Urang bangsa takik hu bruk ngak tani tanat 

Bhian dok dalam nyaom dom tỉnh kan kandah di abih dalam negar, dom thun jiak di ni, Ninh Thuận mek hu dom jak jeng dalam bruk patagok  KT-XH. Abih di nyu nan lac, thun bloh , tỉnh ni laik tame nyaom  5 tỉnh hu tanut patagok  kinh tế glong abih dalam negar, dalam nan njauk ndom tal di abih lac du lịch song năng lượng tái tạo. Ni hu mong lac bruk patagok khang , tatuak drei abih  di bhum Nam Trung bộ song Tây Nguyên.

Thun 2013, dalam “bruk ba tabiak jalan patagok du lịch Việt Nam tal thun  2020, pamong tal thun 2030”, Ninh Thuận bahrau hu sa labik ravang me-in lac Ninh Chữ hu mbaok dalam  phụ lục dom labik hu prein patagok  du lịch pakat negar, labik du lịch pakat negar song đô thị du lịch. Min, urak ni, Ninh Thuận jeng angan  bhian hu ndom tal haong dom labik rivang main bhian randap yau Đà Nẵng, Nha Trang atau Phú Quốc. Prein dui pachreih meng dom janih  du lịch hu ba mai ka Ninh Thuận dom kadha njauk ndom tal, lac: Tuai mai rivang  tỉnh dalam  5 thun tapa tagok samar , tui kuhria tagok  10,8%/thun , dui pachreih hu  2,5 triệu mbang tuai, dalam nan tuai dunya hu  200 ribau urang, jien mek tame hu labaih  1.500 tỷ đồng, tagok labaih 19,7%/thun.

Gam song dom bruk patagok du lịch lac bruk hu mbaok di dom danak dak  năng lượng tái tạo prong dong ka Ninh Thuận gam gam ngak hu taong abih 15 tanut patagok KTXH. Tong abih pandap ngak tabiak dalam  tỉnh thun bloh tagok tal  13,2%, glong jiak 2 mbang tanut tui kuhria rah tapa dalam negar. Kuhria tal bilan 6/2020, Ninh Thuận hu  34 danak dak điện ia harei  song  13 danak dak điện hangin hu brei adat ngak saong yaom phun jien abih tih lac labaih  88.782 tỷ đồng, hu ba tame điện negar  25 danak dak  song công suất abih   tih labaih  1.556 MW. Tui Sở Kế hoạch song Đầu tư tỉnh, meng phun jien buh tabiak ngak  năng lượng tái tạo prong yau nan, bruk padang ngak  Ninh Thuận jeng pasak  năng lượng tái tạo dalam taneh ia  dak harei dak hu peih ngak.

Meng sa bhum taneh bak pandiak song hangin, Ninh Thuận hu jeng labik “ceik meh” dui pachreih urang buh jien tame ngak mbang. Rilo danak dak padeih padei  du lịch tasik hu padang tagok, ngak brei salih bahrau mbaok meta Ninh Thuận lac sa dalam dom kadha brei mboh jalan nao njauk di tỉnh, ba du lịch Ninh Thuận patagok, jeng gah  kinh tế praong di tỉnh  tui jalan hajao song khang kajap.

Piah dui pachreih urang tame ngak mbang , thun 2018, Ninh Thuận hu tabiak dom sarak dui pachreih  du lịch dalam  tỉnh song dom  ưu đãi glong di abih  dalam adat ba tabiak di Rajaei  song pandar rilo di abih dom bruk dong  glong di abih ka dom urang ngak mbang tuk peih ngak danak dak dalam tỉnh . Meng sarak dui pachreih nan, Ninh Thuận taduan hu rilo danak dak prong meng dom kapul nyaom ngak mbang praong, dalam nan  Crystal Bay song dom bruk main sambai padeih padei tasik tui tanut dunya ngan song 3 tòa tháp prong dang akaok  châu Á dok hu padang ngak.

Anak tal oh suai lavik, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang pabak ginup bruk main sambai  padeih padei pakat glong di tuai damuai song  3.300 balik khách sạn gam  101 kein lagaih  5 patuk tui  tanut dunya. Tuk peih tabiak, labik ni hu dom balik rilo jang jiak 2 mbang dom bilik di  Ninh Thuận dalam thun  2018 song jeng sa labik rivang main bahrau  oh lac ka bhum  Nam Trung bộ bo jeng  labik rivang main bahrau di Châu Á.

Patui di nan, tuk 4 tòa tháp thaot binguk cánh buồm yam tabiak tasik  di  Sailing Bay Ninh Chữ hu peih ngak, Ninh Thuận hu gilac dom kein lagaih – dịch vụ pakat dunya, dui pachreih yaok triệu tuai mai rivang main. Mblang  trượt tuyết Top 3 dunya  atau mblang bein bhap bini  song hệ sinh thái dom kein lagaih dunya ba mai ka tuai damuai dom bui sambai chreih chrai tuk mai tal Ninh Thuận./.

Urang lang: Hanipha 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân