Xã Đoàn Kết di huyện Đạ Huoai, hu tabiak truh kathaot

Dahlau daih, yaom lac hu taneh, hu bein yau dom baoh sang karei daok di xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông (Lâm Đồng), min kayua ngak tui jalan klak năng suất bier, gam saong hatai saneng daok cang bruk daong di kanja, nan ye raidiuk di sang ong Đa Cát Ha Dương jeng daok eik lipa luac thun. Meng thun 2016, meng bruk pato tacei abih hatai di urang jaka pachrieh nong, ong khang hatai salih janih phun pala, pandar khoa học kỹ thuật tame bruk pala drak. Gam saong bruk masre jien meng gilang pariak sarak kanja piah cak rok patagok kinh tế, sang ong Đa Cát Ha Dương hu yam tagok tabiak truh kan kathaot, hu raidiuk trei sir. Ong bui sambai khan lac:  “meng raong tằm nan ye hu jien mek tame yaok bilan, tui kuhria yaok mbang raong duah hu meng 3 triệu mateh. Gam saong jien meng pablei dom janih phun pala karei, urak ni raidiuk sang ong hu tani tanat jang. Anek bik jeng hu brei nao bac da-a”.

  Oh taeng hagait Đam Rông – sa dalam 64 huyện kathaot di dalam negar hu sangka buh jien tame ngak abih gah, bo taong abih dom xã, puk, palei saong dom labik kan kandah karei jeng hu tỉnh Lâm Đồng pataom tame peih ngak rilo danak dak, ba mbuan lagaih ka bhap bini cak rok patagok bruk ngak mbang, yam tagok tabiak truh kan thaot. Yau ye di xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tui ong Trần Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã, jeng kayua dom sarak, danak dak buh jien tame biak samar drah di Đảng, kanja, raidiuk di bhap bini jeng hu salih bharau samar drah. Đoàn Kết hu samar tabiak truh angan xã biak kan kandah dahlau jang 2 thun duk saong tukvak ba tabiak: “Đảng saong kanja biak sangka,daong meng phun pala, athur raong tal sang danaok, ba bruk ngak ka dom sang kathaot, sang kan kandah duah hu jien saong hu raidiuk tani tanat jang. Mayah thun 2016 xã Đoàn Kết daok lac sa dalam dom xã kathaot di huyện Đạ Huoai, min tal thun 2017 ye xã hu tabiak truh kathaot saong oh daok lac xã kathaot tra”.

Meng thun 2016 tal urak ni, abih tih kadung jien buh tame ka bhum kan kandah, ka bhap bini bangsa takik di tỉnh Lâm Đồng lac 3.700 tỷ đồng, padang ngak sang danaok, jalan mbak, daong cak rok patagok ngak mbang, pala drak, dom  mô hình kinh tế bahrau … Dalam nan, phun jien kanja buh tame tapak lac 1.900 tỷ, daok viek lac phun jien jak ba dom doanh nghiệp, bol bhap rahra. Gam saong nan, Lâm Đồng jeng pachrieh hu 115 danak dak buh jien tame dom labik hu bruk ngak mbang kinh tế - xã hội biak kan kandah, bhum bhap bini bangsa takik, ngan saong yaom phun jien tut angan tame tagok tal labaih 5.800 tỷ đồng.

Meng phun jien ni, bruk ngak mbang kinh tế-xã hội di dom bhum biak kan kandah, bhum mikva bangsa takik di Lâm Đồng hu salih bahrau mboh di anak meta, raidiuk di mikva hu patagok. Urak ni dom sang kathaot dalam tỉnh trun daok 1,3%, dalam nan sang kathaot dalam bhum mikva bangsa takik trun samar drah meng 19% trun daok 4,8%. Ong Đinh Đức Chí, Phó akaok UBND huyện Lâm Hà brei thau, hu yau nan, lac meng hu peih ngak samu gauk dom sarak, saong abih di nyu lac bruk salih bahrau dalam jalan sahaneng, jalan ngak saong bruk kham merat yam tagok tabiak truh kathaot di bhap bini: “khol drei hu pataom tame pathau khan, ngak brei salih jalan saneng, jalan ngak, padang dom mô hình piah ba brei KHKT, dom bruk daong cak rok patagok yau bruk daong mikva bangsa takik pala dâu raong tằm. abih di nyu nan lac peih ngak hu siam dom danak dak tame dalam bhum mikva bangsa takik, dom danak dak ni hu pasang iek tani tanat njauk caong khin di bhap bini. Caong hu phun pala, anek pajaih atau khin khoa học kỹ thuật, jamariek... ye njauk pasang iek yaok baoh sang piah hu bruk buh jien tame ka nyu njauk jalan. Meng nan dom danak dak jeng cak rok patagok hu siam lagaih bruk buh jien tame”.

  Tỉnh Lâm Đồng kham marat dalam dom thun anak tal, yaok thun meda ba baoh sang kathaot trun meng 1 tal 1,5%, dalam nan baoh sang kathaot bhum mikva bangsa takik trun meng 2 tal 3%. Meng dom bruk siam ngak hu nan, gam saong dom sarak peih ngak njauk haong bruk di anak meta, bruk salih jalan saneng dalam pala drak, bruk kham marat yam tagok di bhap bini, jia lac Lâm Đồng meda ngak hu bruk ba tabiak lac tỉnh palei pala bahrau yau sarak di mbang nyaom roya Đảng bộ tỉnh bahrau ba tabiak./.

Urang lang: Thu Thảo – 28/10

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân