Pathau mik va song tong abih gauk! Tuk vak tapa , yaom lac ban raya HCM hu rilo jalan ngak jhul samar bruk brei harak chứng nhận quyền pandar taneh song drap ar gam song taneh riya , min urak ni di ban raya jeng dok kandong veik labaih 17 ribau trường hợp oh ka hu brei hark chứng nhận. Kayua yau nan ye, piah lang talaih dom tavak tavaiy ni, harei 9/11 meng bloh, Phó Chủ tịch UBND ban raya HCM Trần Vĩnh Tuyến hu tacei 24 quận, huyện dalam ban raya pataom tame pambuak bruk song dom gah chức năng njauk pathau khan ka UBND yaok bruk cambaih laih tal harei 30/11 piah ban raya langyah . Kadha vak di urang vak Tiến Dũng:

Kuhria tal bilan  6-2018, ban raya HCM hu brei labaih 1,5 triệu harak  chứng nhận quền pandar taneh song drap ar gam song taneh riya mbang camereip ka dom boh sang, menuac urang, meblah 95,8% dalam abih tih sang, taneh. Taphia nan, ban raya jeng hu brei labaih  16.400 harak chứng nhận ka dom kapul nyaom, đơn vị. yau nan min, urak ni ban raya jeng dok hu labaih 17.300 trường hợp kandong veik  oh ka hu brei harak chứng nhận, rilo meng lac kayua oh ginup điều kiện tui  quy định di hukum. Pagap yau:  dom bruk chuyển nhượng meng harak tangin hadei di harei  1/1/2008; lih mek, salih bruk pandar taneh riya suan hukum; pandar taneh hadei di tuk tabiak quy hoạch min urak ni oh lagaih haong quy hoạch; ngak suan hukum taneh riya, padang ngak oh ka HU  xử lý; harak gar dalam tuk pandar taneh oh cambaih laih, jao taneh suan hukum  .Ong Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9, TPHCM brei thau

(Dom labik oh ka ginup điều kiện rilo meng laik tame taneh tani tanat oh meriak gauk, lagaih song  qui hoạch min jeng lac taneh kayua karja khik ramik. Bruk ni  quận 9 jeng hu likau  ý kiến piah hu tacei ba. Dom bruk pablei salih meng harak tangin tui  nghị định  01 meng bilan  1/2008 mai ini jeng oh ka padang ngak , bruk ni quận 9 jeng hu pok panuac likau hu lang talaih ).

 

Urak ni, kayua kandong veik rilo hồ sơ brei harak chứng nhận quyền pandar taneh song drap ar pagam tal taneh riya ba tal bruk pathau gauk,  khiếu nại gam tal liên bruk brei harak chứng nhận tagok rilo. Tuk vak tapa, ban raya HCM taduan hu labaih  2.000 harak  thư khiếu nại pagam tal bruk brei harak chứng nhận. Dalam dom  đơn thư ni , gah tài nguyên song môi trường ban raya  bahrau langyah hu  20%, 80% dok veik payua ka dom jabat  chức năng hu  thẩm quyền karei karei. Urak ni, dalam labaih  17.300 trường hợp oh ka hu  brei harak chứng nhận dok di ban raya , Sở Tài nguyên song Môi trường ban raya  hu pabha JENG 4 nhóm piah langyah. Lingiu di nan, ban raya hu pok panuac tagok Mintri  Tài Nguyên song Môi trường brei adat brei harak chứng nhận ka dom trường hợp pablei salih meng harak tangin  meng harei  1-1-2008 tal harei  1-7-2014 (tuk vak hukum taneh riya  thun 2013 hu ba tabiak ngak tui

Ong Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên song  Môi trường ban raya HCM brei thau:

 

 Biak di nyu bruk khik ramik taneh riya lac  nền bản đồ di drei tapa dom saman  hu bruk  đo đạc xác lập karei di gauk. Kayua yau nan ye, tal tuk vak ni , tuk đối chiếu gah  hồ sơ tài liệu hu bruk kateik angaok gauk…ye gah  tài nguyên môi trường hu jao ka  Phòng chuyên môn tacei pato ka dom  quận, huyện  gah  kỹ thuật, jalan  chồng dom  lớp ranh di  bản đồ tagok , piah meng nan tacei tabiak cambaih laih, saong langyah dom hồ sơ di bhap bini tuk njauk chồng lấn.

 

Di ban raya HCM urak ni, yaok bilan, Giám đốc Sở Tài nguyên song  Môi trường TP hu mbaoh tangin brei harak chứng nhận ka labaih  58.000 hồ sơ. Bruk ni  kateik greik ba tal áp lực oh sit ka dom urang ngak bruk ni. Dalam tuk nan,  dom trường hợp suai brei, oh brei, oh langyah ba tal  khiếu nại, kiến nghị, phản ánh di bhap bini hu rilo makna. Yaom lac tong abih dom thủ tục, quy định, tacei pato di  UBND ban raya hu ginup abih, quy định hukum dreih yau gauk, min jeng dok rah tabiak bruk labik ni ngak hu, labik deih oh ngak h. Meng bruk yau nan, ong  Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND ban raya HCM hu panuac ieu tal harei 30/11 anak tal, dom văn phòng brei harak chứng nhận sang dok taneh riya quận, huyện pambuak bruk song dom sở, ngành pathau khan ka UBND ban raya dom trường hợp urak ni oh brei harak song brei thau makna cambaih laih  piah hu jalan langyah. Ong Trần Vĩnh Tuyến lac:

 

Dom trường hợp halei suan di bhap bini njauk khan brei thau cambaih laih piah ka bhap bini njauk hatai, dom bruk hagait bo bhap bini  phản ánh njauk  ye pasang iek langyah. Dok dom bruk hagait bhap bini suan bo meda langyah hu min  oh daok dalam  thẩm quyền di  quận, huyện bo daok dalam  thẩm quyền ban raya  ye pok panuac tagok piah  UBND TP.HCM caik hatai tui pang langyah. Meyah quận, huyện hu pok panuac bloh, min ban raya oh langyah ye hulin taduan  trách nhiệm anak  UBND ban raya.

 

UBND ban raya jeng hu  tacei pato, tuk vak anak tal dom sở, dom gah njauk pataom tame langyah dom bức xúc di bhap bini, pasang iek langyah tui yaok bruk, oh njauk lac cang aibh dự án; pasang iek langyah ka bhap bini dahlau bloh langyah dom bruk suan di po  đầu tư hadei,  meyah doanh nghiệp oh  halan hatian langyah ye njauk pasang iek  chế tài dalam tuk padang ngak  dự án bahrau ./.

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân