Urang bangsa takik ngak meng tangin di drei 

Atah di pasak ban Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) labaih  8 km, labik du lịch sinh thái Tror Bư, di palei Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn dui pachreih tuai damuai kayua biak mekre saong yau daok tamo, ndung bak ilamu Tây Nguyên. Mai rivang “thung lũng cá lóc” (tui sap  Ê-đê, Tror Bư hu makna lac thung lũng cá lóc), tuai damuai dok hu ba drei tame sap ceik glai meng dom chuông patau  hu gah kỷ lục Việt Nam jao harak xác lập “Dàn chuông patau  meng kan,daok tamo rilo lagu di abih”.

Saai Đỗ Tuấn Hưng, po labik du lịch sinh thái Tror Bư ba khol hulin nao rivang bộ chuông patau. Bộ chuông hu 39 talaok patau  hu dak tapak talei meng sit tal prong. Tong abih dom taloc  patau  jeng gul, vin, jangaih , atah labaih 1 mét. Bộ chuông patau  hu chuyên gia kuhria mboh lac  hu umo jaik  pluh triệu thun. 

Pal asar patau sit taih tagok dom mbaik chuông patau, saai Hưng lac, chuông patau oh  hu plak tangin di anek menuac ngak tabiak, thaik thaot, sap lagu di nyu mai meng po pajeng. Yaok asar patau yava tabiak sa sap karei di gauk bo meyah taih samu gauk dalam sa tukvak  nyu jeng  lagu ceik glai biak gheih, dui pachreih hatai urang pang. Tui saai Hưng, bộ chuông patau hu duah mboh atah di ni labaih 10 thun, tuk bhap bini mek ia pruh cà phê di xã Ea Nuôl. Bruk njauk biai nan lac, hadei di rilo tuk kuac rilo haluk, kuac dalam mbiah bo oh mboh hu ia. Di kreh bingun hu sa ụ mok (mối) biak prong. Tuk jamriak  kuac trun kreik bingun, urang mehit sap leng keng biak karei song sa  sruh  patau samu, tapak hu kuac raok tagok.  Urang peih jamriak blei veik dom mbaik patau ni .Hu sa mbang urang peih jamriak rivang bein Tror Bư mboh lac, labik ni lagaih hong  bộ chuông patau yau  nan ye alin brei ka po bein.

Oh hu pataom gauk yau boh sang chuông patau di  Tror Bư min boh chuông patau prong di ong  Hoàng Thành, sa urang kỹ sư cầu đường takre hóa thạch, dok di  Phường Ea Tam, ban  Buôn Ma Thuột jeng biak gheih. 20 thun nao duah pandap klak hóa thạch ngan song yaok ribau pandap panda caik dalam bein sang  , ong iek boh chuông patau lac hu yaom glong di abih. Chuông hu hình trụ atah 2 mét 6 tấc, đường kính labaih  6 tấc, trak  700kg song hu  sap  yau sap chuông baha.  Ong Thành brei thau: “Boh chuông patau ni nyu biak karei. Tuk langik liar  rilo ye sap chuông biak glaong, yava atah; daok langik pandiak, ye sap di nyu biak biar atau oh tabiak sap”. 

Chuông patau hu ong Hoàng Thành duah mboh di bhum ceik  Chư Yang Sin, huyện Lăk, t.Đăk Lăk. Sa mbang dok iek  urang kuac taneh, ngak jalan ye mboh sa talaok patau  hình trụ biak mekre  meta. Ong sahneng tabiak bruk lac dui talaok patau ni mai ngak  trụ cổng. Dalam sa mbang panduan ba talaok patau, tuk talei xích pok patau tagok ,talaoc patau nan nyu paoh tame 2 talaok patau karei bloh yava tabiak sap biak karei. Ong song dom urang ba gauk taih tame, yaok labik chuông tabiak sap karei di gauk.Tui  ong Thành, chuông patau di sang ong tok lac sa talaoc  patau meng po langik, oh lac  pandap klak di urang meng kan. Kayua yau nan ye, ong caik chuông patau tagok 2 geng patau  hình trụ karei di langiu bein, tapen boh sang meng kan di urang Ê-đê piah bhap bini rahra dom labik karei mai main hu mong iek./.

Urang lang : Hanipha -9/5

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân