Bruk mbang huak siam lagaih jeng daong ka hệ miễn dịch ngak bruk siam

Phaok Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, urang dahlau diah dang akaok Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn pasak pabak samar drah bruk y tế công cộng Việt Nam (Mentri Y tế) ndom lac, hu dua janih “vắc xin” biak siam ka pren yava bo urang halei jeng meda ngak hu piah pacang caga jit ruak min khaol drei oh thau atau takik sangka tal, nan lac dinh dưỡng saong pasram rup pabhap.

Bruk mbang huak siam lagaih jeng daong ka hệ miễn dịch ngak bruk siam, daong pacang caga rilo janih ruak, dalam nan meda patagok hu pren khang pacang caga jit Covid-19. Bhian pathram rup pabhap meda patagok hiệu suất ngak bruk di baoh hatai, trun cholesterol darah, ngak ka darah nduac siam, glo akaok hadah hadai, patagok parilo nội tiết tố hu kein ka prein yava…

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Bạch Mai – urang dahlau diah ngak phaok akaok Viện Dinh dưỡng Negar, kakei lac: "Meyah Covid-19 taong tame bo 'paga pacang' di rup drei laman lamuac ye kan si pacang cakak hu. Nan lac sa dalam dom makna ngak ka dom urang njaom nCoV nyu trak jang dalam tukvak jak di ini tuk ruak laik tame dom urang hu ruak trak dalam rup, rup babhap oh khang kadang, pren yava daok trun".  

Mbang huak oh siam lagaih ba tal rilo ruak, abih di nyu lac dom ruak mạn tính oh njaom mbak yau baoh hatai, me-ik saradang, tagok darah, ung thư... Urang ruak hu ruak dalam rup meyah njauk nCoV ye ngak ka ruak trak jang. Dom urang metai kayua Covid-19 di Việt Nam jaik di ini jeng hu ruak dalam rup.

Bruk kurang vi chất dinh dưỡng jeng ngak kan kandah tal bruk pasram rup pabhap kayua talei pambuak bruk khang kajap di dinh dưỡng saong ma-in pathram meda ngak jeng takai cak rok patagok khang kajap. Min anak meta mboh lac daok hu rilo bhap bani oh thau cambaih talei pambuak gauk ini. Uranaih lamek labaih kilo dak harei dak rilo kayua takik pasram rup pabhap.

Dalam tuk nan, ngan haong urang prong saong urang taha umo, takik  pathram rup pabhap atau pathram oh njauk nan lac makna ngak ka pren yava trun, pren pacang caga oh daok khang saong meyah daok hu dom ruak kik dalam rup ye mbuan ba tal kanjah jhak. Thun 2019, Việt Nam lac sa dalam 10 negar bo bhap bani alah  pathram rup pabhap abih di dunya.

Tuk oh ka hu vắc xin Covid-19 ye bruk klauk vắc xin pacang dom ruak nyaom mbak karei meda peih tabiak jalan ka hệ miễn dịch hu "pathram", caga pacang dom janih ba tal ruak./.

Urang lang: Jasi – 24/09

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân