Adat cambat di urang bangsa hu iek prong iek glong 

Tui ong Trần Doãn Tú, Akaok Tổng cục menuac sia – ndih tapui tui sarak karja (Minntri Y tế), dom thun tapa, bruk menuac sia – ndih tapui tui sarak karja hu dom jak jeng praong, rik daong biak rilo ka bruk dak padang saong patagok taneh ia. Chất lượng menuac sia hu salih bahrau rilo gah; umo thun taha tagok samar. Meyah thun 1993, umo thun taha di taneh ia drei tok hu 65 thun meteh, ye thun 2018 tagok 73 thun meteh. Lingiu di nan, bruk lavang lavaih haong metai lahik di uraniah hu trun 2/3.

Yaom lac yau nan, bruk menuac sia daok dang anak rilo cuang kandah, abih di nyu lac bruk chất lượng menuac sia oh samu gauk di dom bhum palei saong di dom bhap bini bangsa. Bruk njauk biai nan lac, ngan saong dom bangsa takik hu biak takik menuac, nan lac hu oh ka tal 10 rabau menuac ye chất lượng menuac sia biak biar. Bruk ini jeng dreih yau pasang iek di Ủy ban Bangsa ka bruk chất lượng menuac sia di dom bhum hu bhap bini Si La, Ơ-đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống,Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ ….daok diukrai.

Maong rah tapa, menuac sia di dom bangsa biak takik menuac hu tagok, min oh rilo. Njauk caik hatai nan lac, menuac sia di dom bangsa biak takik menuac mboh yau daok trun. Gah chất lượng menuac sia, umo thun taha di dom bangsa biak takik menuac biar jang 3 - 4 thun duk saong umo thun taha di menuac sia dalam taneh ia lac 73 thun meteh. Abih di nyu nan lac, hu dom bangsa hu umo thun taha biar jang biak rilo, yau ye: La Hủ (jaik 58 thun), Lự (jaik 60 thun), Mảng (labaih 60 thun), Si La (labaih 61 thun). Lingiu di nan , dom bangsa biak takik menuac hu rup thaik biak biar, dom uraniah lavang lavaih jeng daok hu rilo.

Tukvak tapa, meng dom sarak buh jien tame ngak, daong dom gah ngak mbang, iek ruak kik, pato pakai, ilamu,… bruk paglaong prein yava saong chất lượng menuac sia di dom bangsa biak takik menuac jeng hu sangka. Min kayua bruk ngak mbang kinh tế tagok oh samu gauk, dom dịch vụ xã hội daok hu takik, rilo adat cambat tanarakun oh daok lagaih jeng daok hu, nan ye bruk menuac sia di bhum bhap bini dom bangsa biak takik menuac gaok biak rilo kan kandah.

Urak ini bruk menuac sia hu salih meng ndih tapui tui sarak karja tapa menuac sia saong patagok, peih ngak tui Sarak ka 21-NQ/TW harei 25/10/2017 di mBan Chấp hành Trung ương Đảng mbang 12 ka bruk menuac sia dalam vaktu bharau. Kadha ini jeng hu makna lac, bruk menuac sia di bhum bhap bini bangsa biak takik menuac jeng hu peih ngak praong jang, siam lagaih jang.

Kayua yau nan ye, anak tal, brei hu gac sarak daong bhum ngak mbang kan kandah, bhap bini bangsa takik, urang sang kathaot, jaik si kathaot, urang buh prein ka cách mạng, urang jaoh jo piah paglaong chất lượng menuac sia. Lingiu di nan, tuk padang ngak saong ba tabiak ngak sarak menuac sia, njauk pablak tame dom dom jalan ngak praong, danak dak patagok kinh tế - xã hội; pablak bruk menuac sia tame bruk patagok di yaok gah, yaok bruk./.

Urang lang: Mousaphuong -11/7

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân