Pachreih tui bruk “Rahra jum pataom padang ngak palei pala bahrau, đô thị văn minh, diukrai “siam ka dunya, mekre ka agama”, urang Catolic (Công giáo) dalam tỉnh Đắk Lắk kham merat pakacah gauk ngak mbang, cakrok patagok kinh tế, daong padang palei negar siam mekre, kaya meda, ngak brei salih bahrau mbaok meta di rilo bhum palei.

Jalan mbak hacih sa-at, sang danaok hu padang ngak siam mekre

Njauk ndom tal di abih ka bruk rik daong di urang Catolic dalam bruk padang ngak palei pala bahrau di Đắk Lắk lac Giáo xứ Tân Hòa, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin tapa dom bruk yau brei taneh ngak jalan palei, rik jien tuh bê tông saong tuh menyek taong abih dom jalan dalam Giáo xứ. Ong Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Tân Hòa khan lac: Giáo xứ Tân Hòa urak ini hu labaih 1.000 sang gam saong 5.650 Giáo dân, dom thun tapa mikva dalam Giáo xứ tuk halei jeng thau jum pataom gauk, ba gauk pakacah bruk “rahra jum pataom padang ngak palei pala bahrau, đô thị văn minh, diukrai siam ka dunya, mekre ka agama”. “Thun 2019, taong abih mikva Giáo xứ Tân Hòa hu brei taneh ngak jalan, ieu pataom rik daong labaih 7 tỷ đồng piah tuh bê tông saong tuh menyek labaih 10 km jalan vil val khu dân cư. Yaok jalan vil val khu dân cư di Giáo xứ Tân Hòa hu siam mekre, hacih sa-at meng dom jalan menyek, jalan bê tông hu ngak meng jien padai di bhap bini Giáo xứ Tân Hòa, dom jalan menyek hu daong ngak brei salih bahrau mbaok meta palei pala di Giáo xứ, ba bui sambai mai ka yaok sang”.

Lac giáo dân di Giáo xứ Tân Hòa palei 1, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, ong Hoàng Vinh Sơn thau cambaih lac piah hu dom jalan bê tông, jalan menyek khang kajap, hacih, mekre yau urak ini lac mai meng bruk njauk gauk di taong abih urang Catolic dalam Giáo xứ. Lingiu di bruk brei taneh piah peih praong jalan, rik daong taong abih jien ngak jalan, mikva daok hu buh prein tame ngak piah hu dom jalan khang kajap. Dalam thun 2019, meng bruk tuh menyek 10 km jalan vil val khu dân cư hu ngak brei salih bahrau mbaok meta palei pala di Giáo xứ Tân Hòa, ngak jeng dom jalan laneing, praong samu gauk: “Mikva Giáo dân jeng thau lac jalan mbak siam mekre hu daong cakrok patagok kinh tế, daong ngak brei Giáo xứ hijao, hacih, mekre, kayua yau nan ye tuk hu bruk jak ba di Cha xứ saong Hội đồng Giáo xứ ye mikva abih drei pachreih tui, hu dom sang buh tabiak yaok pluh triệu đồng piah ngak jalan saong tuh menyek jalan nao mai vil val khu dân cư dahlau di Giáng sinh thun 2019 piah mikva uan raok Noel dalam chreih chrai, siam mekre”.

Lingiu di brei taneh, rik prein ngak mekre jalan, thun 2019, urang Catolicieu pataom hu labaih 6 tỷ đồng piah ngak bruk xã hội, daong ka dom sang kan kandah yam tagok dalam raidiuk. Abih di nyu lac, padang ngak hu 29 baoh sang anit ranam abih labaih 900 triệu đồng; rik tame kadung jien thau dhar thau phor labaih 48 triệu đồng; rik daong ka bruk pachreih bac, daong dom tal bac anit ranam, alin jien bac abih tih jaik 3 tỷ đồng… Ong Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk brei thau, anak tal, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk daok brei jhuk khang bruk pakacah gauk anit ranam taneh ia di urang Catolic tỉnh Đắk Lắk, rik daong haong bhap bini ngak bruk salih bahrau taneh ia, khik ramik saong patagok bruk “rahra jum pataom padang ngak palei pala bahrau, đô thị văn minh, diukrai siam ka dunya, mekre ka agama”: “Patagok bruk anit ranam gauk, daong ba gauk, jhul khang dom bruk ngak pahla, kham merat hu mbaok tame bruk thau dhar thau phor ngan saong dom sang buh prein ka taneh ia, sang thương binh liệt sỹ, daong dom sang kan kandah yam tagok patruh eik, patrun kathaot”.

Bruk njauk gauk rik daong jien padai saong prein yava ngak brei salih bahrau mbaok meta palei pala di urang Catolic hu rik daong oh lac sit tame bruk dak padang puk paga, palei negar siam mekre, kaya meda. Meda lacjeng yau dom giáo xứ, họ đạo di Đăk Lăklac dom labik hadah dalam bruk ngak tui panuac tacei pato di Đức Giáo hoàng Francis ngan saong urang Catolic Việt Nam: “Urang Catolic Việt Nam njauk lac rahra siam. Urang Catolic Việt Nam njauk lac urang anit ranam taneh ia. Urang Catolic Việt Nam njauk nao sa jalan haong bangsa dak padang taneh ia trei sir, haniem phul”./.

Urang lang: Musa Phương - 24/12

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân