Caong khin duah bruk ngak min oh ginup kadha piah hu palih ruah, rilo urang ngak di Bình Dương nao njim harak gar di urang karei piah likau bruk ngak saong blei bảo hiểm xã hội. Bruk ini nyu suan Hukum Bảo hiểm xã hội, ngak kan kandah ka jabat bảo hiểm xã hội saong ba tal cuang kanah ka urang ngak dalam bruk lang yah dom sarak.

Harak ba-ar di urang ngak piah nao liaku bruk 

Atah di ini 15 thun, meng Vĩnh Long tagok Bình Dương ngak mbang, kayua oh ka ngak harak chứng minh nhân dân nan ye sa-ai Nguyễn Văn Hòa njauk nao njim harak gar di sa-ai likei lac Nguyễn Văn Đông piah likau bruk ngak di sa công ty pak bal Thuận An. Luac sa tukvak suai lavik “njim angan” sa-ai likei, sa-ai Hòa gaok oh takik cuang kandah, abih di nyu lac sarak brei ka urang ngak:“Njim angan oh lagaih,, dahlau daih oh hu harak chứng minh nhân dân, urak ini hu paje nan ye dahlak caong khin salih angan je, kayua ngak yau nan oh njauk. Caong khin jabat bảo hiểm salih angan Nguyễn Văn Đông jeng  Nguyễn Văn Hòa, kayua drei hu angan je cambaih laih”.

  Bruk “njim angan” piah likau bruk ba mai oh takik cuang kandah. Hu urang oh taduan mek hu jien daong caih menek kayua angan amaik dalam harak khai sinh karei jang haong angan dalam harak gar likau bruk. Bruk yau Yuen lac “tình ngay lý gian” jeng rah tabiak ngan haong dom urang mbang jien daong bảo hiểm xã hội sa mbang. Nao njim hồ sơ piah blei bảo hiểm min tuk padeih bruk oh taduan mek hu jien kayua kurang dom harak gar njauk adat hukum.

   Urang njim angan njauk khat lahik, urang brei njim jeng gaok kan kandah. Yau sa-ai Nguyễn Thị Thủy Tiên, ngak bruk di sa công ty pak bal Dĩ An. Hadei di sa tukvak ngak công nhân, sa-ai likau padeih bruk piah ngak mbang pablei salih. Piah langyah sarak padeih bruk, sa-ai tut angan likau taduan mek bảo hiểm xã hội. Min tuk ngak harak gar, sa-ai Tiên hu khan brei thau lac hu sa sổ bảo hiểm trùng angan, umo, số chứng minh nhân dân nan ye oh brei taduan mek jien. Tuk nan, sa-ai Tiên meng “ndang cada” duah urang njim harak gar di drei dahlau daih piah ba gauk tagok bảo hiểm xã hội langyah:“Tuk nan adei oh ka thau lac brei njim harak gar meda njauk lập biên bản, njauk taong phạt yau urak ini. Hương njim hồ sơ di adei tapa mik anai di drei nan ye njauk pambak tame mik anai di drei nao duah urang njim. Tuk oh ka pambuak bruk hu haong Hương, adei huac oh mek hu jien bảo hiểm, oh langyah hu hadei ini oh nao ngak bruk hu saong oh blei bảo hiểm xã hội hu tra”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương brei thau, duah mboh hu labaih 800 urang ngak trùng hồ sơ dalam bruk blei bảo hiểm xã hội. Jaik abih dom urang ini, lac kayua urang ngak njim harak gar di urang karei nao likau bruk. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương brei thau, urang ngak njim harak gar di urang karei jeng hu sa makna lac oh ka tal thun nao ngak, atau alah nao palei ngak harak gar. Langiu di nan, bruk biak mbuan dalam palih ruah di rilo công ty jeng ngak ka urang ngak plaih adat. Tui Hukum ngak bruk, ye bruk njim angan, bằng cấp di urang karei piah hu ngak bruk nan lac bruk ngak bleik blang, oh tapak hatai. Yaom lac urang ngak hu mbang jien bilan, jien thưởng yaok bilan, yaok thun min tuk hu bruk rah tabiak, ye dom urang ini lahik abih quyền lợi gah bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, jien daong lahik bruk ngak…

Piah peih jalan ka urang ngak, bahrau ini, Bảo hiểm xã hội Việt Nam njauk hatai brei ka urang ngak hu ngak veik harak gar piah taduan mek chế độ. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương jeng daok ngak bruk haong dom urang pandar harak gar ja ngak veik ka nyu njauk. Ong Nguyễn Phi Hiền, Phaok Yam ndok Bảo hiểm Xã hội tỉnh brei thau, meyah Bảo hiểm xã hội Việt Nam oh njauk hatai brei ramik veik dom urang trùng harak gar  hồ sơ ye khat lahik brei ka urang ngak: “Meyah jabat bảo hiểm duah mboh saong oh pasiam veik hu ye oh langyah hu sarak bảo hiểm hadei ini, ngak khat lahik quyền lợi di urang ngak. Bo khat lahik lac urang ngak gam haong urang brei njim saong urang nao njim harak gar, meyah harak gar oh njauk haong harak ba tui rup ye oh langyah hu chế độ ka dua urang”.

Tui duah thau di urang vak, piah hu ginup harak gar likau bruk ja pabak hatai caong khin di urang palih ruah, urang ngak oh ngak jeng bo hu dịch vụ daong ngak. Tok buh tabiak meng 200-300 ribau đồng meda hu chip sa bộ hồ sơ ja ginup abih dom janih harak gar. Kadha ba tabiak nan lac, meyah bruk ngak harak gar ja di Bình Dương oh pacang cakak hu, ye meda daok hu hadom urang ngak daok njim angan urang karei piah ngak bruk? Gam haong nan, bruk palih ruah biak mbuan di công ty saong bruk pathau khan paglaong akaok saneng ka Hukum ngak bruk ka urang ngak oh hu iek prong ye meda daok rilo urang "klao tabiak aia meta" tuk oh hu lang yah chế độ bảo hiểm kayua pandar harak gar ja piah likau bruk./.

Urang lang: Jasi-26/5

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân