Tỉnh Tây Ninh hu jalan tapen negar atah 240 km dok jiak negar Campuchia, dui atah labaih 5 huyện song 20 xã tapen negar hu 15 đồn biên phòng, dalam nan hu 2 pambah mbang negar dunya. Anak bruk rah tabiak kan kandah di Covid-19, gah bol lin Biên phòng di tỉnh hu samar batabiak bruk pacang caga siam lagaih dom tavak tavaiy meng gah langiu bo dok khik caga bruk kinh tế biên mậu. Urang vak Hà Khánh – Hà Anh, dok di ban raya HCM hu kadha vak ndom ka bruk ni

Bol lin dok pasang iek urang nao mai jalan tapen negar 

        Bilai pasang iek  biên phòng Bến Cầu di  Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành, dom harei ni  dok hu yaok rituh menuac urang, rilo meng lac urang Campuchia nao mai pablei salih di pasa tapen negar. Urang jeng hu gah pak ni di bilai pasang iek rup pabhap, phát khẩu trang, pruh cloramin B pametai anek ruak…Min, biak gleih glar jang yaok harei, min adei saai jeng kham merat peih ngak siam. Thiếu tá Nguyễn Văn Cánh lac:

Bhap bini nao mai drei pasang iek, pametai anek ruak. Ka dua lac  pasang iek chứng minh nhân dân, meyah lac ginup  điều kiện ye palagaih mik va di 2 gah tapen negar nao mai rivang gauk gar, ngak mbang pablei salih. Yaok harei harak gar  xuất nhập cảnh di bhap bini tapen negar ngak biak samar, yaok mbang sa minite  .

Tui mong mboh anak meta, labik ni, yaok tuk hu urang song radeih nao mai njauk padeih piah urang jakar biên phòng mek jamriak dut iek  samar  nhiệt độ. Tuk ginup abih  brei  khẩu trang, tờ rơi tacei ba jalan pacang caga bloh brei nhập cảnh. Camereip, bhap bini oh njauk bui hatai, min hadei di nan, tong abih bui hatai pambuak bruk, yaom lac rilo urang Campuchia biak sahanang hatai tuk hu pasang iek. Saai Choi, umo 40 thun, sa urang bahrau hu pasang iek khan lac:

Tuk bhap bini Campuchia nao mai pambah mbang tal jalan tapen negar hu Bộ đội biên phòng Việt Nam brei khẩu trang song pametai anek ruak yau nan ye mboh pren yava hu khik caga siam 

Dreih yau nan, di pambah mbang prong Phước Tân di Đồn Biên phòng Phước Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành jeng hu pasiam veik , parabha gah pasang iek  y tế dunya tagok labik camereip  ka bruk pasang iek , parabha balik pasang iek  y tế dunya, balik pasang iek urang hu medhi ruak. Tong abih tuai  nhập cảnh hu pasang iek rup pabhap  brei khẩu trang, tờ rơi pathau khan meng  3 sap, thau cambaih laih jalan nao mai di tuai damuai, meyah lac hu tal bhum jit bo oh ka brei dok karei  14 harei ye oh taduan…Song urang halei hu  ginup điều kiện jeng brei tame song tal tuk oh mboh bruk halei bất thường.

Tui Thượng tá Ninh Hồng Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng pambah mbang negar Phước Tân, yaok harei hu labaih 200 urang nao mai, dalam nan hu labaih  30 – 50 urang nao meng hộ chiếu, dok veik nan lac urang di tapen negar. Meng tuk hu jit  Covid-19, dom đồn hu peih ngak siam tong abih dom bruk tacei ba, samar brei khẩu trang song klah rabha ilamu dalam bruk pacang caga ruak ka gah biên phòng negar ayut. Langiu di nan, dok samar ngak siam bruk pathau khan piah bhap bini 2 negar samar pacang caga … Thượng tá Ninh Hồng Tuấn lac:

Gah negar ayut duah thau oh ka patagok yau drei  yau nan ye sa binah drei thau urang dok iek lap, negar ayut oh ka hu jit. Yau nan ye, khol drei pathau khan biak rilo meng bruk langyah tabiak dom blah ba ar piah urang thau song mek bruk nan ngak jalan pacang cakak. Langiu di nan, khol drei brei khẩu trang y tế song tacei pato tuak. Song, urak ni dom auyt hu tuak tuk ngak bruk song paglong ilamu pacang caga, nan ye mboh bui sambai.

Dalam langik pandiak khang di gah tapen negar, Trung tá Hoàng Ngọc Tâm, urang jakar quân y di Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, palei Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành gam pathau khan, brei tờ rơi…ka urang di labik  jiak đồn biên phòng. Tui  saai Tâm, kayua oh pataom hu rilo bhap bini piah pathau khan, nan ye kapul pasang iek tapen negar parabha tabiak piah nao tal yaok boh sang piah tacei pato bruk pacang caga jit  Covid-19, tapa nan, pathua khan ka bhap bini angaok mạng xã hội ka jit ruak ni:

Nao tame yaok boh sang drei oh pataom hu rilo urang tra. Tal sang di bhap bini, khan ka bruk pacang caga, ye  tờ rơi urang thau tok meng bloh dom khau tin angaok mạng hu ndom lac ruak ni ruak deih . Biên phòng drei ndom ye bhap bini hu thau, takik duh hatai tok bhap bini biak huac kanda. Ruak ni oh meda iek lap hu, min brei tui iek piah patrun duh hatai

Tỉnh Tây Ninh hu jalan tapen negar tah 240 km dok jiak negar Campuchia, nduac atah di  5 huyện song  20 xã tapen negar  hu 15 đồn biên phòng, dalam nan hu 2 pambah mbang negar  lac  Mộc Bài song  Xa Mát. 2 pambap mbang negar ni lac  Chàng Riệc song Phước Tân song dom jalan mbak karei karei.  Ngan song bhum taneh drei, Bol lin Biên Phòng Tây Ninh samar padang ngak bruk pacang caga, pambuak song puk palei  dong  vật tư y tế, hóa chất, khẩu trang y tế…song samar blei pandap panda trang thiết bị pacang jit piah oh dok sa labik. Jalan ngak di bol lin biên phòng Tây Ninh lac 4 di labik: tacei ba pak labik, trang thiết bị hóa chất pacang caga jit pak labik, urang ngak pak labik, jamriak pandap panda pak labik, brei thau pacang jit yau pacamng khol khamang.

Yaom lac Việt Nam hu ngak siam bruk pacang caga jit Covid-19 min adei saai urang jakar, urang lin Bộ đội biên phòng Tây Ninh tuk halei jeng sangka iek prong dalam dom bruk halei. Tong abih jeng kham merat ka bruk pacang cakak siam lagaih jit Covid-19, gam khik caga bruk pablei salih nao mai di bhum tapen negar./.

Urang lang: Hanipha -25/2

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân