Sa-ai Đạo Thanh Thích lac kareih camin dalam bruk ngak mbang pablei salih naih jioy di palei Chăm Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Sa-ai lac urang thau yam tapa kan kandah, thau sahneng duah jalan ngak mbang piah yam tagok ngak meda meng bruk pambak tui dom pren khang angaok mblang taneh di drei daong ka rilo urang ngak di puk palei hu bruk ngak tanni tanat, rik daong tame bruk padang ngak palei pala bahrau.

Sa-ai Đạo Thanh Thích 

Thun 1981, hadei di tuk bac tamat gah khik ramik kinh tế saong quy hoạch, parabha bhum taneh ngak nong, Sang bac Trung cấp Ngak nong Thuận Hải, sa-ai Đạo Thanh Thích kham merat jeng sa urang nong ngak mbang naih jioy. Thun 1988, sa-ai Thích padang mbang ngui meng phun jien mesre di dhar Gilang pariak Ngak nong saong patagok palei huyện Ninh Hải. Hu gilang pariak brei mesrei 5 triệu đồng saong jak ba phun jien di mikva but pajaih hu 10 triệu đồng, sa-ai kham merat ngak meda meng bruk pandar mac moc jamriak tame ngak hamu. Mong mboh mblang hamu Phước Nhơn prong labaih 250 ha pala drak yaok thun 3 vụ padai hu aia pruh meng hệ thống kênh Bắc min dalam palei oh ka hu mac li-ua. Yaok vụ, li-ua taneh trun pajaih, urang nong njauk nao tabiak  truh Khánh Hòa pah mac tame li-ua taneh ka mikva. Sa-ai patak pataom hu 15 triệu đồng nao tabiak Nha Trang duah blei sa sruh mac li-ua MTZ kayua Liên Xô ngak hu pandar blaoh tapa. Sruh mac nduac abih công suất angaok mblang hamu Phước Nhơn daong ka sa-ai duah hu jien mek tame saong peih prong bruk ngak mbang pala drak – pablei salih tui jalan khang kajap. Urak ini, sang sa-ai Thích hu 2 sruh mac li-ua, 2 sruh mac yuak, 2 sruh mac palih pon. 6 sruh mac bhian pandar piah nao li-ua ka mikva dalam palei saong dom tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng ba bruk ngak tani tanat ka 8 urang ngak jien mek tame labaih 6 triệu đồng/sa urang sa bilan.

Vụ padai hè-thu 2019, sa-ai Thích pala 7 ha padai asal atah Đài Thơm hu năng suất 7 tấn sa ha. Sa-ai pablei padai thu di mblang hamu yaom 6.000 đồng/kg, glaong jang 20% padai asal bầu. Meng sản lượng jaik 50 tấn padai thu, sa-ai mek hu 300 triệu đồng, kaoh abih jien buh tame sa-ai daok laba hu labaih 150 triệu đồng. Dom thun jaik di ini, sa-ai Thích oh pala drak vụ padai mùa caik hamu tamuh hareik ka limo mbang saong ngak brei ka taneh nyu siam jang. Hadei di nan, sa-ai trun pajaih padai vụ đông-xuân ngak tui jalan “1 njauk, 5 trun” mek hu năng suất 8-9 tấn sa ha. Tapul athur di sang sa-ai hu 200 drei pabo binai pajaih saong  50 drei limo binai pajaih. Labik raong di sa-ai pabak brei anek pajaih ka darak pasar raong pabo tui jalan palimek dalam huyện Ninh Hải ngan haong yaom pablei pabo pajaih di van 120 - 140 ribau đồng sa kg. Sa-ai pataom caik pon saong pala hareik  piah caga pandap mbang brei ka athur raong. Yam tagok ngak meda meng 3 bruk lac: pala padai – raong athur – mbang pah li-ua taneh hu daong ka sang sa-ai Thích duah hu 800- 900 triệu đồng yaok thun. Hadei di tuk yuak blaoh padai vụ hè-thu 2019, sa-ai chai brah Đài Thơm alin hadiah 170 pok pandap ka dom baoh sang kan kandah di xã Xuân Hải, yaok baoh sang 10 kg brah saong dom janih pandap.

Meng hatai kham merat ngak meda ka drei saong ka puk palei, sa-ai Đạo Thanh Thích njauk lac kareih camin hadah lambaok ka dom banga takik di tỉnh Ninh Thuận dalam bruk patruh eik patrun kathaot. Meng dom bruk ngak hu yau nan, sa-ai hu UB bhap bani tỉnh pok brei harak meyaom. Abih di nyu lac, thun 2019, sa-ai hu pok brei angan “Urang nong Việt Nam naih gheih thun 2019”./.

Urang lang: Jasi - 30/12

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân