Cập nhật ngày: 2/2/2020

90 thun tapa, Đảng pan akaok saong ba cách mạng Việt Nam nao meng jayah ini tal jayah karei. Meng dom jayah ndung bak sajarah nan, Đảng pataom hu rilo kadha biak hu yaom glaong angaok jalan pan akaok cách mạng Việt Nam. Dalam nan, njauk ndom tal di abih lac kadha ka bruk khang hatai tui jalan độc lập bangsa saong chủ nghĩa xã hội; kadha mek rahra ngak gha, kadha patagok prein khang di bruk jum pataom bangsa. Abih di nyu lac dalam tukvak urak ini, kadha ka bruk dak padang, ramik pasiam Đảng hu makna biak praong. Pahadar 90 thun padang Đảng, Lại Hoa, urang vak di rayo sap ndom VN hu kadha vak, brei mboh veik “Dom kadha bac megru hu angaok jalan Đảng pan akaok cách mạng Việt Nam”. Da-a mikva saong taong abih gauk tui pang:

Urang Việt main xuân dalam dom harei puac abih

90 thun tapa, bruk pamaong tal độc lập bangsa saong chủ nghĩa xã hội tui jalan sahneng di Mác - Lênin saong jalan sahneng di Hồ Chí Minh tuk halei jeng hu Đảng tacei pato, ba jalan saong lac jalan nao di taong abih vaktu cách mạng Việt Nam. Bruk nan hu ba tabiak meng di tuk Cương lĩnh akaok meti di Đảng thun 1930 saong hu ba tabiak ngak cambaih laih tui yaok vaktu di cách mạng Việt Nam; hu patagok meng lí luận tal thực tiễn dalam dom Cương lĩnh patui di nan di Đảng. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, dahlau daih ngak Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ndom lac: Đảng, Karja saong bhap bini Việt Nam dak harei dak thau lac độc lập bangsa saong chủ nghĩa xã hội saong yasa lac oh neh tabiak hu di 2 bruk ngak praong nan:

 “Bruk daok pamaong tal di labik ini lac piah meblah độc lập bangsa, di 1 taneh ia ngak nong urang ngak nong rilo ye njauk tabiak hamu taneh ka urang li-ua, ba mai quyền dân sinh, dân chủ, yam tagok peih paha abihpadang 1 xã hội siam mekre, nan lac chủ nghĩa xã hội. Meng jalan ngak njauk yau nan nyu jeng 1 khẩu hiệu piah pataom lực lượng cách mạng meng di tuk padang Đảng”.

Bruk jak jeng praong abih bo Đảng hu pataom iek veik saong Chủ tịch Hồ Chí Minh bhian kakei, nan lac kadha “mek rahra ngak gha”. "Mbuan yau habar oh hu rahra oh ngak hu, kan yau habar hu rahra jeng salah bruk”. Kayua yau nan ye, meng tuk padang tabiak di thun 1930, Đảng iek praong bruk dang tagok mesruh meblah saong khik karja, pan akaok dak padang saong saong patagok prein khang karja di rahra, brei ka rahra saong kayua rahra. Jayah di bruk Cách mạng Tháng Tám thun 1945, Đảng saong Chủ tịch Hồ Chí Minh biak caik hatai dak padang saong khik caga karja cách mạng tui jalan bahrau, karja biak biai lac halin halak di bhap bini, duh ka bhap bini, ndoa naong bruk ka rahra. Dalam tuk dsalih bahrau, Đảng pan akaok dak padang saong oh padeih pasiam karja pháp quyền xã hội chủ nghĩa di rahra, brei ka rahra saong kayua rahra. Ong Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ndom lac:

 “Tuk halei kol drei ngak suan gah sarak bangsa ye gaok kan kandah. Nan lac kadha bac megru hu di taong abih dom urang cộng sản saong dom menuac anit ranam taneh ia di bangsa. Kadha nan hu ndom veik tuk kol drei peih bruk salih bharau. Nyaom roya 6 salih bharau, kadha camereip lac mek rahra ngak gha. Kadha nan oh lac tal kol drei bo dalam luac sajarah ong muk drei jeng kakei lac “Dân vi bản” (hu rahra lac hu taong abih, lahik rahra lac lahik taong abih)”.

Kadha bac megru ka patagok prein khang di bruk jum pataom bangsa dalam mesruh meblah độc lập, dak padang chủ nghĩa xã hội saong khik caga taneh ia jeng lac bruk di luac vaktu pan akaok ba jalan cách mạng Việt Nam. Meng jalan ngak njauk, Đảng hu ieu pataom abih bhap bini dang tagok mesruh ka độc lập bangsa saong chủ nghĩa xã hội. Jum pataom bangsa tui jalan mek mục tiêu chung ngak labik tương đồng, saong brei khik caga kein laba di yaok giai cấp, tầng lớp bhap bini. Đảng sangka padang dom jalan padang Mặt trận bangsa yasa piah ieu pataom abih rahra, parilo jalan ngak piah pataom bol bhap rahra, paglaong labik dang di dom kapul nyom bhap bini, kapul nyaom bruk ngak. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ndom lac, anak bruk salih bahrau di Đảng, mặt trận dom pakat njauk salih bahrau rilo jang:

 “Gah mặt trận njauk paglaong jang bruk ngak di drei anak Đảng, anak bhap bini piah brei mboh lac labik pataom prein khang di bruk jum pataom bangsa. Jak ba bhap bini nao dahlau dalam bruk patagok kinh tế xã hội, khik kjap quốc phòng an ninh saong padang hệ thống chính trị di taneh ia. Patagok jang bruk pasang iek, phản biện xã hội, brei panuac tame padang Đảng haong karja”.

Dalam vaktu ini, bruk sangka dak padang ramik pasiam, piah ka Đảng ngak hu bruk parong anak sajarah, anak bangsa, giai cấp saong bhap bini hu makna biak praong. Đảng ngak bruk, pan akaok tui jalan tập trung dân chủ, kỉ luật nghiêm minh; tự phê bình saong phê bình dom bruk ngak suan, labaih kurang saong khang hatai pasiam veik. Meng bruk dak padang, ramik pasiam Đảng dom thun tapa, dahlau di nyom roya 13, Đảng hu rilo mbang khang hatai tacei pato, halang pilih, oh brei tame pakat ủy bahrau dom urang hu bản lĩnh chính trị oh khang kajap, oh siam hatai, oh hu angan je, kurang ba akaok nao dahlau, oh jum pataom,  mboh yau suy thoái gah chính trị, đạo đức, jalan diukrai "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" dalam nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng hu panuac lac:

 “Khang hatai halang oh brei tame pakat ủy khoá bahrau dom menuac hu bản lĩnh chính trị oh khang kajap, oh siam hatai, oh hu angan je, kurang ba akaok nao dahlau, oh jum pataom, duah kein laba tui tapon nyaom, mboh njauk oh thau khik caga, mboh suan oh khin biai. Dom urang jakar ngak suan atau hu diuk, hu pasang, hu anek ngak suan dom quy định di Đảng, sarak, hukum di karja ngak lahik angan je cơ quan, đơn vị jeng oh hu ba tame pakat ủy khóa bahrau”.

Ngan saong dom kadha bac megru hu hadei di 90 thun Đảng pan akaok cách mạng Việt Nam dak brei mboh lac: sangka bruk dak padang, pasiam Đảng lac bruk praong piah ka Đảng dang tabiak pan bruk anak sajarah, anak bangsa. Patui jalan brei mboh bruk ngak njauk di Đảng lac kadha praong dang akaok ba tal jayah di cách mạng Việt Nam./.

Urang lang: Mousaphuong -2/2 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân