Ndom tal tỉnh Bình Thuận, lac biak kurang meyah oh ndom tal pulao Phú Quý. Phú Quý lac sa huyện pulao daok atah di ban sit Phan Thiết jaik 120km, nyu praong 16km2. Meng lavik mai, pulao Phú Quý hu jeng bhian randap haong rilo menuac urang tapa dom angan yau: Cổ Long, Thuận Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ, Cù Lao Thu… Tuk vak mekre di abih piah nao ravang me-in pulao Phú Quý lac meng bilan 12 tal bilan 6, kayua tukvak ini tasik siam saong hajao jangaih lagaih ka bruk tabiak pulao saong me-in sambai di pulao.

 

Hadi di ini lac dom labik ravang me-in oh klaak tapa hu tuk tuai yam takai tal pulao:

Labik ka 1. Bãi Nhỏ – Gành Hang

Lac 1 dalam dom mblang menei ia tasik mekre di Phú Quý hu hình lưỡi liềm hu pacang veik meng dom patau praong mblo tabiak tasik. Mblang cuah yaom lac sit min laneng saong joa piah ka drei menei ia tasik. Ia tasik pak ini hijao jangaih,  langik la-an bingi, lac labik siam brei ka tuai halei khin ba drei tame langik tasik. Gành Hang lac 1 daning patau praong dang tapak jaik tasik, gam saong dom mbang riyak paoh tame daning patau biak mekre. Di Gành Hang hu dom baoh binek klak praong sit ginup abih.

Labik ka 2. Vạn An Thạnh

Vạn An Thạnh daok angaok mblang cuah mbong patih tapen takai tasik palei Triều Dương, xã Tam Thanh. Labik ini hu bộ xương cá voi biak prong, praong dang ka 2 di bhum Đông Nam Á, dang hadei bộ xương cá voi daok hu di Phan Thiết. Urak ini, di Vạn An Thạnh daok khik hu jaik 100 bộ xương cốt di: cá voi, kara kanduh kalik…

Labik ka 3. Vịnh Triều Dương

Lac labik bhian randap haong rilo menuac dalam palei saong tuai damuai atah jaik, ngan saong mblang cuah tapak, praong, mbong patih racin, ia tasik hijao jangaih, angaok thu hu glai dương praong halui lagiah ka  du lịch dã ngoại.

Labik ka 4. Baha Linh Quang

Lac inem krung sajarah pakat negar daok di angaok sa baoh mbon glaong di palei Mỹ Khê, xã Tam Thanh, urak ini baha daok khik hu dom sắc phong di saman patao Nguyễn.

Labik ka 5. Phong Điện praong

“Phong điện” lac dom baoh kadik ngin hu padang tagok piah ngak tabiak điện duh ka bhap bini daok angaok pulao. Meng angaok ngọn hải đăng saong tabung ceik baha Linh Sơn drei mboh hu dom baoh kadik ngin biak praong ini.

Labik ka 6. Baha Linh Sơn

Lac labik gheih mekre di Phú Quý. Ceik Cao Cát hu menuac sia di pulao iek yau baoh ceik ginreih, daok di gah brak pulao, labik ini hu rup patau Phật Bà Quan Âm praong hu caik di tabung ceik glaong. Meng angaok tabung ceik Cao Cát, tuai meda maong mboh hu abih sa labik praong vil val pulao.

Labik ka 7. Ngọn hải Đăng Phú Quý

Hải Đăng Phú Quý daok di angaok ceik Cấm glaong 108m duk haong m,baok ia tasik, atah di pabah lamnge 3km nao gah pai di xã Ngũ Phụng. Taneh riya di plao samu tapak, oh hu rilo ceik glaong nan ye ngọn hải đăng Phú Quý lac labik glaong abih angaok pulao. Khin tagok tal tabung ngọn Hải đăng, tuai brei nao takai ndik ceik glaong labaih 120 takai kanyan patau nao tui daning ceik, atah jaik 200m. Meng angaok tabung ngọn hải đăng drei hu maong mboh hu abih labik di pulao meng angaok glaong, saong mboh hu dom kapan gilai taong chap ikan bak angaok tasik.

Pulao Phú Quý hu hagait bui sambai?

Baui sambai ka 1. Maong iek ia harei tame ceik

Nao tal pulao Phú Quý oh thei klaak hu bruk maong iek ia harei tame ceik. Hu biak rilo labik maong iek ia harei tame ceik biak mekre angaok pulao yau ye: Bờ kè Ngũ Phụng, dinh Thầy Nại, vịnh Triều Dương,… min labik maong iek ia harei tame ceik mekre saong bjian randap di abih lac di tabung ceik baha Linh Sơn.

Bui sambai ka 2. Menei ia tasik

Pulao Phú Quý bahrau hu thau tal meng dom thun ini mai saong nao mai biak kan kandah nan ye daok hu takik menuac nao tal pulao, kayua yau nan ye bo dom labik menei ia tasik pak ni biak hacih, ia jangaih saong oh bak menuac meriak gauk di mblang menei.

Bui sambai ka 3. Duah thau pulao meng radaih patuh

Biak chreih bui tuk nao duah thau pulao meng sa sruh radaih atuh. Oh hu hagait bui sambai chreih chrai jang tuk hu nao duah thau pulao di angaok sruh radaih patuh.

Bui sambai ka 4. Daok angaok gilai nao maong iek dom pulao sit tapen Phú Quý

Tabiak pulao Phú Quý bo oh pah sa sruh ghe sit nao vil val dom pulao sit ye meda lac mbang nao Phú Quý oh ka ginup abih. Vil val pulao Phú Quý hu rilo pulao sit yau ye: Hòn Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, Hòn Đỏ… Daok angaok ghe nao rah tapa dom pulao sit vil val pulao meng mboh cambaih hu ia tasik pak ini hajao jangaih, nyu jangaih tal maong iek hu ikan ala mbat.

Mbang hagait tuk nao tal pulao?

Dom janih pandap bingi njauk mbang iek di pulao lac ring ia bulan, ring huỳnh đế, ikan mú bông, ikan mú đỏ, laba baoh bao,… Di Phú Quý daok hu ralow lamo biak bingi, lingiu di nan, drei meda mbang dom janih pandap mbang me-in yau ye: tacei racam mắm ruốt nướng, pacuk mắm nêm, bánh căn, cháo nhum…

Daok pak halei di pulao?

Angaok pulao urak ini oh ka hu labik padeih padei haong khách sạn praong, bahrau hu nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn yaom lap, homestay. Harei thường nao tal meda pah duk nhà nghỉ atau homestay, min meyah harei lễ, tết ye drei njauk kakei  phòng dahlau piah plaih abih phòng atau pah yaom chit.

Pathau mikva saong taong abih gauk!

Bhum pulao Phú Quý nyu gheih mekre song yau daok tamo. Labik ini lac labik nao tal ka dom urang takre joa lange di langik tasik. Phú Quý lac pulao biak mekre piah raok harei bharau haong ia harei hadah tanyak atau nao vil val takai tasik tuk ia harei tame ceik. Lac labik biak mekre kan var hu./.

Urang lang: Mousaphuong - 8/12


HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân