Dah page ni (4/12), di pasak ginum biai pakat negar Mỹ Đình (Hà Nội), nyaom roya pakat negar dom bangsa takik Việt Nam mbang ka II thun 2020 hu peih pakak. Mbang ginum biai caga ka nyaom roya peih tabiak di bier harei kabroi ngan haong 1.593 urang hu mbaok di nyaom roya, lac lambaok ka labaih 14 triệu bhap bini bangsa takik di dalam negar. Dom bangsa hu rilo manuac hu mbaok di nyaom roya (meng 100 urang tagok) hu: Tày, Mường, Thái, Khmer, Mông. Dom bangsa hu takik urang hu mbaok tame nyaom roya, lac: Chứt, Pu Péo, Rơ-măm, Brâu, Ơ Đu (yaok bangsa hu 1 urang). Urang praong thun abih lac ong Huỳnh Phến, 91 thun, bangsa Low, akaok kapul Tương tế urang Low ban Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; urang ranaih umo abih lac Nguyễn Đăng Lộc, 18 thun, bangsa Tày, anek saih naih joi di sang bac chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước. Urang hu ilamo Tiến sỹ 65 urang; Thạc sỹ 272 urang; Đại học: 883 urang; Cao đẳng, trung cấp: 107 urang.

Bier harei 3/12, di sang  Quốc hội, Akaok Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân taom gaok  100 urang naih gheih dom bangsa takik hu mbaok di nyaom roya bangsa takik pakat negar mbang ka II thun 2020. Brei panuac di var taom mbaok, Akaok Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hu panuac lac  dom urang naih gheih harei ni jeng lac kreik camin hadah krah pambak prong piah dak padang talei jum pataom  dom bangsa khang kajap jang. Nan lac asal di pren khang,  lac ilamu meng kan prong glong di bangsa drei, meng nan pamedeih tagok hatai cong khin  padang ngak taneh ia drei  patagok kaya meda haniem phol.

Di nyaom biai mbang ka 11, taong abih urang dalam Hội đồng bhap bini tỉnh Bình Thuận mbang ka X hu pok ong Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó akaok Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, ngak akaok HĐND tỉnh, tukvak 2016-2021. Dahlau di tuk hu pok ngak akaok HĐND tỉnh, ong Nguyễn Hoài Anh hu pan dom bruk lac: Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó akaok Ban Nội chính Tỉnh ủy; akaok Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó akaok Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Brei panuac tacei pato di mbang ginum biai Mban tacei jalan pacang caga jit Covid-19 Ban raya HCM, Chủ tịch UBND ban raya  Nguyễn Thành Phong brei thau, pagam tal urang ruak  1.342 oh ngak tui bruk brei dok karei, hadei di tuk khởi tố vụ án, ban raya HCM brei ba tabiak kaoh duas tui hukum piah brei ka menuac sia mboh huac piah oh ngak yau nan. Ong Nguyễn Thành Phong ieu  Công an ban raya langyah catang, pasang iek langyah hình sự dom urang oh pathau kan  y tế, pathau khan oh njauk, oh ngak tui bruk brei dok karei, taom gaok rilo urang, cagar veik urang ngak bruk, padauk pandap, tagok yaom , pablei salih pandap ja pandap oh siam.

Anak bruk jit Covid-19 daok rahtabiak srau kadau, UBND tỉnh Bạc Liêu ieu kakei dom bhum palei njauk khik kapul langyah samar, drah duah mboh, pacang cakak, brei daok karei, padam jit siam lagaih; hu mbaok khik iek luac harei melam, samar langyah dom bruk rah tabiak, caga padang ngak sang iek ruak dã chiến mayah jit ruak tamuh tabiak pakat 4 piah taduan mek saong taong ruak. Tal urak ni, Bạc Liêu hu taduan saong brei daok karei di sa labik praong hu 2.463 urang, dalam nan hu 48 urang dương tính haong SARS-CoV-2 saong hu sang iek ruak đa khoa tỉnh taong thit ruak. Tui kuhria, harei 7/12, Bạc Liêu meda taduan 240 bhap bini meng Malaysia mai, brei daok karei pataom gauk di dalam tỉnh.

Dalam 2 harei  3 song 4/12, Nyaom biai pakat glong di  Liên hợp quốc ka Covid-19 hu rah tabiak song hu mbaok di labaih  100 urang pal akaok dunya song akaok mintri dom negar. Ginum biai ka jalan ngak di dunya ngan song jit ruak, urang jakar dom negar  jeng mong lac pacang cakak song Covid-19 brei hu tong abih gah song suai lavik . Langui di bruk peih pabah mbang gah  kinh tế, dom negar jeng brei pataom tame ka bruk pato pakai song sang bac. Hu dom negar jeng ndom lac  njauk pacang caga song biến đổi khí hậu piah khik kajap bruk patagok. 

  Dalam negar Mỹ hu labaih 3.100 urang metai dalam sa harei kayua Covid-19, lac glaong abih kuhria meng tuk jit tamuh tabiak. Dom urang metai ini glaong jang dom urang metai dalam mbang khủng bố harei 11/9/2001. Dom urang njauk tame sang iek ruak piah taong ruak jeng lac mbang camriep tagok tapa 100.000 saong dom urang njom ruak bahrau tagok tal labaih 200.000 urang dalam sa harei. Tapa nan brei mboh bruk trak damak di jit ruak Covid-19 di Mỹ saong jeng daok trak jang dalam tukvak anak tal.

Hãng jru Pfizer Mỹ brei thau, kayua dom kan kandah dalam bruk pabak pandap tamo pandar ngak tabiak vắc xin Covid-19 yau nan ye công ty brei cakak  bruk ngak tabiak thun  2020 trun dok  50 triệu mbang  vắc xin, trun sa meteh dut song tui kuhria tuk camereip  song meda ginup klauk  ka  25 triệu urang. Dahlau di nan, vắc xin Phai-dơ/ Bai-ô-en-tếch (Pfizer-BioNTech) hu negar  Anh brei brei adat pandar, lac  vắc-xin camereip hu dom negar di dunya brei adat. Tui kuhria  Liên minh Châu Âu song  Mỹ hu brei adat ka vaccin ni dalam dom harei tal./.

Urang lang: H.Pha - Thu Thao  4/12/2020 10:54:10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân