Dalam jiak 200 urang ruak hu iek abih ruak tabiak truh sang iek ruak, Việt Nam hu dom urang duh iek mboh âm tính bloh hadei di nan dương tính veik hong Covid 19. Dom gru jru langyah yau habar ka bruk ni ? Kadha Urang iek ruak harei ni , khol drei pang langyah ka bruk ni:

Rilo urang gilai song dương tính hadei di tuk abih ruak 

Urang ruak ka  52 lac anek saih nao bac di negar lingiu mai veik taneh ia di harei 11/3 song hu taong ruak di sang iek ruak dã chiến ka  2 tỉnh Quảng Ninh. Harei  26, 28/3 urang ruak duh iek mboh  âm tính song daok caga tabiak truh sang iek ruak. Min 2 mbang duh iek hadei di nan, urang ruak ni hu  dương tính song  Sars CoV 2.  Tuk thau drei njom veik Covid 19, urang ruak biak duh hatai, min dom mbang dut iek hadei di dom harei taong ruak patui di nan mboh âm tính veik ngak ka urang ruak sahanang hatai jang . Lingiu di urang ruak ka 52, Quảng Ninh hu urang ruak 149 jeng dreih yau nan.

Gam tuk vak song urang ruak  ka 91, ban raya  Hồ Chí Minh jeng hu urang ruak ka 22 dương tính song Sars CoV 2. Dreih yau nan, Hà Nội hu urang ruak ka  19, 21, urang ruak ka  50 njauk dương tính veik  hadei di tuk  duh iek âm tính 2 mbang  tui tanut di mintri  Y tế.

Langyah ka bruk dom urang ruak njom  Covid-19 di  Việt Nam duh iek mboh âm tính song virus Sars CoV 2 hadei di nan dương tính veik, dom chuyên gia y tế brei thau, dom urang ruak ni meda tamuh ruak veik hadei di tuk taong ruak, atau urang ruak meda njom veik dalam tuk brei dok karei hadei di tuk tabiak truh sang iek ruak.

Tapa taong ruak ka urang ruak Covid 19, bác sỹ Vũ Minh Điền, sang iek ruak nhiệt đới Trung ương ndom lac,  mbang duh iek hadei mboh dương tính meda kayua duah mboh virus Sars Cov 2 metai dok dalam tế bào bạch cầu di urang ruak  yau nan ye nyu dương tính. Ka 2 lac kayua oh ka hu jru taong ruak nan ye  virus dok kandong veik song tamuh tagok dalam rup urang ruak:

Tui meta mong di sa urang ilamu pacang caga jit,ong Trần Đắc Phu, cố vấn mban tacei jalan pacang caga  Covid 19 ndom lac, hu biak rilo negar yau Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Tây Ban Nha…hu urang ruak abih ruak bloh  duh iek mboh dương tính veik song Sars Cov 2.

Makna meda kayua dalam tuk mek mẫu dut iek, virus Sars Cov 2 nyu salih karei, tamuh tagok dalam rup urang ruak nan ye mboh dương tính.Tui ong Trần Đắc Phu, bruk prong urak ni lac khik kajap oh caik ka dom urang dương tính veik njom mbak tabiak bhap bini  :

Urak ni dunya hu 8 biến chủng di virus Sars Cov 2 dut song  chủng camereip di Vũ Hán, Trung Quốc. Ni lac janih  virus bahrau  hu biak rilo kadha bo dom urang ilamu oh ka thau piah ndom, song urak ni tong abih dom janih jru iek ruak  jeng lac jru dok dalam tuk ngak iek, oh hu jru halei siam lagaih biak biai piah pametai anek virus ni , kayua yau nan ye bruk pametai janih virus ni lac pagam pambak tame  bruk miễn dịch di rup pabhap. Piah pacang plaih ka urang ruak njom veik hong Covid 19 hadei di tuk hu iek abih ruak tabiak truh sang iek ruak, dom tỉnh ban hu peih bruk duh iek hadei di  5 harei, 14 harei song brei dok karei di sang ginup 14 harei tui bruk ba tabiak di di mintri Y tế./.

Urang lang: Hanipha-7/5

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân