Mai veik bhum tapen tasik bal sit Vĩnh Châu dom harei akaok thun, mboh pak ini biak chreih chrai kayua thaik binguk urang nong jan van meng bruk ngak taneh, mong iek njam patam tal bruk thu hoạch dom janih kaya nong hu pala. Oh daok lac thaik binguk sa sambo hijao karei di phun akaok lasun tím tra, di dom mblang tameran mikva hu salih tapa pala dom janih njam patam hu yaom kinh tế grap tanat jang. Dalam nan rilo di abih njauk khan tal akaok củ cải mbong.

Bhap bani Khmer bal sit Vĩnh Châu paik akaok cải mbong 

Sa-ai Thạch Đên daok di phường 2, ban sit Vĩnh Châu, brei thau, vụ ini sang pala hu 4.000m2 củ cải mbong. Thun ini meng hu langik tasik siam lagaih, nan ye akaok củ cải mbong hu biak rilo. Urak ini sa-ai thu hoạch hu 2 công, daok veik 2 công jaik thu hoạch. Jeng yau dom baoh sang jaik sang, sang oh pablei củ cải mbong that bo caik veik ngak củ cải muối piah pablei kayua nyu hu yaom jang. Sa-ai Đên kuhria, ngan haong mblang taneh 4 công, sa-ai mek tame hu jaik 20 tấn củ cải muối: Meyah pala njauk ye mek tame hu meng 5-6 tấn củ cải muối, yaom pablei meng 5.000-6.000 đồng ye jeng hu laba. Kaoh abih jien buh tame daok laba meng 10 tal 15 triệu đồng, gaok mai 20 triệu đồng meyah yaom glaong jang. Kaya nong ini pala takik khat.           

Lac bhum taneh hu thau tal rilo jang ngan haong akaok lasun tím. Yau nan min, dom thun jaik di ini, ngan haong bruk yau Yuan lac “được mùa mất giá”, rilo urang oh daok mbak carak haong akaok lasun tím. Ngan haong urang nong, củ cải mbong hu mong yau phun njam hu laba, abih di nyu lac oh daok kuhria ka bruk pablei tabiak saong oh huac ka langik tasik saong halak halin. Dalam tuk jien buh tame takik. Meyah akaok củ cải mbong hu yaom ye urang nong meda ba pablei chip, daok meyah yaom lap ye mikva khik veik, ba pambu ngak củ cải muối, cang tal tuk darak pasar hu yaom meng pablei tabiak.

Langiu di akaok củ cải mbong ye dom thun tapa, rilo bhap bani Khmer pala njam hẹ di Sóc Trăng jeng brei jien mek tame glaong saong tani tanat. Janih kaya nong ini hu pala rilo abih di huyện Mỹ Xuyên ngan haong dom xã Tham Đôn, Đại Tâm, Thạnh Phú…

Amuk Danh Thị Phal daok di xã Tham Đôn brei thau: baoh sang hu jaik 20 thun ngak bruk pala njam. Dom thun jaik di ini, amuk tuk halei jeng buh tabiak labaih 1.000m2 taneh tapen kraong tapen ribaong piah pala rau hẹ. Phun njam hẹ mbuan pala, takik pren mong iek, jien buh tame takik, buac mek luac thun. Tukvak njam hẹ tabiak bingu rilo abih, sa mbang thu hoạch, sang amuk duah hu labaih 1 triệu đồng sa công. Daok dalam bilan thu thun ini, yaom lac phun njam hẹ cakrok patagok suai jang, min jeng brei jien mek tame mbiah kayua pablei hu yaom. Amuk Phal brei thau: Dahlak pala labaih 1 công, yaok 2 harei thu hoạch sa mbang, duah hu 500 – 700 ribau đồng. Thei pala rilo ye hu rilo jien jang.

Tui dom urang nong pala hẹ, janih phun njam ini thu hoạch hu gam hala saong bingu, abih di nyu lac tukvak jaik di ini phun brei thu hoạch meng dua thun meteh tal klau thun, hadei di nan meng pala gilac. Tal bilan pandiak bhang, gaok tuk mai yaom njam hẹ tagok tal 50 ribau/kg, yaok công brei jien mek tame meng 5 - 8 triệu đồng yaok bilan. Urak ini, rilo baoh sang daok pala tui mô hình VietGAP saong buh jien ngak hệ thống pruh aia tự động, daong patrun rilo jien ndo saong pren ngak. Ong Chung Ngọc Long, Phaok akaok Ủy ban bhap bini xã Tham Đôn brei thau: Di xã Tham Đôn, langiu di phun padai, mikva daok pandar mblang taneh piah pala njam patam, jeng lac phun pala rilo di xã piah cakrok patagok kinh tế, patruh eik patrun kathaot. Meyah so sánh, 1.000m2 pala njam patam brei jien mek tame samu 7 công ngak padai.

Urak ini, di dom mblang taneh pala njam di huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng mboh rilo bhap bani hu caik tabiak sa binah mblang taneh piah pala njam hẹ, kayua ini lac phun pala daong ka mikva cakrok patagok kinh tế khang kajap./.

 Urang lang: Jasi-13/1

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân