Urak ini abih takai tasik atah 56km di tỉnh Bạc Liêu meda lac bak  abih dom danak dak điện angin, điện aia harei. Di công trường sang mac điện Hòa Bình 1 (huyện Đông Hải), dom nhà thầu daok peih ngak rilo hạng mục. Tukvak ini padang ngak hu abih 13 tuabin, saong daok padang ngak vaktu ka 2. Dreih yau nan, dom sang mac điện angin karei jeng daok sami samar padang  ngak. Tỉnh Bạc Liêu brei thau sa dalam 5 mbaik gang cak rok patagok kinh tế nan lac năng lượng tái tạo. Kayua yau nan ye, tỉnh pataom tame dui pachreih urang buh jien tame ngak, cak rok patagok năng lượng hacih.

Akaok UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung brei thau, urak ini dalam tỉnh hu Sang mac điện angin Bạc Liêu vaktu 1 saong vaktu 2 daok padang ngak. Taphia di nan, tỉnh daok padang ngak 9 danak dak điện angin, tui kuhria meda hu điện ba tame dahlau di bilan 11-2021 pachreih hu 40 danak dak điện angin karei, urak ini daok cang pabak ba tame Quy hoạch điện VIII Negar. Abih di nyu lac, tỉnh bahrau dui pachreih hu danak dak Sang mac Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hu taong abih phun jien buh tame ngak 4 tỷ USD.

Di Sóc Trăng, ngan haong takai tasik atah 72km, jeng hu mong lac lagaih piah cak rok patagok điện angin. Phaok akaok Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Thanh brei thau: “Pasang iek di dom urang buh jien tame ngak brei mboh dom bhum tapen tasik Sóc Trăng hu pren khang biak prong gah điện angin. Takai tasik atah saong prong, angin yuk khang glaong 120m di labik mblang cuah tapen tasik tui kuhria hu jaik 8,3m sa minit; laghaih piah cak rok patagok điện angin di baoh taneh saong langiu tasik, samu haong công suất jaik 7.000MW”.

Urak ini Sóc Trăng hu Trung ương brei pabak tame quy hoạch 20 dự án điện angin. Dom dự án ini daok peih ngak, tui kuhria bilan 10/2021 ba tame pandar 8 dự án, daok veik hu ba tame pandar dalam thun 2022 saong 2023.

Daok pak Bến Tre, meng ini tal thun 2030 hu Mentri Công thương mboh tangin brei cak rok patagok điện angin di bhum taneh haluk tapen tasik saong labik mblang cuah tapen tasik, hu 6 sang mac ngan haong mblang taneh 39.320ha. Phaok akaok Sở Công thương tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Niệm brei thau, tỉnh bahrau hu Trung ương njauk hatai brei pabak 828MW tame quy hoạch ngan haong 13 dự án điện angin. Yau nan, taong abih công suất dom dự án điện angin bo UBND tỉnh hu pathau khan saong cang pasang iek brei pabak tame quy hoạch lac 5.370MW. Langiu di nan, dom urang buh jien tame ngak karei daok pasang iek, ngak harak gar, ngan haong quy mô labaih 1.000MW. Dalam nan, hu danak dak điện angin langiu tasik, atah ar  42km.

Di Cà Mau, puac thun 2019, Sang mac điện angin Tân Thuận vaktu ka 1 (huyện Đầm Dơi) hu peih bruk padang ngak, tui kuhria dahlau meda hu ngak blaoh brei pagam điện dalam quý 3-2021. Urang pal akaok UBND tỉnh Cà Mau brei thau, tuk danak dak ngak salah blaoh hu makna biak prong ka bruk cak rok patagok kinh tế - xã hội bhum tapen tasik di tỉnh, taphia di nan lac jalan caik ka Cà Mau pandar siam pren khang, rik daong salih bruk cak rok patagok.

Tui Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng, piah khik kajap bruk lang yah hu công suất ka dom danak dak điện angin (peih pandar thun 2021), gah chức năng saong dom gah pambuak pagam tal daok samar drah ba tabiak jalan ngak dom jalan talei 110kV. Langiu di nan, tỉnh daok pambak tame phun jien di Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) buh tame ngak hệ thống lưới điện, truyền tải samu gauk dom danak dak năng lượng tái tạo; daong urang buh jien tame ngak jhul samar 20 danak dak điện angin, ngak habar ba tame pandar ka nyu njauk haong tukvak ba tabiak.

Ngan haong Bạc Liêu, piah hu jeng sa dalam dom pasak gah năng lượng hacih, năng lượng pasiam veik di taneh aia, tỉnh daok pambuak haong Mentri Công thương ba tame quy hoạch dom danak dak điện saong lưới điện truyền tải 500kV, 220kV… Saong daok pachreih urang buh jien tame cak rok patagok năng lượng; caik hatai tal dom danak dak phát điện saong dom bruk pablei salih, pablei lẻ điện tui jalan darak pasar.

Di Cà Mau, dom urang buh jien tame ngak hu ba tabiak labaih 20 danak dak điện angin, hu prein khang abih tih 8.480MW. Urak ini hu 7 danak dak hu tỉnh njauk hatai brei peih bruk roh duah, ngan haong công suất labaih 4.200MW. Tui dom gah chức năng, piah pataom mek abih công suất nguồn điện năng lượng dalam tuk vak anak tal ye Cà Mau njuak padang pabak jalan talei 500kV saong balai biến áp, dom jalan talei 220kV pambuak pagam haong dom danak dak điện angin piah pataom mek công suất nguồn điện ka dom danak dak năng lượng.

Cak rok patagok điện angin di bhum taneran kraong CL nan lac kadha siam. Yau nan min, jeng hu panuac duh hatai lac tuk dom jalan điện padang ngak oh ka samu gauk, ba tal oh pandar abih công suất, ngak palai pajua jien padai buh tame ngak. Bahrau ini, UBND tỉnh Bạc Liêu ngak bruk haong EVN ka bruk peih ngak  4 danak dak lưới điện, pataom mek năng lượng tái tạo dalam bhum. Tui nan, Bạc Liêu meda daong ka EVN dalam bruk peih paha mblang taneh saong dom bruk pambuak pagam tal; taphia di nan,  hu panuac caong EVN jhul samar tukvak peih ngak piah pataom mek samu gauk haong dom danak dak năng lượng pasiam veik di tỉnh./.

Urang lang: Jasi - 6/11/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân