Tui NĐ 62 /2019/NĐ-CP, bruk salih nan oh ngak lahik nao dom siam laghaih piah ngak padai veik; oh ngak khut taneh ngak padai; oh ngak khut jalan mbak, công trình thủy lợi duh ka bruk ngak padai; laghaih haong bruk salih phun pala meng padai tapa phun yaok thun, phun lavik thun atau pambuak haong bruk pala kaya ikan dalam aia angaok taneh ngak padai di pakat xã, ngak brei cambaih laih, thei thei jeng thau.

Bruk salih janih phun pala meng phun padai tapa phun pala lavik thun njuak ngak TUI labik, piah ngak jeng dom labik pala praong saong pandar hu siam cơ sở hạ tầng hu blaoh; laghaih haong jalan ba tabiak lac ngak siam cơ sở hạ tầng duh ka bruk ngak nong di puk palei. Daok bruk gam ngak padai gam pambuak haong bruk raong pala kaya ikan dalam aia, brei adat pandar  rilo di abih lac 20% mblang taneh ngak padai piah pabiar mbaok taneh ka bruk raong pala kaya ikan dalam aia, độ dalam di mbaok taneh brei biar trun oh tapa 120 cm, tuk caong khin ye pasiam veik mbaok taneh piah ngak padai veik.

Nghị định ka 62 pabak bruk tut angan salih janih phun pala  angaok taneh pala padai. Tui adat, urang halei caong khin salih janih phun pala angaok taneh ngak padai, payua sa 1 bản đăng ký tal UBND pakat xã tui mẫu, dalam nan: dom jabat, kapul nyaom, baoh sang, menuac urang dalam negar, kapul nyaom, menuac urang negar langiu pandar taneh ngak padai njuak adat hukum (urang pandar taneh) caong khin salih tapa pala phun yaok thun, ngak padai pambuak haong bruk raong pala kaya ikan dalam aia; baoh sang, manuac urang dalam negar pandar taneh ngak padai njuak adat hukum caong khin salih tapa pala phun lavik thun.

Meyah harak đăng ký salih nan oh njuak adat hukum, dalam tukvak 3 harei ngak bruk, UBND pakat xã njuak tacei pato ka urang pandar taneh, pasiam, pabak harak đăng ký.

Daok meyah harak đăng ký njuak adat hukum saong laghaih haong bruk  salih janih phun pala angaok taneh ngak padai di của UBND pakat xã, dalam 5 harei ngak bruk, UBND pakat xã hu panuac "Njuak hatai brei salih", mbaoh tara tame Harak đăng ký, tame sổ tui iek saong payua veik ka urang pandar taneh. Meyah oh njuak hatai, UBND pakat xã njuak javap jaleiy meng văn bản.

Nghị định ini hu ba tabiak ngak tui meng harei 1/9/2019./.

 

                    Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

Để thích ứng với khô hạn, thời gian qua, nhiều diện tích trồng lúa, mía… kém hiệu quả ở các tỉnh, trong đó có Ninh Thuận, Bình Thuận… đã được chuyển sang trồng cây ăn quả hoặc rau màu. Trước thực tế này, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Nghị định này sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. TM PL và CS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng bà con và các bạn nội dung chính của NĐ 62:

 

Theo NĐ 62 /2019/NĐ-CP, việc chuyển đổi không được làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nghị định số 62 bổ sung quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Theo quy định, đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi 1 bản đăng ký đến UBND cấp xã theo mẫu gồm: các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm.

Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký.

Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND cấp xã, trong thời gian 5 ngày làm việc, UBND cấp xã có ý kiến "Đồng ý cho chuyển đổi", đóng dấu vào Bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. Trường hợp không đồng ý, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2019./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân