Cập nhật ngày: 17/7/2014

Trang tin thứ tư lúc 19g và 6g30 thứ năm

# Pahadar 67 thun harei Thương binh liệt sĩ, birau ini, Kapul ngak bruk di Uy ban T.Ư mat tran negar Viet Nam kayua ong Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Pho akok gam ngak Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Negar Việt Nam ba kaok mai rivang saong lain pandap ka dom urang dalam sarak kraja daok di tỉnh Quảng Ngãi. Rivang Pasak daong bruk xa hoi tỉnh Quảng Ngãi, ong Vu Trong Kim hu tangi sua, pachreih ba dom thương binh, bênh binh, urang buh prein yawa ka cách mang; gam alin 5 triệu đồng brei ka Pasak. Kapul jeng hu nao rivang saong alin pandap brei ka 2 baoh sang urang dalam sarak karja daok di dom huyen Mộ Đức, Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh saong ban Quảng Ngãi

 

# Mbang nyaom Hội đồng bhapbini tỉnh Bạc Liêu mbang ka 11 rah tabiak harei 16/7, taphia bruk pasang iek dom harak pathau khan ka bruk peih ngak jalan cakrok kinh te – xa hoi 6 bilan akaok thun saong jalan ngak cakrok kinh te – xa hoi 6 bilan puac thun 2014; mbang nyaom jeng hu pasang iek brei tapa Sarak ka bruk padang quy cakrok taneh tinh Bac Lieu, bruk quy dinh yaom jien daong meng kadung jien karja ka bruk agama, chuc sac, chuc viec agama, pang urang dang akaok dom nganh dalam tinh caloi tangi sua dom bruk buc xuc hu urang dalam hoi dong bhapbini saong cu tri ba tabiak dalam mbang nyaom.

 

# Meng blaoh di ban Vinh, tỉnh Nghệ An hu peih bruk pok meyaom uranih Nghệ An yam tapa kan kandah, bac da-a naih joi thun 2014. Ini lac bruk ngak hu makna praong pachreih tui bilan ngak ka uranaih thun 2014. Tapa nan, Mban peih bruk hu meyaom 85 đội viên, uraniah lac anek di dom baoh sang dalam sark karja, baoh sang kan kathaot, baoh sang biak kan kandah bac da-a naih joi, tari tarieng dalam thun bac 2013 -2014.

 

# Pasak pambuak bruk daong duah urang njauk bala jalan tasik bhum 2 di Da Nang brei thau, melam 15/7, kapal daong SAR 274 gaok hu kapal QB- 92429 TS njauk bala di tasik, atah di takai tasik jaik 78 hải lý. 7 urang ngak ikan nao angaok baoh kapal gaok bala nan hu ba tapa kapal daong piah pasang iek pren yava. Dahlau di nan, kapal QB 92429 TS di urang ngak iakan Hồ Đăng Di, daok di  xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình daok di jalan tame ar plaih ribuk ye klaih trục láp, plao theik tui ia, dalam tuk langik jhak, angin pakat 5, pakat 6. Puac tuk biar harei nan, kapal SAR 274 di pasak pambuak bruk daong duah urang njauk bala jalan tasik bhum 2 ndik riya praong, hangin khang tabiak daong kapal QB 92729 TS.

 # Tal urak ini, kaya ikan taong chap hu di Phú Yên dom bilan akok thun 2014 jaik 32.000 tấn, trun 2% dut saong tuk vak ini thun blaoh. Dalam nan, ikan ngừ đại dương, janih ikan chủ lực di tinh tok hu labaih 3.100 tấn, trun labaih 22% dut saong tukvak ini thun dahlau. Urak, ikan ngừ janih 30 kg sa drei  pablei yaom jaik 140 ribau sa kg, trun meng 30 tal 40 ribau đồng sa kg. Bruk ba tal trun takik ikan ngừ nan kayua bruk meriak gauk khang di gah vah ikan meng tangin saong vah ikan meng gom menyek di urang taong ikan dom tỉnh Bình Định saong Khánh Hòa. 

 

6.# Di Khánh Hòa, Trung ương kapul urang dahlau thiah ngak bol lin Biet Nam peih ginum biai saong taom gaok urang hadah krah dalam bruk khik caga an ninh negar, pacang caga kol toi pham, ma tuy, mai dam, HIV/AIDS bhum Nam Trung bộ saong Tây Nguyên, ngan saong bruk hu mbaok di 150 urang lambaok vakil dom jabat Trung ương saong 13 tỉnh, ban dalam bhum. Ginum biai taduan hu 13 tham luan di dom tinh, ban dalam bhum brei thau ka dom bruk naih gheih hadah krah di kapul nyaom, menuac urang.  Yau ye bruk “kapul jum pataom taong cap di tasik atah, khik caga chu quyen tasik” di Kapul urang dahlau thiah ngak bol lin xa Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Patui bruk nan, Trung ương kapul urang dahlau thiah ngak bol lin Biet Nam hu pok meyaom 26 kapul nyaom, urang naih gheih dalam dom bruk ngak di kapul.

 

# Bộ chỉ huy quân sự ban Cần Thơ birau peih bruk taom gaok, ndom biai, pathau khan ka bruk Bien Dong di dom dam dara gah bol pan phao karaong ban Can Tho ngan saong kadha” Tasik pulao Viet Nam dalm baoh hatai dahlak”. Labaih 300 urang đoàn dam dara dom đơn vị yau: Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Y Dược, Cao đẳng Cần Thơ, Đại học Công nghệ... hu mbaok tame bruk ndom biai nao mai. Ini lac bruk ngak piah pato megru praong dalam ka dom dam dara bol pan phao karaong saong sinh vien piah sahaneng njauk ka sarak di Đảng, hukum di Karja saong bol bala drei dalam langyah dom bruk kan kandah catang di tasik bien Dong; pakhang pakajap bruk padang hatai jia ka dam dara dalam bruk dak padang saong khik caga Taneh ia.

 

Khaw tin dunya

# Mikva urang Viet dalam Kapul urang Biet Nam di ban ine Viêng-chăn ( Lào) hu peih bruk brei paok jien 157 triệu đồng rik pataom daong tasik pulao bhum palei negar ka Đại sứ quán Việt Nam daok di Lào piah ba mai taneh ia. Tapa nan, mikva Kieu Bao daok tagok sap len an bruk ngak di Trung Quoc padang gian khoan Hai Duong 981 suan hukum dalam them luc dia saong bhum dac quyen kinh te di Biet Nam; ndom lac bruk ngak di Trung Quoc nyu suan dom qui dinh di adat hukum dunya, cagar veik  dom sanya bo urang pan akaok dua taneh ia hu mbaoh tangin tame.

# Kapul Dầu khí negar Trung Quốc birau brei thau Cty menyek ini ngak salah blaoh bruk khoan saong duah menyek” di labik tasik pualo Hoàng Sa di Viet Nam. Kapul Dầu khí negar Trung Quốc ndem lac Cong ty ini peih bruk khoan duah menyek di 2 bingun menyek di labik tasik nan meng bilan 5 saong tamat bruk duah iek nan di harei 27 bilan5 saong harei 15 bilan 7. Kapul Dầu khí negar Trung Quốc brei thau lac “mboh hu dom labik hu menyek saong khí đốt” pak labik ini saong brei taong yaom iek veik dom kadha duah hu nan piah ba tabiak jalan ngak patui di nan. Tui Kapul Dầu khí negar Trung Quốc, gian khoan duah menyek di labik nan kayua cong ty Dịch vụ dầu khí Trung Quốc pabak brei meda hu ba padang veik piah pabak dom bruk ngak di pulao Hải Nam di Trung Quôc.

 # Kuhria tan urak ini, urang metai dalam mbang kapal dien ngam di ban ine Mát-xcơ-va di Nga  blait baok tagok tal 16 urang, urang bi thuong labaih 120 urang. Tui mintri y te Nga, bruk daong tuai damuai tabiak truh jalan ngam saong ba urang bi thuong nao cap cuu daok hu ngak samal. Dom tuai bi thuong trak hu ba nao tal sang iek ruak meng kapal ahaok truc thang. Mintri y te Nga jeng hu padang dom kapul cấp cứu pak di labik piah daong dom urang bi thuong nyun./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân