Brei klaak sarak biên chế luac rai ngan song viên chức; tagok tanut patrun jien kak je thu nhập cá nhân tagok 11 triệu đồng/sa bilan; Tagok tanut ilamu di gru pato… lac dom sarak prong hu batabiak meng bilan 7/2020.

 

Brei klaak  sarak biên chế luac rai ngan song  viên chức; tagok tanut patrun jien kak je thu nhập cá nhân tagok 11 triệu đồng/sa bilan; Tagok tanut ilamu di gru pato… lac dom sarak prong hu batabiak meng bilan  7/2020. Tui hukum pasiam veik, pabak dom paka  di hukum urang jakar, công chức song hukum Viên chức, jeng dok khik tamo 2 janih harak pambuak bruk ngak lac oh thau cambaih tuk vak song thau cambaih tuk vak. Min, harak pambuak bruk oh thau cambaih tuk vak atau “sarak  biên chế luac rai” dok hu pandar dalam 3 bruk ini: Viên chức hu palih ruah dahlau di harei 1/7/2020; Urang jakar, công chức jeng viên chức; Urang hu palih ruah  ngak viên chức ngak bruk di bhum hu  kinh tế - xã hội biak kan kandah. Ngan song dom viên chức bahrau palih ruah meng harei  1/7/2020 njauk tut angan pambuak bruk ngak hu tuk vak meng ginup  12 bilan tal 60 bilan.    

  Thủ tướng rajaei Nguyễn Xuân Phúc bahrau pato tacei dom mintri, dom gah pambuak tal saong dom tinh, ban paglaong bruk pacang caga khuah pui, pandam khuah gilai. Vaktu anak tal, tui kuhria mboh dahlau langik tasik hu rilo salih karei, daok langik pandiak bhang saong thu tlagu dui atah, mbuan ba tal khuah gilai, mbuan ngak brei metai lahik, kan kandah raidiuk di bhap bini, bruk salamat di jalan điện negar, Thủ tướng ieu kakei dom mintri, dom gah saong dom tinh,ban dalam negar, ngak catang tui Công điện ka 776 di Thủ tướng rajaei ka bruk paglaong dom jalan ngak samar pacang caga khuah gilai, oh caik tamuh gilac bruk khuah gilai pambak tabiak praong yau dalam bilan 6 saong 7/2019.

Dalam mbang nyaom di Mban tacei jalan pakat negar pacang caga jit  COVID-19 song lambaok gah  Y tế dunya  (WHO) di  Việt Nam song dom kapul nyaom dunya ka bruk pacang caga jit ruak dalam tuk vak anak tal hu peih tabiak di harei kabroi, dom  chuyên gia ndom lac bruk jit ruak dok rah tabiak kan kandah song dui atah, yau nan ye dom  chuyên gia dunya hu panuac kakei tuk brei peih pambah mbang negar atau pambuak veik dom jalan par dunya, dom negar njauk caik hatai iek prong. Lambaok  WHO brei thau, urak ini dunya hu padang kapul pambuak gauk roh duah vaccine. Kapul ini biak khin da-a  Việt Nam hu mbaok tame roh duah  ngak tabiak. Bruk hu mbaok tame kapul lac jalan ngak prong piah bhap bini meda pabak hu  vaccine dalam tuk avar di abih  ( tui kuhria di puac thun  2021).

Kuhria tal maong 3 bier harei 30/6, dalam negar hu mangaok 880 ribau urang pacacah mbaok tangin tame mbang pacacah bac tamat, dalam nan hu labaih 636 ribau adei mbaok tangin pilih ruah tame đại học, cao đẳng. Dom urang pacacah mbaoh tangin tame mbang pacacah tame saong pilih ruah đại học cao đẳng samu saong thun dahlau.

Mintri ngak nong song patagok palei pala  (NN-PTNT) bahrau hu harak mbang ka  2 payua ka  Ubbhap bini rilo  tỉnh, ieu samar pasang iek, pacang cakak dom sruh jit tamuh veik song njom mbak khang, samar rami ramik veik dom tavak tavaiy dalam bruk pacang caga jit. Mintri ngak nong song patagok palei pala brei thau  Urak ini  dalam negar hu  238 xã di  60 huyện di 18 tỉnh ban hu jit ruak pabui châu Phi oh tapa  30 harei , dalam nan hu  228 xã tamuh jit veik. Kayua yau nan ye, jit ruak mbuan si tamuh veik, pambak praong, kan kandah trak tal bruk pasiam veik, rong veik tapon pabui piah pablei. Anak bruk mehit lac tapon pabui camereip bo Việt Nam bahrau blei meng Xiem mai hu jru pakauk, ong Nguyễn Văn Đông, akaok Cục Thú y ndom lac, pabui duik blei meng Xiem mai Việt Nam jeng hu harak oh pandar pandap mbang hu dom janih jru mek dalam bruk rong glang tui hukum di 2 negar.

Harei ni 01/07 lac harei buh phiếu ka dom paka ramik veik hukum negar di Nga. Tui sarak di Tổng thống V.Putin, harei ni bhap bini Nga hu padieh ngak saong hu mbang tamo jien bilan, mayah thei nao ngak ye taduan hu jien bilan tagok dua mbang. Di grauk labik dalam negar Nga hu peih jaik 100 ribau labik buh phiếu piah ka bhap bini nao buh phiếu.Gam haong bruk peih tabiak rilo labik buh phiếu di dalam negar, Nga daok ramik 250 labik buh phiếu di 144 negar di dunya piah ka dom urang Nga daok di negar langiu brei thau hatai sahaneng di drei  haong hukum di negar. Hadei di tuk buh phiếu hu salah, mayah danak dak hukum negar taduan hu labaih 50% dom phiếu pachrieh tui, dom paka ramik veik nan hu pandar meng harei hu khan brei thau, tapa nan peih tabiak sa bruk salih bahrau di hukum praong abih meng nan mai di negar Nga.

Gah Y tế dunya (WHO) bahrau hu panuac lac, urang metai kayua Covid-19 di  Mỹ Latinh meda tagok jang  4 mbang meng ni tal bilan 10 meyah dom negar di pak ni palagaih pacadu dom jalan pacang caga. Jeng dalam harei, brei panuac di var patahu khan anak  Ủy ban Y tế Thượng viện Mỹ, Tiến sĩ Phao-chi, sa urang ilamu dang akaok ka ruak njom mbak, ndom lac negar  Mỹ dok nao suan jalan  tuk urang ruak  Covid-19 yaok harei dok tagok. Tiến sĩ Phao-chi ndom haong dom nghị sĩ quốc hội lac urang njom ruak Covid-19 di Mỹ meda tagok tal tanut 100 ribau yaok harei meyah oh pasang iek hu dom mbang tamuh ruah dok rah tabiak .

Hu takik di nyu 13 urang metai saong 6 urang karei njauk rambuac dalam mbang patuh rahtabiak di harei kabroi di sa labik y tế gah barak ban ine Tê-hê-ran, negar Iran. Dalam dom urang njauk bala, rilo abih lac urang kumei. Rajaei di ni brei thau, makna di bruk patuh ni lac kayua tathoat khí ga. Di angaok rayo papar binguk kanja Iran dahlau nan hu brei mboh thaot binguk ka bruk patuh jang yau dom kham marat samar ngak pasiam dom khut khat. Dalam tuk nan, Sở padam pui Tê-hê-ran brei thau apui khuah hu padam./.

Urang lang: Thu Thảo & H.Pha

 

Trang tin  1/7/2020  10:48:26

Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên… là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 7/2020. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Tuy nhiên, hợp đồng không xác định thời hạn hay “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020; Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1/7/2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thời gian tới, dự báo thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, còn nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài, nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao, gây ảnh hưởng đến môi trường, tính mạng, đời sống của người dân, sự an toàn của hệ thống truyền tải điện quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong cả nước, tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 776 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng cháy rừng xảy ra trên diện rộng như trong tháng 6 và 7/2019.

Tại cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và một số tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới được tổ chức hôm qua, các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh thông điệp dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp và kéo dài, do đó các chuyên gia quốc tế khuyến cáo khi xem xét quyết định mở cửa đường biên giới hay nối lại các đường bay quốc tế, các nước cần phải hết sức thận trọng. Đại diện WHO cho biết, hiện trên thế giới đã hình thành Liên minh nghiên cứu vaccine. Liên minh này rất muốn mời Việt Nam tham gia nghiên cứu, sản xuất. Việc tham gia liên minh là điều kiện quan trọng để người dân có thể tiếp cận được vaccine trong thời gian sớm nhất có thể ( dự kiến khoảng cuối năm 2021).

Tính đến 15 giờ chiều ngày 30/6, cả nước đã có trên 880 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp, trong đó có hơn 636 nghìn em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng tương đương năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa có văn bản lần thứ 2 gửi chủ tịch UBND nhiều  tỉnh, đề nghị khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, khắc phục ngay những bất cập trong công tác phòng chống dịch. Bộ NN-PTNT cho biết, hiện cả nước có 238 xã thuộc 60 huyện của 18 tỉnh thành có dịch tả heo châu Phi chưa qua 30 ngày, trong đó có 228 xã tái phát dịch. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phục hồi, chăn nuôi tái đàn heo, đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Trước thông tin cho rằng lô heo sống đầu tiên mà Việt Nam vừa nhập khẩu từ Thái Lan về có chất cấm, ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, khẳng định, heo sống nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam đều có chứng nhận không sử dụng thức ăn có các chất cấm trong chăn nuôi theo quy định của 2 nước.

Hôm nay 01/07 là ngày bỏ phiếu chính đối với các sửa đổi Hiến pháp của Nga. Theo sắc lệnh của Tổng thống V.Putin, ngày này người dân Nga được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, nếu ai phải đi làm thì sẽ nhận được mức lương gấp đôi. Trên khắp nước Nga đã mở gần 100 nghìn điểm bỏ phiếu để người dân đi bỏ phiếu.Cùng với việc triển khai nhiều điểm bỏ phiếu ở trong nước, Nga còn bố trí 250 điểm bỏ phiếu ở 144 nước trên thế giới để các công dân Nga ở nước ngoài có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình đối với Luật cơ bản của đất nước. Sau khi quá trình bỏ phiếu hoàn tất, nếu dự thảo Hiến pháp nhận được hơn 50% số phiếu ủng hộ, các sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày kết quả được công bố, qua đó mở ra một sự thay đổi Luật cơ bản lớn nhất trong lịch sử Nga hiện đại.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa  cảnh báo, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ Latinh có thể tăng lên gấp 4 từ nay đến tháng 10 nếu các nước tại khu vực buông lỏng những biện pháp phòng ngừa. Cùng ngày, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Y tế Thượng viện Mỹ, Tiến sĩ Phao-chi, một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, nói rằng nước Mỹ đang đi sai hướng khi số ca nhiễm bệnh Covid-19 hàng ngày tiếp tục tăng. Tiến sĩ Phao-chi cảnh báo các nghị sĩ quốc hội rằng số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Mỹ có thể lên tới mức 100 nghìn mỗi ngày nếu không thể kiểm soát được các đợt bùng phát đang xảy ra.

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm qua tại một cơ sở y tế ở phía Bắc thủ đô Tê-hê-ran, Iran. Trong số các nạn nhân, đa phần là phụ nữ. Chính quyền ở tại cho biết, nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí ga. Truyền hình nhà nước Iran trước đó đã phát đi hình ảnh về vụ nổ cũng như các nỗ lực khẩn cấp nhằm khắc phục vụ việc. Trong khi đó, Sở cứu hỏa Tê-hê-ran cho biết ngọn lửa đã được dập tắt./.

Biên soạn Hồng Thủy

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân