Bruk khan yaom biar piah pablei salih sang danaok taneh riya piah nyaik kak je urak ni rah tabiak biak rilo. Bruk dauk kak je di duik pasang luật sư Trần Vũ Hải hu Tòa án bhap bini ban Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ba tabiak langyah harei 13-11 meng bloh hu menuac sia caik hatai sangka. Piah thau cambaih ka khat lahik tuk khan yaom biar dalam harak pambuak bruk pablei salih sang danaok taneh riya.

Urang blei taneh oh hu harak gar 

Khoản 5 Paka 108 hukum khik ramik je tacei lac bruk dauk kak je lac “Pandar harak gar karei oh njauk adat hukum piah ngak suan yaom jien je njauk kak, yaom jien je hu bayar veik ”. Yau nan, ngan song sa drap ar min dom gah mbaoh tangin tame rilo harak pambuak bruk (pambuak bruk đặt cọc, pambuak bruk pablei salih, văn bản thỏa thuận…)ngan song yaom jien karei di gauk, hadei di nan pandar harak pambuak bruk yaom biar piah khai thuế, bo jabat karja mboh lac harak pambuak bruk nan oh njauk, ye bruk ni hu mong lac harak gar oh njauk  adat hukum.

Hukum jeng tacei lac urang kak je njauk taduan bruk ngak di drei anak  hukum ka bruk biak di dom giao dịch di drei –oh lac taduan bruk di drei haong jabat thuế, bo giao dịch nan pambuak tal hukum karei ye jeng njauk taduan trách nhiệm. Pagap yau  jabat  công an, tuk công an duah thau saong mboh lac yaom jien di hợp đồng oh njauk, dom gah khin ngak suan ye njauk ba tabiak langyah tui hukum.Kayua karja hu brei quyền eng drei khan, eng drei kuhria, eng drei kak je ka doanh nghiệp,ye menuac urang jeng hu quyền eng drei khan song eng drei taduan bruk ngak di drei. Tui hukum khik ramik je, ye urang kak je njauk: Khai thuế njauk, biak, ginup song nộp hồ sơ thuế njauk tuk vak, taduan bruk ngak di drei anak hukum  ka bruk njauk, bruk biak saong ginup di  hồ sơ thuế; pabak ginup, njauk tuk vak dom harak gar pagam tal bruk kak je … Kayua yau nan ye,  tuk jabat karja mboh lac harak pambuak bruk bo urang kak je khan suan yaom  pablei salih biak  ye harak pambuak bruk nan, lac oh njauk adat hukum  .

Gah nguyên tắc,meyah harak pambuak bruk pablei salih oh vak yaom atau yaom angaok harak pambuak bruk nyu biar jang yaom taneh kayua UBND pakat tỉnh ba tabiak ye yaom pablei salih hu  kuhria tui  khung yaom taneh di  UBND pakat  tỉnh di tuk vak pablei salih.

Meyah doanh nghiệp mbaoh tangin tame blei sang danaok taneh riya meng po  đầu tư, hadei di nan hu  harak  thỏa thuận pablei salih ka kapul nyaom, menuac urang karei ye bruk pablei salih ni daok hu mong lac bruk pablei salih sang danaok taneh riya song brei kak je tui  hukum./.

Urang lang: Hanipha- 19/11

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân