Rilo sang bac đại học palih ruah tame đại học oh iek tui điểm pakacah tamat THPT

Hadei di tuk thau ka mbang pakacah tamat THPT thun 2020, adei Đoàn Minh Hằng, anek saih tal 12, sang bac THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương hu ngak salah hồ sơ saong brei thau lac tame bac Khoa Quản trị Kinh doanh quốc tế di Sang bac Đại học Ngoại thương kayua meng puac bilan 7, adei taduan hu harak brei thau lac hu tame sang bac. Jalan palih ruah di Hằng lac pambuak Chứng chỉ dunya saong bruk bac megru brei ka anek saih hệ chuyên saong hệ oh chuyên pandar ka dom danak dak pato meng sap Anh saong panuac ndom me-nyai pablei salih nan ye adei tok cang hu kết quả bac tamat piah brei thau lac drei tame bac halei oh. Đoàn Minh Hằng hu jeng sinh viên bahrau di sang bac meng harei 06/09 saong tame bac dom tuk bac camereip di danak dak pato pakai. Đoàn Minh Hằng khan lac: “Hu rilo jalan xét tuyển adei mboh lac drei hu lagaih jang hasit, drei meda chủ động jang saong dreih yau sa jalan caga dahlau di tuk pakacah chính thức ye bruk nao pakacah di drei mboh sahanag hatai jang. Drei meda xét gam sa mbang 1-2 jalan jeng hu, hu rilo jalan piah tame hu sang bac drei caong khin. Drei gam xét tuyển pambuak pagam, gam xét tuyển tui điểm pakacah, tui hatai palih ruah di drei.”

Palih ruah tame đại học oh iek tui điểm pakacah tamat THPT nan lac jalan hu rilo sang bac đại học palih ruah pandar ka tuyển sinh thun ini, ngan haong rilo jalan ngak saong số lượng chỉ tiêu brei ka dom gah pato pakai jeng tagok jang dut haong thun dahlau. Tui ong Nguyễn Tiến Dũng, akaok jabat Khik ramik pato pakai, Sang bac Đại học Hà Nội, bruk dom sang bac peih ngak rilo jalan tuyển sinh oh iek tui điểm pakacah tốt nghiệp jeng lac bruk pathram praong piah yam tal peih ngak tự chủ tuyển sinh tui jalan ba tabiakh di Mentri pato megru.

Thí sinh hu rilo jalan jang piah hu tame ngành, sang bac drei takre, daok dom sang bac jeng palih ruah hu anek saih hu prein bac njauk haong dom danak dak pato pakai. Urak ini rilo sang bac palih ruah hu meng 20% tal 50% taong abih chỉ tiêu palih ruah thun ini meng dom jalan xét tuyển oh iek tui bruk pakacah tốt nghiệp, yau Sang bac Đại học Ngoại thương palih ruah hu 50% taong abih chỉ tiêu palih ruah anek saih. Amuk Vũ Thị Hiền, Akaok Jabat khik ramik pato pakai saong palih ruah anek saih brei thau, bruk padang dom jalan palih ruah anek saih jeng iek tui bruk langyah dom nyaom anek saih hu palih ruah tame sang bac, bruk tiến bộ dalam bac megru tapa dom thun bac. Tapa palih ruah tuk camereip brei mboh lac, dom jalan palih ruah thun ini biak laghaih saong meda pandar ka dom thun tal tuk dom sang bac tự chủ bruk palih ruah: “Meng thun 2021, taong abih dom sang bac đại học eng drei palih ruah tui njauk adat di hukum pato megru saong sang bac Đại học Ngoại thương hu padang dom jalan ngak ini piah kuhria caga ka bruk palih ruah anek saih meng thun 2021. Min dalam tuk jit ruak ngak ka sang bac njauk pandar dom jalan ngak samar jang – jeng lac sa jalan ngak iek piah ka sang bac mboh lac meng thun 2021 nao ye dom jalan ngak ini meda hu  tani tanat”.

Bruk dom sang bac peih ngak rilo jalan palih ruah anek saih oh iek tui bruk pakacah tốt nghiệp yaom lac jalan nao njauk, kuhria caga ka bruk eng drei pilih ruah, min hu dom panuac mboh suh sah ka chất lượng pilih ruah tame oh samu gauk di dom sang bac, gaok mai lac di dom jalan palih ruah dalam sa sang bac. Ong Trần Khắc Thạc, Phaok akaok Jabat pato pakai, Sang bac Đại học Thủy lợi ndom lac: “Thun ini jeng kayua gaok kan kandah nan ye dom sang bac ba tabiak rilo jalan palih ruah karei di gauk. Siam lagaih nan lac dom adei hu rilo jalan palih ruah jang, oh daok pambak tame sa jalan piah palih ruah tame đại học. Min hu sa kadha oh siam bo dahlak saneng lac brei hu tukvak piah ramik veik nan lac bruk khik kajap mặt bằng chung nan lac biak kan. Kayua dom jalan ngak karei gauk ye hu dom tanut taong yaom karei di gauk.”

Mbang pakacah tamat THPT thun ini ngan haong jalan ngak praong lac xét tốt nghiệp ngan haong đề thi mbuan jang, tui nan hu rilo anek saih mek hu điểm pakacah glaong jang dut haong mbang pakacah THPT pakat negar thun dahlau jeng lac jalan piah ka dom sang bac kuhri kuhria tal bruk padang jalan palih ruah anek saih eng di drei ka nyu laghaih jang. Tapa bruk palih ruah meng dom jalan oh iek tui điểm pakacah tamat THPT di dom sang bac dalam thun ini, lac kadha piah ka dom sang bac đại học karei khang hatai ba tabiak jalan palih ruah eng di drei dalam dom thun tal piah patrun bruk palih ruah tui điểm pakacah tamat THPT, piah ka mbang pakacah tốt nghiệp dom thun hadei hu njauk haong makna di nyu nan lac tok pasang iek tốt nghiêp, oh pasang iek palih ruah tame đại học./.

Urang lang: Jasi – 22/09

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân