Dom urang pal akaok dom gah dong duah dok ginum biai 

Page harei kabroi 23/11,Thủ tướng ngak bruk saong Trung ương Kapol pachreih bac Viet Nam piah kuhria caga ka Nyaom roya pok meyaom dom bruk bac megru naih gheih dalam negar vaktu 2016 -2020. Thủ tướng iew Kapol pachreih bac Viet Nam pakat negar peih pambak praong dom bruk bac da-a, oh lac patagok bruk bac da-a di uranaih bo daok patagok akaok sahaneng takre bac da-a di manuac praong, urang umo taha. Piah padang sa xa hoi bac megru naih gheih, njauk saong bruk takre bac megru meng kan mai di bangsa drei, khin abih hệ thống chính trị ba tangin tame ngak khang, abih di nyu nan lac pakat ủy, karja dom palei brei sangka patagok bruk pachreih bac, pachreih megru tal dom bruk ngak di Kapol pachreih bac dom pakat. Hadei di Nyaom roya pok meyaom dom bruk bac megru naih gheih dalam negar njauk ngak brei hu prein khang birau, sa bruk jak ba bac megru pambak praong dalam xa hoi, rik daong paglaong ilamu urang ngak bruk pabak ka bruk cakrok patagok khang kadang di taneh ia dalam vaktu birau.

Dom kapul dong duah urang gaok bala daok duah  11 urang lahik dok veik ala  krong Rào Trăng 3 (Thừa Thiên- Huế) ngan song hatai sami samar, abih drei ka bruk ngak. Min, tal puac tuk beir harei kabroi oh ka duah hu urang halei. Tapa jiak  2 harei duah ala krong,  dom gah hu kuac raok duah jiak abih labik krong hu mbeik veik jalan ia nduac. Dalam tuk duah, dom kapul duah hu dom pandap pandar di urang ngak song pasei pasiak tabung ton di  lán trại…. Beir harei kabroi, di thủy điện Rào Trăng 3, langik hajan khang nan ye bruk dong duah biak kan kandah. Urak ni gah  chức năng bahrau duah hu 6 atau, 11 urang lahik  dok veik oh ka duah mboh.

Phó Thủ tướng Rajaei - Akok MBan tacei jalan pakat negar pacang caga jit Covid-19 Vũ Đức Đam saong kapol jakar di trung ương saong dom jabat chức năng tỉnh Long An birau hu var nao pasang iek bruk pacang, caga jit ruak di dom sang iek ruak, balai y tế, sang bac dalam tỉnh Long An. Phó Thủ tướng taong yaom glaong dom đơn vị ngak siam dom bruk ba tabiak di karja ka pacang caga jit, abih di nyu lac bruk ngak tui dom tieu chí sang iek ruak pacang caga jit Covid-19 hu salamat; khik iek tani tanat urang tame tabiak negar suan hukum; ramik hu dom labik brei daok karei piah iek ruak ka urang tame negar saong dom urang karei pambak tal jit njauk tui bruk ba tabiak di karja; jhul khang bruk pathau khan piah bhap bini thau, sa hatung hatian saong gauk rik saong karja palei pacang caga jit. Phó Thủ tướng mboh lac, Long An oh ka hu thei njom ruak Covid-19 min ruak tuk halei jeng mbuan njom mbak, yau nan ye karja palei juai iek lap bruk pacang caga; patui veik bruk ngak hu siam, khik kajap dom jak jeng dalam pacang caga jit, nao dahlau dalam dom jalan pacang caga jit, abih di nyu lac labik tapen negar saong dom bhum jaik taphia nan. 

Melam kabroi, mbang par VN431 di hãng kapan haoh negar Vietnam Airlines hu ba 354 bhap bini drei par trun di mblang kapan haoh dunya Đà Nẵng. Ni lac mbang par pajeng bhap bini drei meng  Mỹ mai palei plaih jit  Covid-19. Hadei di tuk par trun mblang kapan haoh dunya Đà Nẵng, urang y tế di mblang kapan haoh  pambuak bruk song dom gah pambuak tal peih bruk pasang iek , dut iek y tế d pak di mblang kapan haoh tui adat hukum. Hadei di tuk ngak salah bruk harak gar, dom urang nan hu ba brei dok karei.

Biar harei 23/11, kapol urang Quoc hoi Ban raya HCM đơn vị ka 4 hu taom gaok cử tri Quận 5, Quận 10,Quận 11.Hu mbaok di ông Nguyễn Văn Nên,Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ  Ban raya HCM.Cử tri Đặng Văn Rành, phường 1, Quận 11 caong khin, ngan saong bruk tui iek,tacei ba jalan ngak bruk di HĐ bhap bini njauk brei hu tukvak taduan bhap bini rilo jang, brei tabiak quy chế tui iek saong taduan bruk ngak.Daok bruk patagok bruk tui iek di gah Đảng,cử tri caong khin Đảng brei duah thau hatai caong khin di bhap bini, pang bhap bini, piah bruk tacei pato jalan ngak hu siam jang.Urang ngak praong di Đảng jeng brei hu tuvak taduan bhap bini oh njauk taeng karja saoh.Bí thư Thành uỷ Ban raya HCM Nguyễn Văn Nên taduan dom panuac di cử tri ka bruk patagok pasang iek; pakhang bruk tacei ba jalan ngak pacang caga tham nhũng piah hu rilo siam mekre jang.

Dom urang ilamu Australia di Viện roh duah uranaih Murdoch pambuak bruk song Công ty công nghệ sinh học Organovo hu jabat dok di Mỹ “ngak tabiak” hu dom boh thận nhân tạo meng jalan in 3D. Jak jeng ni hu ba tal bruk cong khin biak prong ka dom urang ruak suy thận njauk pagam tạng song prong jang  lac dom ứng dụng prong di gah  in mô menuac dalam  y học bahrau. Dom urang ilamu di Viện roh duah uranaih Murdoch brei thau, dalam tuk dom boh thận nhân tạo prong hu ngak tabiak piah pabak ka bruk pagam tạng ye dom boh sit hu pandar piah ngak iek dom janih jru bahrau.

Urang dang akaok Jabat Khik iek Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) harei 23/11 hu khan brei ka urang palih ruah di Dân chủ  Joe Bide lac jaabt ini daok ngak dom harak gal jao veik bruk tagok ngak Tổng thống.Angaok harak mbao Twitter harei nan, Tổng thống Trump brei tahu bruk ba tabiak nan di GSA piah peih akaok jao veik bruk ngak.

Mong 4 meteh mesup ni (24/11), tui tuk vak palei nan,di pasak phóng vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam,Trung Quốc cuh tagok langik hu kapan roh duah Hằng Nga 5.Kapan duah thau ia bilan Hằng Nga 5 hu peih ngak sa dalam dom bruk kan kandah di gah  kapan haoh vũ trụ Trung Quốc,nan lac dalam 48 tuk hadei di tuk par trun mbaok ia bilan kapan brei pataom labaih 2kg pandap, peih dom bruk pasang iek mbaok ia bilan, hadei di nan mai veik boh taneh. Hu thau mbang cuh tagaok langik ini hu ngak hadei di 4 mbang padeih meng di  thun  2017 mbiah tal ni./.

Urang lang: Hanipha- Ái Nghiêm -24/11

   

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân