Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp bac tamat Sang bac đại học Y Hà Nội, thun 1995 ong mai ngak bruk di Sang iek ruak Ngak nong. Dalam 12 thun ngak bruk pak ini, ong hu brei panuac ba jalan padang khoa hồi sức cấp cứu, peih bruk cấp cứu saong iek ruak ka yaok pluh ribau urang ruak trak yau njauk jru mek jru khik caga phun pala, ULA kaik atau dom janih ruak njaom mbak meng anek athur tapa manuac.

Thun 2006, ong tapa ngal bruk di khoa cấp cứu Sang iek ruak Bệnh nhiệt đới trung ương saong daok rik daong tame bruk pasang iek, taong ruak ka dom urang ruak nhiễm trùng trak yau nhiễm trùng darah, nhiễm liên cầu lợn. Ong hu rilo rik daong tame bruk pacang caga JIT ruak yau cúm A (H5N1), jit tả thun 2007-2008, jit cúm A (H1N1) thun 2009.

Dalam mbang jit COVID-19, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp haong dom urang dalam khoa cấp cứu hu ba tabiak jalan ngak, duah pataom harak tapuk cih vak dom kadha ilamo saong khan brei dom ayut sahabat thau ka nCoV virus.

Ta-eng ong hu sa kadha roh duah ilamo hu ba tagok tạp chí dunya ka ruak SARS-CoV-2; hu mbaok tame ngak 1 kadha roh duah pakat Karja ka ngak iek lâm sàng jru iek ruak COVID -19. Dalam tukvak pacang jit, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp jeng hu mbaok tame pato 4 tal pathram, padang danak dak pato pathram samar drah ka suak yava meng mac saong daong suak yava.

Ong hu rilo sahneng duah pasiam veik bruk iek ruak jeng yau pacang caga njaom mbak ka urang jakar y tế. Ong lac urang dang tabiak roh duah pasiam kamo ma-om akaok saong pandap panda halanh không khí cá nhân di động ka gru jru tuk ngak bruk dalam labik njom nerak. Bác sĩ Cấp hu peih bruk pasang iek ruak, parabha, sàng lọc brei ka yaok ribau urang medhil lac njaom nCoV saong dang tabiak iek ruak ka labaih 30 urang ruak dương tính, dalam nan hu jaik 20 urang ruak trak saong mbuan metai.

Dalam mbang jit tamuh gilac veik mbang ka dua, ong pataom mbaok tame haong dom urang chuyên gia y tế akaok ngành nao tame pasak jit Đà Nẵng. Di pasak jit ini, ong haong dom ayut sahabat daong iek ruak ka urang ruak saong rik daong tame bruk samar padam sruh jit ruak prong pak ini./.

Urang lang: Jasi – 21/09

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân