Cập nhật ngày: 2/7/2015

Khaw tin 19h harei 2/7 saong 6h30, harei 3/7/2015

 

# Kapul urang Quốc hội tỉnh Gia Lai barau hu var taom gaok cử tri hadei mbang nyaom ka 9, Quốc hội mbang 13, di dom huyện Đắc Pơ, Đức Cơ, Mang Yang saong  Chư Prông. Di dom var taom gaok, cử tri tỉnh Gia Lai hu brei rilo panuac, rilo caong khin pambuak tal dom bruk gah ngak nong, urang nong, palei pala; dinh canh dinh cu; khik tani tanat yaom di darak pasal, jalan pablei tabiak kaya nong. Cử tri Nguyễn Xuân Úc  di palei 1, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, ndom lac : Cử tri di xã Ayun saong xã Đăk Jơ Ta ndua dhar phuan urang Qh di tinh hu mai taom gaok cu tri, piah ka bhapbini kol dahlak brei thau dom hatai sahneng, dom caong khin saong dom bruk daok dut hatai. Bruk njauk ndom, di puk palei kol dahlak, bruk patagok kinh te oh ka nao tame dalam. Yau nan ye caong khin karja ngak dom bruk hagaiyt praong, dalam piah paglaong hu raidiuk. Saong jeng caong, kapul urang QH pok panuac tagok rajaei, njuak khoanh vùng, dut iek, dom taneh glai halei oh njauk ngak ye jao ka bhapbini pala drak, piah bhapbini patagok kinh te.

/ Di huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai barau rah tabiak bruk njauk jru mek pandap mbang, ngak ka jaik 60 urang njauk kayua mbang rilo limo njom ruak. Dahlau nan, di mesup harei 27/6, dom baoh sang bhap bini daok di palei Mun, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện jak gauk ngak ralo limo njauk ruak, bloh rabha ka yaok pluh baoh sang dalam palei mbang. Biar harei nan, dom urang mbang ralo limo jeng mboh dalok ta-aok, aih caraoh, pandik akaok. Dalam nan, hu 59 urang hu ba nao cấp cứu di pasak y tế huyện Phú Thiện.

# Kuhria tal harei 31/5/2015, dalam taneh ia hu 64 triệu 600 ribau urang blei bảo hiểm y tế, samu 71,4% dân số. Min duk saong puac thun dahlau, urang blei bảo hiểm y tế trun 1 triệu 400 ribau triệu urang, ngak kan tal bruk daok pamoang tal nan lac puac thun ini hu 75% dân số hu bảo hiểm y tế. Urak ini daok 31 puk palei hu urang blei bảo hiểm y tế ala  70% dân số, dalam nan 15 tỉnh, ban ala 60%.

/ 6 bilan akaok thun ini, bruk kinh tế - XH di tỉnh Đắc Lắc hu patagok duk saong thun dahlau,  nyu patagok jang 5% min jeng oh ka mek hu tui bruk ba tabiak. Ralo bruk ngak hu biar nan lac: ieu pataom phun jien đầu tư dalam xã hội, jien mek tame kuhria tui akaok menuac, jien pablei pandap tabiak negar langiu, gah pato megru, padang ngak palei pala barau. Tal urak ini, abih tih jien mek tame kadung jien karja tỉnh bahrau hu jaik 1.600 tỷ đồng, biar jang thun dahlau.

# Sang iek ruak Nhi đồng 1, ban raya Hồ Chí Minh barau blac raih mek abih khối bướu bạch mạch biak praong dalam rup sa anek kamal kamei ndih tapui barau hu 15 harei.  Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc sang iek ruak Nhi đồng 1, urang hu mbaok tapak tame blac raih brei thau: Bruk ngak nan lac mek abih khối bướu nan bo trun takik abih laka di labik takoi, gam saong dom bó cơ. Meyah laka bó cơ rilko jang, anek kamal oh hu bó cơ đỡ hadei ini mbuan si pablat takoi. Urang blac raih biak can than, ngak biak tantu, cambaih laih. Tal urak ini, anek kamal hu siam mekre saong hu daongsuak yava dalam dom harei camereip.

/ Meng akaok thun tal ini, công an tây ninh pataom mek hu 59 mbiak phao dom janih, 7 baoh patuh saong labiah 1ribau asar phao dalam bhap bini. Dalam nan, bhap bini eng drei jao 8 mbiak phao quân dụng, sa phao nao man pataok, urang jakar dahlau daih nao mesruh metak saong urang jakar padeih hưu jao 45 mbiak phao quân dụng. Gam saong bruk pathau khan, công an dom huyện, ban patagok bruk pasang iek, tapa nan duah mboh saong pataom mek 3 mbiak phao mar pateok, 2 mbiak phao ngak eng saong 25 pandap hỗ trợ.

# Dalam dom bruk di danakdak adit du lịch hijao bhum taneran kraong Cửu Long, di ban sit Cần Thơ barau rah tabiak melam taom gaok nghê sy hu angan “ Sắc màu phương Nam”. Danakdak “Sắc màu phương Nam” ba mai ka urang takre gah miền Tây saong tuai muai takre nghệ thuật dom màn diễn trích đoạn cải lương kinh điển. Nan lac dom trích đoạn cải lương ye : “Hoàng hậu dua patao”; “Tô Ánh Nguyệt”, hu mbaok dom nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương…

Patui di ini dom khau tin dunya:

/ UBTVQH TQ brei tapa hukum an ninh pakat negar barai. Ini lac mbang akaok meti hadei di 20 thun TQ patabiak hukum an ninh pakat negar barau piah lagaih saong bruk barau di an ninh pakat negar bo TQ daok pasang mbaok.

# Tui pathau khan di Cao ủy Liên hợp quốc ka urang tị nạn, meng akaok thun tal ini, labaih 135 rabau urang tị nạn saong di dân hu nao tal châu Âu meng jalan tasik, tagok 80% duk saong dom bilan ini thun dahlau. Harak pathau khan lac, rilo urang tị nạn saong di dân  mạo hiểm nao tapa tasik Địa Trung Hải piah tame bến dom taneh ia Nam Âu, ngak áp lực ka dom taneh ia ye Hi Lạp, Italia.

/ Mintri y tế HQ, harei 2/7 brei thau, hu gac sa urang njom laka jalan suak yava bhum TĐ MERS di HQ. Ini lac urang akaok meti njauk ruak barau dalam 5 harei tapa. Urang ruak ka 183 njom MERS di HQ lac sa y tá di pasak y tế Samsung di HQ – labik hu 88 urang, meblah 48% dom urang njom MERS di HQ, t tá umo 24 thun ini lac urang njom ruak tuk iek glang dom urang ruak karei./.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân