing trong jang kăl mă blu\ng”

Kiơ\ Anih jang Y te# Dak Nông, anih jang hlôi ako\m bơngai jang, tơmam drăm vă axong măh ăn tơdrong khăm hơlen hơmet j^ to\k lơ đơ\ng kon pơlei. Atu\m hăm noh tơklăh anih [^ch hơmet j^ ăn dôm bơngai [ơm j^ A H1N1. Anih jang duh tơle\ch pơkă tơring păng hơmet pơ ‘lơ\ng cham char tơ\ dôm tơring hlôi đei j^ vă tang găn tơpoh lang xă lơ\m tơpôl. {ok Hà Văn Hùng, Pho\ kơdră anih jang Y te# Dak Nông ăn tơbăt:Tôm bơngai j^ mă [ôh pơlo\ nhen j^ (A H1N1) noh nhôn hlôi ako\m hơmet j^ tơ\ hnam pơgang tơm apu\ng Dak Rlâp. Truh dang ei dôm bơngai [ơm j^ âu grăng pran [iơ\ bơih, minh [ar ‘nu hlôi klaih j^, oei minh [ar ‘nu noh pơtoi oei [^ch hnam pơgang hơmet j^, hăm tơdrong j^ iơ iă đe\ch. Dôm trong tang găn păng hơmet pơrang tơ\ tơpôl, ăh [ôh đei j^ thoi noh nhôn pơkă tơring păng hơmet cham char hloi păng tang găn tơpoh, hơlen hơdăh tơm a hla chă đei pơrang j^ noh đơ\ng yơ”

J^ A H1N1 jing minh tơdrong j^ găh trong dui jơhngơ\m hăm nhu\ng yuơ virus j^ A pơjing. Tơdrong j^ tơpoh kiơ\ trong dui jơhngơ\m dăh mă tơre\k kơtă hăm pơrang j^. Anih jang Y te# tế Dak Nông tơroi, kon pơlei athei kơchăng hăm pơrang j^ A H1N1 mă lei ne\ pơngơ\t hiơ\r kơ đon, mă hăt noh hăm dôm tơdrong pơlo\ to# hơda. Hăm dôm bơngai pơlo\ to# dêh hnang, ưh kơ ‘lơ\ng hăm jơhngơ\m jăn noh athei năm truh anih jang y te# vă khăm hơmet j^ tơtom.

Lan chih păng rapor


           

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng