Di sang bac THPT Nguyễn An Ninh-TPHCM, amuk Lê Thị Phượng, Phaok Hiệu trưởng sang bac brei thau, sang bac oh brei anek saih pandar phone pan tangin min tuk bac sap Anh ye brei pandar. Meng tabiak bruk lac pandar phone tangin dalam mon bac hu bruk pasang iek di gru pato, amuk Phượng haong rilo gru pato pachreih tui, saong hu panuac likau gah pato megru brei hu bruk kuhria caga meng dom mbang pasram ka gru pato jeng yau ka anek saih: “Bruk ba tabiak di labik ini lac bruk sahneng kuhria di anek saih pandar phone tangin yau habar; bruk gru pato tui iek dalam mon bac yau halei. Nan lac jalan ngak, lac ilamu, pato pasram ka dom adei lac bruk njauk ngak, saong gru pato jeng brei paglaong ilamu, paglaong bruk tui iek dalam mon bac.”

Ong Lê Quang Huy, Phaok Hiệu trưởng sang bac THPT Hùng Vương, TPHCM brei thau, dahlau di tuk hu Sarak 32, sang bac oh brei anek saih pandar phone tangin dalam mon bac, min lingiu mon bac dom adei meda pandar phone tangin piah duah thau jang. Min bruk bo sang bac biak suh sah nan lac ngak habar dom adei eng drei pasang iek hu rup drei eng dalam tuk pandar phone pan tangin: “Gah sang bac, gru saong saih pachreih tui bruk pandar phone tangin tame bruk pato saong bac. Sarak 32 kol dahlak brei ngak piah ba tame min brei hu tukvak, ka sa lac piah kakei, pato dom anek saih, ka 2 lac cơ sở hạ tầng ka bruk ini, brei hu  wifi, 3G. Daok bruk hadei di pasang iek ye dahlak mboh jeng mbuan min.”

Anak meta mboh lac, dom sang bac yaom lac daok pakauk bruk pandar phon tangin dalam mon bac, dalam mblang bein sang bac, min anek saih jeng daok pandar. 

Ong Trịnh Duy Trọng, Akaok jabat pato pakai chính trị sinh viên anek saih, Sở Pato Megru TPHCM brei thau: gah pato megru TPHCM oh pakauk pandar phone tangin atau dom pandap công nghệ duh ka bruk pato saong bac dalam mon bac. Daok pandar yau habar ka nyu siam, lagaih, lac bruk di sang bac, di dom cei gru, nai gru: 

   PGS.TS Trần Mạnh Hà, Phaok Hiệu trưởng sang bac Đại học Quốc tế Hồng Bàng pachreih tui bruk brei ka dom adei pandar phone tangin dalam mon bac min brei khik ka dom adei pandar njauk bruk. Piah hu yau nan, brei hu dom jalan pasang iek, labik halei brei pandar, labik halei oh brei pandar, dalam nan hu gam jalan công nghệ lac ngak habar piah ka anek saih tok iek hu dom blah mạng, dom phần mềm pambuak tal. Bruk ini dom chuyên gia ngak hu abih, min dom gru pato jeng brei paglaong ilamu pandar công nghệ di drei tagok: “Kol drei ndom lac pandar công nghệ 4.0 tame dom gah di raidiuk bo tabiak meng anek saih , bo oh thau cambaih công nghệ, gaok mai hu gru pato ka anek saih, ka sinh viên bo oh thau cambaih công nghệ, oh tacei pato hu ka dom adei ye biak kan piah hadei di nan dom adei thau hu công nghệ. Khut khat meda hu tuk kol drei pandar biak rilo. Hu rilo jalan piah pasang iek dalam sang bac. Kol drei meda pato pasram ka gru pato ngak habar piah pasang iek siam.”

Tui 1 pasang iek bahrau ini, ilamu ka công nghệ thông tin meblah 25% jalan ba tal jak jeng  dalam raidiuk di dam dara. Anek saih di kol drei pandar phone tangin pabak siam ka bruk bac da-a lac bruk siam, njauk hu saong jalan khik iek bruk pandar ini jeng lac bruk oh kurang hu. Dalam biak rilo jalan khik iek ye bruk gru pato khik phone tangin di dom adei saong tok ba tabiak tuk mboh lac njauk pandar, lac jalan ngak puac di abih.

Bruk brei ka anek saih pandar phone tangin dalam mon bac oh lac hu panuac ndom karei gauk, cagar gauk pak di Việt Nam bo rilo taneh ia di angaok dunya jeng yau nan. Min biak di nyu mboh lac, meyah anek saih ngak po hu công nghệ, ngak po hu bruk pandar phone tangin di drei ye kein laba gah ilamu mek hu oh lac sit, kayua yau nan ye njauk lac tal tuk kol drei brei maong iek bruk ini tui meta maong siam jang saong duah jalan patrun dom khut khat, dom kanjah jhak mai meng pandar phone tangin./.

Urang lang: M.Phuong -03/10/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân