Meng ini tal puac thun, gah rivang ma-in dom puk palei di Bhum taneran kraong Cửu Long njauk peih ngak gam gam dua jalan ngak nan lac gam pacang caga jit ruak Covid-19 gam pasiam veik darak pasa kayua lac dalam tukvak tapa, taong abih bruk rivang ma-in njauk padeih abih. Tui dom jabat ngak gah rivang ma-in, kadha prong dang akaok tukvak ini nan oh njauk lac dịch vụ siam bo lac du lịch salamat saong salih bahrau pandap ravang ma-in. Yau nan dom puk palei njauk ngak hagait piah pasiam veik gah rivang ma-in?

Pandap panda pablei ka tuai mai rivang ma-in 

Hadei di tukvak padeih taduan raok tuai damua kayua jit Covid-19, rilo labik inem mek, labik rivang ma-in di tỉnh An Giang peih pabah mbang raok tuai damuai veik meng puac bilan 4. Dom harei akaok mereip, tuai damuai mai bhum taneh Bảy Núi biak takik, min hu bruk daong ba di dom sở ngành, puk palei, dom jabat ngak gah rivang ma-in hu dom jalan ngak pachreih veik bruk rivang ma-in, jak gauk ba tabiak dom danak dak dui pachreih nan ye tuai damuai mai An Giang dak harei dak rilo.

Tal tukvak ini, tuai damuai mai rivang ma-in di dom labik daneiy angan di An Giang hu jaik 70% dut haong tukvak ini thun dahlau, pataom rilo di glai glam Trà Sư, Núi Sam atau labik rivang ma-in Núi Cấm… Ong  Lý Thanh Sang, akaok labik rivang ma-in cáp treo Núi Cấm, tỉnh An Giang brei thau: Tuk peih pabah mbang veik ye tuai damuai tok hu 30% dut haong tukvak ini thun dahlau, Công ty hu ba tabiak dom pok dui pachreih, brei trun yaom ka dom kapul nyaom hu meng 10 urang tagok; trun yaom dom dịch vụ saong trun yaom harak, pachreih ka anek saih, sinh viên. Tal urak ini tuai damuai hu rilo jang, hu jaik 70% dut haong tukvak ini thun dahlau.

Daok di tỉnh Đồng Tháp, dalam tukvak padeih, dom labik rivang ma-in saong labik ngak mbang gah salih bruk rivang ma-in hu paisam veik sang danaok, parilo labik rivang ma-in. Ong Trần Thanh Điền, lambaok di hội quán Gam ngak bruk rivang ma-in di Palei bingu Sa Đéc ndom lac, piah pachreih tuai damuai mai rivang ma-in, dom po bein saong labik rivang ma-in pak ini brei trun meteh yaom harak tame riavng iek. Tui ong Điền, padang angan du lịch nan lac tukvak atah, piah ka tuai damuai mai veik ye njauk salih bahrau jalan pamere tui jalan gheih jang: Yaok jabat hu hatai sahneng karei piah ba tabiak dom jalan ngak gheih piah khik takai tuai suai lavik, pagap yau hoạt cảnh urang hu mong iek blaoh, mbang hadei oh caong khin mong veik. Kayua yau nan ye drei njauk palih ruah dom hagait bahrau, gaok mai biak karei, meda ndom lac hu sa oh hu dua piah ka tuai damuai mai veik.

Ong Nguyễn Thiện Thành, Phaok Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch ĐBSCL brei thau: hu blaoh 100 doanh nghiệp di 13 tỉnh, bal dalam bhum hu mbaok tame danak dak “Pachreih nao rivang ma-in ĐBSCL hadei di jit Covid-19” ngan haong tanut trun yaom meng 10 tal 50%. Dom doanh nghiệp brei ngak dahlau bruk pambuak gauk, pambuak pagam dom tỉnh, bal veik yau:  Cần Thơ, Kiên Giang, Phú Quốc, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang saong TP.HCM peih rilo jang tour rivang ma-in bahrau: Dahlak mboh urak ini bhum taneran kraong Cuu Long lac sa labik mai biak siam hu tuai caik hatai jia, nan lac sa angan je biak karei. Saong nan lac kadha akaok meti tuk tuai tabaik bruk nao rivang ma-in. TPHCM meda pasang iek saong blei pandap rivang  ma-in di bhum taneran kraong Cuu Long, daong ka Bhum taneran kraong Cuu Long pasiam veik samar drah bruk rivang ma-in, pamaong tal pasiam veik saong cakrok patagok.

Meng bruk ba tangin khang di dom jabat khik iek saong doanh nghiệp ngak gah rivang ma-in, mbang menyum, ndih daok, gam haong dom hãng lữ hành, hãng ka-pal haok, danak dak pachreih bruk nao rivang ma-in Bhum taneran kraong Cuu Long hadei jit Covid-19 dak harei dak hu siam veik. Meng labik gheih mekre saong bruk pamere hu ngak saim, Bhum taneran kraong Cuu Long meda hu jeng labik mai siam mekre saong dui pachreih tuai damuai./.

Urang lang: Jasi-30/6

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân