# Kadha birau hu urang caik hatai rilo di abih urakni di Dự thảo Hukum Pato megru Đại học pasiam pabak veik nan lac bruk oh lac bằng đại học chinh quy saong tại chức. Dự thảo brei salih bruk pato megru  đại học chính quy saong pato megru đại học thường xuyên yau urakni tapa bruk pato megru bac gam gam tui sa tukvak saong parabha tukvak tabiak. Dalam nan, bruk pato megru oh pataom tui tukvak hu hệ gam bac gam ngak tui jalan tapa mạng internet. Tui amuk Nguyễn Thị Kim Phụng, Akok Vụ Pato megru Đại học, Mentri Pato megru, ini lac jalan salih birau piah sumu saong bruk pato tiên tiến di dunya. Rilo taneh ia patagok harei ini oh daok bruk parabha lac văn bằng halei bo iek praong bruk khik iek piah njauk chất lượng: 

 “Angan iew karei ini kayua karei jalan pato megru lagaih saong bruk bac di urang.  Daok veik, danak dak pato megru, bac tamat njauk chuẩn, chuẩn gru pato, bruk pato saong bac di dom jalan brei yau gauk.”

 

          Mentri Pato megru brei thau anak tal brei jhul pakhang bruk pasang iek danak dak pambuak saong bruk pasang iek jalan peih ngak, khik iek bruk pato megru yaok danak dak saong bruk brei bằng ka danak dak nan di dom sang bac piah njauk  tui chat lượng. Kayua yau nan, dom sang bac njauk brei jhul pakhang bruk khik iek jeng yau hadei bruk pasang iek ye meda khik ngak hu siam bruk bac tamat di sinh viên. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Akok jabat Pato megru, Sang bac Đại học Nông Lâm TPHCM lac jalan salih birau ini lagaih saong bruk patagok di pato megru đại học di urak ini. Bruk njauk ndem nan lac, dom sang bac brei ngak siam bruk pato megru tamat njauk tanut chuẩn:

“ Thau lac daok veikjanih văn bằng ye meng tuk tame bac tal bruk khik iek bac tamat di dom sang bac brei hu hệ thống di nyu. Abih lac, tanut chuẩn bac tamat di dom jalan pato megru njauk tui sa jalan. Tal tuk nan daok sa tanut chuẩn”  

 

        Paglaong quyền tự chủ taong abih gah ka dom sang bac đại học nan lac kadha hu dự thảo Hukum pato megru Đại học pasiam veik mbang ini hu biai tani tanat. Tui nan, dom sang bac pato megru đại học hu quyền tự chủ saong brei langyah khan brei thau dalam dom bruk yau peih ngak, urang ngak bruk,  jien ndo, pato pasram, ilamu- công nghệ saong pambuak bruk ngak saong dom taneh karei di dunya tui prein khang di drei jeng yau hukum pambak tal bruk ini. Yaom lac,brei ba ngak eng min oh njauk dom sang bac đại học ba tabiak kak jien bac  glaong. Tuk ba tabiak yaom jien bac, sang bac brei mboh hu bruk ngak di drei jeng yau langyah njauk saong yaom jien piah sumu saong bruk bac megru. Dự thảo hu brei pabak hu daonh nghiệp nan lac sa dalam dom makna di sang bac, học viện ngan pamaong tal bruk pablei dom ilamu roh duah hu. Tui Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn, Akok  Sang bac Đại học Y Dược TPHCM, Mentri Pato megru brei hu jalan piah ngak njauk bruk ngak di dom urang dang akaok sang bac jeng yau hội đồng sang bac di dom cơ sở pato megru đại học:

“ Khol drei daok kham patagok bruk ngak di hội đồng sang bac. Min dalam tuk ngak nan, khol drei oh khin hội đồng sang bac jeng sa po khik iek, tui iek bruk ngak di Ban giam hieu. Tuk nan, Ban giam hieu oh ngak hu. Kayua yau nan ye, khol drei brei ngak ka sumu gauk dom bruk ngak nan.”

 

Taong yaom glaong dom bruk salih birau di dự thảo Hukum Pato megru saong Hukum pato megru đại học hu pasaim pabak veik mang ini yau nan min Giáo sư, tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, Akok sang bac Đại học Luật TPHCM sahaneng lac, njauk brei ngak tui sa jalan piah palik bruk tavak tavaiy di Hukum pato megru saong dom hukum chuyen ngành karei meng salih hu bruk pato megru sumu gauk:

          “ Dalam Hukum Pato megru pasiam pabak veik mbang ini njauk brei ba tame hu điều khoản ka bruk brei ngak dahlau hukum ini ngan saong dom bruk pambak tal pato megru. Meyah oh ngak khol drei quy định biak ralo kadha birau min tuk ba tame ngak oh lagiah kayua dom hukum chuyên ngành atau dom nghị định ngak kan kandah tal dom quy định di Hukum Pato megru.”

         

          Dom tanut birau hu ba tame Dự thảo Hukum Pato megru Đại học pasiam pabak mboh jia lac caong khin hu rilo salih birau ka gah pato megru đại học Việt Nam. Bruk daok veik nan lac Mentri pato megru njauk brei dauh thau daom caong khin di sang bac, dom đơn vị pambak pagam paih pasiam pabak veik dahlau ba tagok rajaei di pauac bilan sa ini./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân