1 # Pahadar 68 thun Harei Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Tỉnh Đoàn Quảng Bình pok brei labaih 500 pok pandap,  yaom abih tih labaih 600 triệu đồng alin brei dom Amaik Việt Nam Anh hùng, baoh sang sarak Karja, urang dahlau diah ngak thanh niên xung phong dalam tỉnh. Lingiu di nan, Tỉnh Đoàn Quảng Bình hu pok brei 3 baoh sang ranam ka dom baoh sang sarak karja, jak ba yaok rituh dam dara hu mbaok tame pasiam veik dom mblang kabo liệt sĩ saong peih ngak danak dak truac dhil hadar dhar phor.

 

          2/ Tỉnh Quảng Ngãi bahrau buh tabiak meng  kadung jien karja tỉnh labaih 19 tỷ đồng piah rivang song alin pandap ka dom boh sang hu buh pren yava ka CM dalam tuk pahadar 68 thun harei Thương binh- liệt sĩ (27/7).Tỉnh hu padang rilo kapul nao rivang song alin pandap ka dom boh sang hadah krah. Langiu di nan, tỉnh dok jak ba dom kapul nyom, DN taduan rong 500 amaik VNAH dok duik.

        3 # Pak bal Nha Trang, 450 urang đoàn, dam dara tỉnh Khánh Hòa hu mbaok tame bruk “Sinh viên halar hatian hè – thun 2015” kayua Tỉnh Đoàn saong Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa peih tabiak. Hu mbaok tame  bruk “Sinh viên halar hatian hè" thun ini, langiu 8 sangbac Đại học, Cao đẳng dalam tỉnh daok hu hu mbaok di dam dara bol lin công an tỉnh Khánh Hòa. Bruk ngak ini dui atah meng ini tal harei 30/7. 

          4/ Trại hè dam dara urang Việt daok di negar lingiu saong dam dara ban raya Hồ Chí Minh thun 2015 bahrau hu peih tabiak. Tame Trại hè hu 60 dam dara urang Việt mai meng rilo negar yau Lào, Campuchia, Thái Lan, Mỹ, Pháp. Ni lac bruk ngak kayua Ủy ban ka urang Việt Nam daok di negar langiu pambuak bruk song  Thành Đoàn ban raya Hồ Chí Minh peih tabiak piah ba jalan taom gaok ka dom kiều  bào du học sinh Việt Nam meng grauk labik di dunya. Saong piah tapa nan, peih tabiak jalan ka dom dam dara urang Việt daok di negar lingiu hu pambuak talei rohim, ngak jeng ayut sahabat, jang yau duah thau ka sajarah dak rai, ilamu di taneh ia.

5 # Ủy ban bhap bani tỉnh Ninh Thuận hu van ngak bruk haong kapul urang ngak gah Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia, Viện Hàn lâm ilamu công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hải dương học Nha Trang ka bruk padang ngak, peih ngak dom bruk gah quan trắc môi trường phóng xạ, pathau khan brei ka mikva thau ka  điện hạt nhân, pacang caga đa dạng sinh học saong môi trường duh ka bruk dak padang sang mac máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 saong 2. 

6/ Urang nong pala thanh long di tỉnh Bình Thuận dok yam tame bilan paik boh song yaom pablei biak glong, labaih 9.000 đồng/kg,, tagok jang 2 - 3 mbang dut song thun dahlau. Rilo urang nong brei thau, yaom pablei ni khik hu dalam 2 bilan paik boh meng bloh, gaok tuk tabung glong urang mai tal bein duah blei yaom 14.000 đồng/kg. Dut song dom thun dahlau, yaom thanh long thun ini tok trun tagok meng 2.000 tal 5.000 đồng/kg.

7 # Dom harei tapa, bruk njaom mbaak mbak oh tui quy luật nyu rah tabiak khang pak tỉnh Hậu Giang. Meyah lac dom thun dahlau diah, tal tukvak ini di kreh bilan 5 pak dom puk palei dalam tỉnh hu padeih bruk njaom mbak ye thun ini mbak nyu njaom mbaak gilac saong hu nồng độ glaong kuhria meng kreh bilan 7 ka tal ini. Dalam 20 thun tapa, ini lac mbang akaok meti mbak njaom mbaak dalam kreh bilan hajan. Makna nan kayua angin bilan Tây Nam hoạt động khang dalam tukvak jaik di ini hu ba mbak meng gah Bạc Liêu tapa.

Nhạc cắt

Patui di ni dom khau tin dunya:

8/ Harei kabroi 20/7, di ban ine Viêng Chăn (Vientiane)-Lào hu rah tabiak nyaom roya pakat negar Tổng hội urangViệt Nam dok di Lào mbang ka 2, tuk vak 2015-2019. Pathau khan di nyaom roya brei thau Tổng Hội urang Việt Nam daok di Lào hu padang tagok di harei 19/8/2009. Ni lac Jabat dang akaok glong abih di bhap bini urang Việt Nam daok di Lào, lac thành viên di Mặt trận Lào dak padang taneh ia, ngak bruk dalam adat hukun Lào song urak ni di Lào hu 12 Kapul urang VN dok di dom tỉnh ban.

9 # Cộng hòa Dân chủ Bhap bani Triều Tiên oh taduan panuac daa di gah Hàn Quốc ka bruk hu mbaok tame Ndom biai Quốc phòng Xơun (Seoul) rah tabiak dalam harei 9 bilan 9 tal, jeng yau dom bruk taom gaok di Akaok Quốc hội dua negar. Ini lac mbang akaok meti Hàn Quốc daa Triều Tiên hu mbaok tame Ndoam biai quốc phòng Xơ-un kuhria meng tuk diễn đàn ini hu peih tabiak meng thun 2012. Tui kuhria dahlau jaik 250 urang jakar quân sự meng 32 negar meda hu mbaok tame mbang ndom biai ini.

 

10/ Rayo papar binguk negar Bun-ga-ri (BNT) harei 20/7 brei thau 22 dalam 26 urang taom gaok urang ruak atau mbang rilo limo njauk ruak than metai bloh hu KQ âm tính ngan song vi khuẩn di jit ruak ni. Karja palei  pambuak bruk song dom BS thú y hu pruh jru pametai anek ruak dalam khu vực piah pacang cakak jit ruak tamuh tabiak./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân