Cập nhật ngày: 22/7/2014

# Page harei 22-7, pak Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học saong Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học saong Công nghệ peih nyaom biai ngan haong kadha: “Công nghệ đệm lót sinh học dalam raong glang saong xử lý môi trường palei pala”. Pak nyaom biai, dom urang lambaok mboh lac: gah raong glang tui jalan meng kan di negar drei, jang yau dom negar karei angaok dunya daok dang anak bruk ô nhiễm môi trường khí, aia saong dom kanjah jhak ka urang raong glang yau: mùi mbau, khí độc, ruai jamaok…

 # Hadei di 7 thun kham merat peih ngak, page 22 bilan 7, Hệ thống thông tin Karaj điện tử ban Da Nang hu ba tame pandar. Ini lac sa dalam 5 bruk kadha bo Gilang Pariak Dunya daong ka Viet Nam. He thong nan hu padang ngak tui jalan kiến trúc tổng thể Rajaei điện tử Da Nang ngan saong 4 kadha praong nan lac: He thong hạ tầng công nghệ thông tin saong truyền thông; he thong cac ung dung; dom sarak co ng nghe thong tin saong truyen thong; urang ngak bruk gah cong nghe thong tin saong truyen thong. Abih di nyu nan lac, he thong hạ tầng cong nghe thong tin saong truyen thong hu gam mạng đo thi ban Da Nang, mạng oh hu talei pambuak piah daong ka bhap bini saong tuai damuai daok labik halei dalam ban Da Nang jeng tame hu internet. 

 # Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa bahrau pambuak bruk haong Hội Nhà báo tỉnh, Báo Người lao động bal raya Hồ Chí Minh peih bruk pataom iek veik pok brei giải thưởng saong peih parang iek bruk pakacah  ảnh báo chí hu angan iew lac “Công nhân saong Công đoàn Khánh Hòa”. Ban Tổ chức palih ruah  hu 13 blah rup thaot siam piah jao giải. Tui nan, tác giả Vũ Hồng Tâm ngan haong b;lah rup thaot “Urang khik gom Song Tử Tây” mek hu giải Nhất.

 # Jeng dalam danak dak xúc tiến pablei salih dalam negar, ba pandap Viet Nam siam nao pablei di bhum atah bayah, bhum ceik car, bhum taphia negar, kaoh pualo tasik, Sở Cong thuong tinh Quang Ngai pambuak saong Uy ban bhap bini huyen kaoh pulao Lý Sơn birau peih Nyaom darak pandap Viet. Nyaom darak hu 12 doanh nghiep dalam saong langiu tỉnh, ngan saong 40 gian hàng parang iek dom janih pandap Viet Nam siam yau: điện lạnh, điện dân dụng, pandap mỹ nghệ, ia menyum, khan ao…Ini lac mbang camereip urang daok di kaoh pulao Lý Sơn hu blei pandar dom janih pandap ngak tabiak dalam taneh ia hu chất lượng siam, yaom pablei lap jang meng 5 tal 10%.

# Page 22/7, kapul urang kamei bal raya Hồ Chí Minh peih Nyaom biai pataom iek veik 10 thun peih ngak Sarak 07/NQ-TW di Ban Chấp hành Trung ương Kapul urang kamei Việt Nam khóa IX ka dom bruk xã hội pambuak pagam tal urang kamei saong uranaih kumei. Tapa 10 thun, Kapul urang kamei bal raya Hồ Chí Minh hu daong 625 tỷ đồng ka jail 267 ribau mbang adei sa-ai kamei dalam ralo nyaom đối tượng mesre phun jien grap tanat rai diuk. Langiu di nan, Kapul jeng hu ba bruk ngak brei ka labaih 145 ribau 700 mbang urang kamei; pambuak haong dom gah chức năng, langyah labaih 6 ribau 900 mbang bruk taong paoh gauk dalam sang, bruk urang kamei saong uranaih mbuan njauk urang ba nao pablei...

# Ban tacei jalan Tây Nam bộ brei thau, mbiah tal urak ini dom doanh nghiep, Ủy ban bhap bini dom tỉnh bhum taneran kraong Cuu Long, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Biên phòng…hu tut angan daong kadung jien an sinh xa hoi di danak dak  “Anit ranam bhum taphia negar,  koh pulao taneh ia”   saong yaom jien labaih 100 tỷ đồng. Tui kuhria, yaom jien ini brei daong padang ngak 1.000 baoh sang anit ranam ka urang jakar, urang lin, gah khik ikan tasik saong urang kan kathaot di bhum kaoh pualo tasik. Danak dak hu papar sap papar binguk di rayo sap ndem Viet Nam, Rayo papar binguk Viet Nam saong hu papar sap papar binguk di dom tỉnh bhum taneran kraong Cuu Long di melam 29 bilan 7.

# "Khik kajap pulao tasik palei negar" nan lac angan di mbang parang iek mỹ thuật rah tabiak pak Miuyim Mỹ thuật Việt Nam di page 22-7 pak Hà Nội. Mbang parang iek hu parang tabiak 55 blah rup cih, đồ họa saong điêu khắc di ralo rai rah nghệ sĩ, pandar rilo chất liệu yau: sơn mài, sơn dầu, lụa, bột mầu, mầu nước, .. ndung bak phong cách, ngôn ngữ tạo hình phong phú. Parang iek "Khik kajap pulao tasik palei negar" hu peih pabah mbang meng harei 22 tal harei 29/7 pak Muyim Mỹ thuật Việt Nam.

Khaw tin dunya:

          Harak pathau khan angan ieu lac “Duah thau Naong trak jit ruak di dunya  thun 2013” kayua sa nyaom dom urang roh duah pakat dunya Đại học Oaxinhtơn (Mỹ) ba kaok brei thau di page harei 22/7, jit ruak AIDS meda sit jang dut saong dom so lieu di Liên hợp quốc. Nyaom dom urang roh duah dunya ba tabiak khaw tin nan hadei di tuk langyah so lieu dom urang ruak, dom urang metai saong dom urang daok diuk saong ruak HIV atau dom jinih ruak nao gam haong AIDS yau lao, la-ar dom di 188 taneh ia dalam tuk vak meng thun 1990 tal 2013.

 # Pak bal ine Viêng Chăn, kapul  Ủy ban Hòa bình Việt Nam, kayua ong Phạm Văn Chương, Akaok Ủy ban ba akaok hu van ngak bruk haong Ủy ban Gul pataom Lào kayua ong Khăm- phăn Sỉn-ma-la-vông, Akaok Ủy ban ba akaok kapul. Ong Phạm Văn Chương hu panuac lac, Ủy ban Hòa bình Việt Nam meda gam haong  Ủy ban gul pataom Lào miat miat khik ramik saong oh padeih pabak ka talei rohim jum pataom di Việt Nam-Lào dak harei dak cak rok patagok, ba mai kein laba ka bhap bani dua negar, kayua hòa bình, grap tanat, pambuak bruk haong patagok di khu vực saong angaok dunya.

# Gah pathau khan di karja Mi-an-ma harei 22 bilan 7 hu ba tabiak panuac di Akok mentri  Khoa học saong Công nghệ taneh ia ini, ong Cô Cô U brei thau, raiaei Mi-an-ma daok kuhria brei padang ngak dom ló phản ứng hạt nhân duh ka bruk roh duah. Akok Mentri  Khoa học saong Công nghệ Mi-an-ma jeng khan lac, njauk padang ngak lo phản ứng hạt nhân piah roh duah hạt nhân hu lagaih jang, min jeng hu panuac lac, urak ini rajaei Mi-an-ma daok khammerat ngak dom jaln khik caga bức xạ hạt nhân, soạn thảo Hukum ka bruk oh brei ba tabiak vũ khì hạt nhân, padang ngak cơ sở hạ tầng ka cong nghe hạt nhan saong patagok urang ngak bruk gah ini.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân