Năr tơmơ\t: 13/7/2018

 

Tơ\ de#h char Kon Tum

- Hơmơ\l tơ pl^h tru\h hơ mơ\l dom, đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp tru\h ‘mi t^h. 

- Kial đơ\ng pơ mơ\t tru\h pơ mơ\t pơ băh tak kơ so# 2-3

- Hơ yu\h to\ đơ\ng 23- 29oC

Tơ\ de#h char Gia Lai

- Hơmơ\l tơ pl^h tru\h hơ mơ\l dom, đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp tru\h ‘mi t^h. 

- Kial đơ\ng pơ mơ\t tru\h pơ mơ\t pơ băh tak kơ so# 2-3

- Hơ yu\h to\ đơ\ng 22 - 28oC; hơ dro# tơ ring Cheoreo 26-32oC

Tơ\ de#h char Dak Lak

- Hơmơ\l tơ pl^h tru\h hơ mơ\l dom, đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp tru\h ‘mi t^h. 

- Kial đơ\ng pơ mơ\t tru\h pơ mơ\t pơ băh tak kơ so# 2-3

- Hơ yu\h to\ đơ\ng 23 - 29oC

Tơ\ de#h char Dak Nông

- Hơmơ\l tơ pl^h tru\h hơ mơ\l dom, đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp tru\h ‘mi t^h. 

- Kial đơ\ng pơ mơ\t tru\h pơ mơ\t pơ băh tak kơ so# 2-3

- Hơ yu\h to\ đơ\ng 22 - 28o

Tơ\\ de#h char Lâm Đồng

- Hơmơ\l tơ pl^h tru\h hơ mơ\l dom, đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp tru\h ‘mi t^h. 

- Kial đơ\ng pơ mơ\t tru\h pơ mơ\t pơ băh tak kơ so# 2-3

- Hơ yu\h to\ đơ\ng 21- 27oC; hơ dro# lơ\m pơ lei tơm Đà Lạt đơ\ng 17-24oC

Tơblơ\ nơ\r: Thuem

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng