Gru Chuyền ieu bruk ba tangin tame daong ka dom anek saih sang kan kandah hu nao bac

Thun 2009, hadei di tuk bac tamat sang bac Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng, cei gru Mai Văn Chuyền likau mai ngak bruk di sang bac Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, xã Ea M’nang. Thun 2015, gru salih tapa pato di sang bac Trung học cơ sở Ngô Mây saong daok viek di bhum taneh Cư M’Gar hu rilo kan kandah ni.

Dom sang bac bo Cei gru Chuyền nao pato jeng daok di bhum atah biayah, bhum kan kandah, anek saih bangsa takik hu biak rilo, dom adei daok biak huac. Kayua yau nan ye, sa gah gru Chuyền peih rilo danak dak, mblang main yau ye kalup kapul cờ vua, kapup kapul đẩy gậy, gilang tapuk ka anek saih puac tapuk, main sambai, langiu di nan, cei gru pato ôn luyện, jak ba dom adei hu mbaok tame dom bruk pacacah anek saih naih joi,  hội khỏe Phù Đổng. Meng dom bruk ngak di  gru Chuyền, dom anek saih thau hu dom hatai caong, bruk naih joi di rup drei, takre thể dục thể thao saong jia tame rup drei, bui siam bai jang tuk nao tal sang bac.

Langiu di nan,  gru Chuyền daok duah thau ka raidiuk di dom adei anek saih, ieu bruk ba tangin tame daong di dom urang ngak pahla saong bol bhap rahra, daong ka dom anek saih sang kan kandah hu nao bac. Meng akaok thun bac 2019 – 2020 tal urak ni, cei gru likau hu 26 triệu đồng ka kadung jien bac paglaong caong khin, daong dua anek saih, likau hu jaik 6.000 baoh siphau, 800 bộ tapuk bac da-a, yaok rituh paok pandap, khan ao alin ka anek saih kathaot. Lac Bí thư Chi đoàn gam lac Tổng Phụ trách Đội Sang bac Trung học cơ sở Ngô Mây, gru Chuyền daok hu padang gilang pabe pajaih, jak ba padang ngak sang khăn quàng đỏ piah daong ka anek saih sang kan kandah.

Gam saong dom bruk nan, meng thun 2018, gru Chuyền pambuak saong kapul dam dara xã Ea M’droh peih tal bac halain hatain hè piah khik bruk bac da-a, pabak ilamo hadei di vaktu padieh hè atau vaktu padieh Tết biak suai ka anek saih. Tuk camriep tal bac bahrau hu 40 adei, hè 2019 hu 160 adei. Cei gru gam saong diuk jeng lac nai gru saong 4 urang gru karei di pak ni salih gauk ôn luyện ilamo gam peih bruk main, pato ka dom adei ndem sap Anh tui kadha. Dahlau dieh, tal bac halain hatain hè hu peih tabiak di sang bhap bini puk Ea M’droh. Maong mboh sang mẫu giáo di puk klak saoh jaik 10 thun, cei gru Chuyền hu likau ngak pasiam sang mẫu giáo, ngak labik bahrau piah peih tal bac halain hatain hu praong jang. Tal urak ni, tal bac bahrau hu ngak pasiam, sơn bahrau, blei viek kik daok saong tapar vak bahrau, hu mblang bein, labik rao tangin, labik main, tủ tapuk ka anek saih.

Dalam xã Ea M’droh hu rilo kraong, craoh, nan ye dom adei njauk mblung ia di dom thun dahlau biak rilo. Nan jeng lac bruk ngak ka cei gru biak saneng. Cei gru hu likau  Ban Giám hiệu sang bac ba môn caluai ia  tame pato ka anek saih. Meng thun 2017, Sang bac Trung học cơ sở Ngô Mây hu peih pato caluai ia dalam sang bac. Langiu di bruk pato caluai ia ka anek saih, gru Chuyền daok likau pato oh mek jien ka anek saih tiểu học di dom sang bac jaik taphia nan. Meng nan, rilo anek saih dalam xã Ea M’droh hu bac caluai ia, hu ilamo caluai ia, dom bruk mblung ia dalam xã trun biak rilo.

Dom harei gam haong negar pacang caga jit COVID-19, gru Chuyền abih drei hu mbaok haong kapul dam dara xã nao pathau khan, jak ba bhap bini ngak dom bruk pacang caga jit; gam saong Huyện Đoàn jak ba pok jien ngak tabiak 100 lít ia rao tangin piah alin ka bhap bini. Hadei di dom harei brei daok paatah di gauk,  gru saong diuk hu nao tal yaok baoh sang, kham marat jak ba anek saih nao bac hadei di vaktu padieh suai lavik..

Dalam bruk pato bac, gru Chuyền sahneng duah ngak pandap panda pato bac, hu rilo sahneng duah bahrau, yau ye pandar công nghệ thông tin tame pato môn cờ vua saong peih bruk pacacah … dalam nan, phần mềm taong yaom prien yava anek saih di cei gru Chuyền daok hu Sở pato magru tỉnh Đắk Lắk pandar, ba tabiak pandar dalam gah mato magru di tỉnh, daong ka dom cei gru, nai gru ngak mbuan jang, abih takik vaktu nhập dữ liệu saong vaktu taong yaom, ngak salah harak pathau khan ka prien yava di anek saih.

Meng prein ranaih saong hatai kham merat abih drei, gru Mai Văn Chuyền jeng daok kham marat daong ka anek saih pak nan hu nao bac, daong dom anek saih yam tagok dalam bac da-a saong dalam raidiuk./.

Urang lang: Thu Thảo – 28/09

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân