Năr tơmơ\t: 2/6/2018

 

VOV4.Bahnar- Ư|h kơ đei ho\k tơ\ hnam trưng hơ yơ, mă lei hăm đon hơ drin ho\k pơ hrăm păng jang to\k, tơ dăm Y Phăng Mlô, bơ ngai Ê Đê, oei tơ\ apu\ng Cư Mgar, de#h char Dak Lak hlôi chă trong jang sa ăn kơ d^h kiơ\ đơ\ng tơ drong pơm bo#i pơ tăm ‘long pơ ro\ păng kơ [ang xi măng, blu\ng a hơ nhăk tơ drong đei yua kơ jăp ăn kơ d^h kâu.  

 

Đei jo po đơ\ng oei nge tơ\ jơ\ng pơm ăn tơ drong năm v^h vơ\t mơ mat tat, u\nh hnam dơ nu\h hin, ho\k đ^ lăm 9, Y Phăng Mlô (26 sơ năm), oei tơ\ plei Jok, xăh Ea Hđing, apu\ng Cư Mgar, de#h char Dak Lak athei pơ dơ\h ho\k, oei tơ\ hnam tơ gu\m mo\ sư te\ch đak kơ tao. Mư\h [ơ\t rơ hơi, ‘nho\ng đa le\ch tơ\ an^h pơm tơ le\ch bo#i pơ ro\ je# hnam, pơ nam lăng hơ len trong bơ ngai pơm tu\h không, pơm bo#i pơ ro\.  

 

M^nh khei ‘năr đơ\ng ro\ng, Y Phăng tơ che\ng đei pơ tăm ‘long pơ ro\ vă te\ch. Ư|h kơ đei bo#i pơ tăm, ku\m ư\h kơ đei lơ jên vă jang, ‘nho\ng chă pơm kơ d^h đei dôm bo#i pơ ro\ ăn kơ d^h, ‘mơ ‘met đei jên hai, măk ai cha\ pơ che\h dôm kơ loăi bo#i ‘lơ\ng kiơ\ kơ d^h ‘me\h vă hai.   

 

Hiong vă je# 1 sơ năm chă hơ len lăng păng chă trong pơm không, pơm lơ loăi, Y Phăng hlôi pơm đei dôm bo#i pơ ro\ đei rup hl^ch nhen bo#i rup hơ ko kơ jung, bo#i rup chơ kho\ [a ta, tơ păl,... Dôm tơ mam ‘nho\ng pơm đei lơ bơ ngai băt tru\h păng tơ chă năm răt. ‘Nho\ng Y Phăng Mlô tơ roi:

“{ơ\t blu\ng ‘no\h tơ drong jang tôch kơ mơ mat tat, mă loi ‘no\h j^ găh jên ư\h kơ đei lơ, tơ drong hlo#h vao ku\m to\ se\t. Đơ\ng ro\ng 1 khei ‘năr ‘no\h đei găh an^h jang đoàn apu\ng ăn to\k io\k jên păng đơ\ng no\h tơ drong jang đei sơ đơ\ng [iơ\. &nh io\k yua jên lơ\m tơ drong răt tơ mam, kơ măy kăt, kơ măy hang va\ pơm không păng hơ met ming te\h vă jang”.

Sơ năm 2016, đei an^h jang Đoàn xăh Ea H’đing pơ tho, Y Phăng pơm hla ar tơ roi đon tơ che\ng ‘me\h tơ iung tơ drong jang păng đei an^h jang Đoàn apu\ng Cư Mgar tơ gu\m 20 triệu hlak jên to\k io\k đơ\ng Jên mong tơ iung tơ drong jang. Hăm kơ so# jên âu, Y Phăng răt tơ mam, chuơ\h, xi măng păng jang hloi hăm tơ drong jang pơm bo#i, pơm kơ [ang tang do\ hăm xi măng. ‘Nho\ng oei tơ chă thim dôm kơ loăi bo#i pơ ro\ hl^ch, ‘lơ\ng vă pơm lăp tơ drong ‘me\h lăng đơ\ng tơ moi.

 

‘Nho\ng Nguyễn Văn Lanh, tơ ‘ngla 1 an^h jang pơ tăm pơ kao – ‘long pơ ro\ tơ\ pơ lei tơm Buôn Ma Thuột, de#h char Dak Lak hlôi lơ ‘măng răt tơ mam yua đơ\ng Y Phăngpơm đei tơ băt, lăp kăl tơ roi kiơ\ tơ che\ng ‘me\h ‘no\h Y Phăng pơm kiơ\ [lep hloi.

“ &nh [o#h ‘nho\ng ‘no\h ư\h kơ đei pơ hrăm kiơ\ hnam trưng lăm mă lei ‘nho\ng ‘no\h tôch kơ pơ nam, chă hơ len, yua kơ pơ t^h gia nhen mư\h ‘năr ‘mi kial thoi no\h mă lei ‘nho\ng oei jang. Đang kơ ‘no\h tơ mam âu pơm hăm ti mă ư\h kơ s^h pơm hăm kơ măy o#h. Tơ drong ‘lơ\ng ‘no\h ku\m nhen đơ\ng lơ bơ ngai đe\ch, ^nh [o#h akhan sư đei đăi tơ drong pơ nam đ^ jơ hngơ\m lơ\m rim tơ mam.”

 

Hrei ‘nâu, jo# păh lăp rim năr Y Phăng te\ch đei dang 4-5 to\ bo#i pơ ro\ hăm kơ jă đơ\ng 50 rơ bâu tru\h 600 rơ bâu hlak jên 1 pôm bo#i, hơ nhăk io\k yua sơ đơ\ng rim sơ năm dang 50 triệu hlak jên. Lơ\m dôm ‘măng đe vă pơ tăm lơ, tơ moi pơ kă răt tơ mam lơ dăh mă dôm tơ mam đei pơm t^h, ‘nho\ng athei thuê thim bơ ngai tơ gu\m.

 

‘Nho\ng Y Long Kbuôr, kang [o# an^h jang đoàn apu\ng Cư Mgar hơ len lăng, tơ drong jang tơ iung tơ drong jang đơ\ng Y Phăng đei tơ drong pơ che\h; kơ d^h kâu Y Phăng ‘no\h j^ bơ ngai tơ dăm kon kông [e\nh jơ hngơ\m đon hơ drin:  

“Y Phăng ‘no\h j^ 1 ‘nu tơ dăm jo po đei đon hơ drin yak hlo\h lơ\m tơ drong ar^h sa păng pơm đei lơ tơ mam. Tơ drong jang âu ư\h kơ đei kiơ\ lăm ho\k mă ‘nho\ng chă pơm, ho\k pơ hrăm kơ d^h kiơ\ hla ar [ăo dăh mă lơm mạng đơ\ng ro\ng ‘no\h chă pơm kơ loăi kơ d^h vă kơ lăp hăm tơ drong ‘me\h vă dang ei đơ\ng an^h te\ch mơ dro păng tru\h dang ei ‘no\h tơ drong jang hlôi tơ iung pran hlo\h. Hăm tơ dăm Y Phăng ‘no\h j^ 1 ‘nu tơ dăm jo po mă kơ d^h kơ dâu sư hlôi đei đon hơ drin yak hlo\h lơ\m tơ drong ar^h sa ‘no\h đ^ đăng dôm đe tơ dăm nai tơ\ tơ ring đe ku\m athei ho\k pơ hrăm vă io\k ‘no\h pơm tơ drong ‘lơ\ng hơ to\k tơ iung đơ\ng ro\ng âu kơnh”.  

 

Tru\h dang ei, Y Phăng hlôi kla đ^ jên to\k io\k đơ\ng jên tơ iung tơ drong jang đơ\ng an^h jang Đoàn apu\ng. ‘Nho\ng to\k bo\k tơ che\ng vă pơ\ih să pơm tơ le\ch, tơ chă thim bơ ngai jang, tơ gop pơ jing tơ drong jang ăn lơ bơ ngai nai. ‘Nho\ng ku\m ling lang pơ tho ăn kơ bu tơ pă hưch hanh păng ‘me\h ho\k pơm bo#i pơ ro\. Y Phăng tơ roi, tơ iung tơ drong jang athei đei le\ch đơ\ng tơ drong hưch hanh đơ\ng kơ d^h, hăm bơ ngai hmă đ^ mơ mat, bơ ngai jo po nhen thoi ‘nho\ng ‘no\h roi mơ mat tat hlo\h dơ\ng. Mă lei lăp kăl tơ drong hưch hanh păng hơ drin, rim tơ drong mơ mat tat adoi gơ\h yak hlo\h vă hơ nhăk ăn jơ nei.

H’Xíu ch^h

Thuem tơ blơ\

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng