Thủ tướng rajaei Nguyễn Xuân Phúc hu mbang ngak bruk ndem ka bruk pacang cakak pandiak bhang njom mbak bilan thu 2020-2021

Page ini 24/9, Nyaom roya Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mbang ka VII, vaktu 2020 -2025 hu peih tabiak saong hu 347 urang lambaok ka jaik 43 ribau urang đảng di Đảng bộ tỉnh. Dalam 5 thun tapa, kinh tế di BR-VT tuk halei jeng khik hu patagok, brei mboh labik dang praong dalam taneh ia, daok dalam kapul dang kaok di negar ka bruk rik jien tame kadung jien karja; Taong abih pandap ngak tabiak di tỉnh dang dhi ka 3 dalam negar. Dom bruk ilamu, xa hoi hu salaih birau; an sinh xa hoi hu jhul khang, raidiuk bhap bini oh padeih patagok. Langiu dom bruk ngak hu yau nan, Bà Rịa - Vũng Tàu daok rilo cuang kandah, tavaik tavaiy, nan lac bruk salih cơ cấu kinh tế daok suai damuai, gah dịch vụ daok trun, gah ngak nong daok glaong dalam cơ cấu kinh tế; bruk kathaot saong meda dalam bhap bini dalm tỉnh, abih di nyu lac ban sit saong palei pala daok oh ka sumu gauk ralo. Brei panuac di Nyaom roya, ong Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án bhap bini tối cao lac: “Đảng bộ tỉnh BR-VT njauk brei dak padang Đảng, dak padang hệ thống chính trị hacih sa-at, khang kajap saong iek ini lac bruk praong. Brei ngak siam abih saong dom gah ngak kinh tế di tỉnh. Khik kajap bruk cak rok patagok kinh tế oh cang pambak tame menyek, tame dầu khí”.

Harei 23-9, Thủ tướng rajaei Nguyễn Xuân Phúc hu mbang ngak bruk song dom tỉnh ban bhum taneran krong Cửu Long ka bruk pacang cakak pandiak bhang njom mbak bilan thu 2020-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ndom lac : ”Thun ni lac thun pandiak bhang njom mbak trak damak min urang nong bhum taneran krong Cửu Long njauk padai , pablei hu yaom, rai duik di bhap bini bhum taneran krong Cửu Long hu patagok. Pandiak bhang, njom mbak oh meda nyaih hu, caik ka kool drei dok hong nyu. Ni lac cuang kandah min jeng lac siam lagaih meyah khol drei thau ngak ka nyu lagaih piah patagok kinh tế".

Page ini, di Hà Nội, Mentri Lao động Thương binh saong Xã hội pambuak saong Kadung jien Liên hợp quốc di Việt Nam peih bruk ginum biai nao mai brei thau Harak pathau khan pasang iek eng 10 thun peih ngak Hukum likei kumei sumu gauk. Harak pathau khan pataom tame taong yaom dom paka dalam Hukum likei kumei sumu gauk ngan saong dom tanut chuẩn dunya ka quyền anek manuac saong dom hukum karei di Viet Nam; taong yaom bruk ngak tui Hukum dalam vaktu 2007- 2019, ngak brei cambaic laic dom bruk ngak hu saong bruk daok tavak taviay. Meng nan, ba tabiak dom panuac kikau brei pasiam Hukum saong khik ka bruk ngak tui hukum hu siam jang.

Beir harei kabroi, di labik pahadar Thủ tướng Võ Văn Kiệt (ban sit Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Đại tướng Ngô Xuân Lịch -Ủy viên mintri Chính trị, Akaok mintri Quốc Phòng song kapul ngak bruk hu jao brei 20 boh sang paprong jum pataom (yaok boh sang yaom 40 triệu đồng) ka 20 boh sang kathaot di huyện Vũng Liêm song huyện Trà Ôn. Pak di labik ni , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang hu jao 20 pok pandap (yaok pok yaom 1,3 triệu đồng) brei ka 20 urang đoàn hu rai duik kan kandah dok di huyện Vũng Liêm.

Sở Padang ngak Ban raya HCM pambuak saong Sở Tài nguyên- Môi trường, Jabat tut angan taneh riya saong kapol pasang iek di 24 quan huyen di TPHCM birau hu njauk hatai langayh bruk brei ngak salah sarak taneh ka bhap bini padang sang daok karei sit jang sarak adat brei padang ngak, di labik oh hu quy hoạch chi tiết 1/500. Tui harak pathau khan di Sở Xây dựng, tukvak tapa, dom quận, huyện tamuh tagok bruk padang ngak sang biak sit jang dalam sarak hukum padang ngak, daok dalam labik oh hu quy hoạch chi tiết 1/500. Kayua peih bruk brei sarak ngak salah sang daok ka bhap bini oh ka njauk yau gauk, ba tal bruk brei sarak pandar taneh sang daok suai damuai.

Pandar rô-bốt hu hadah cực tím piah pametai vi-rút lac jalan ngak di sa mblang radeih di Anh dok pandar piah pasiam veik bruk nao mai di jalan pasei njauk dok dang sa labik kayua jit prong Covid-19. Rô-bốt hu tia tử ngoại ni meda puh prong, pametai hu jiak abik anek ruak song vi-rút, dalam nan hu vi-rút Sars Cov-2 hu angaok mbaok song labik taom dar . Bruk pandar rô-bốt ni hu cong lac pasiam veik hatai jia song bruk sangka di tuai damuai dalam tuk urang njom mbak dok tagok di Anh song châu Âu.

Tạp chí Time di Mỹ hu brei thau angan 100 urang hu angan je di dunya thun 2020. Dom angan nan hu palih yaok thun, brei mboh bruk taong yaom do dom urang vak mbao, urang chính trị saong học giả danei angan di Mỹ ka “dom urang padang dunya”. Tạp chí Time dak angan dom urang nan tui 5 talei: Urang nao dahlau, nghệ sĩ, urang ngak praong, urang vĩ đại saong thaok binguk. Sa dalam dom kadha njauk caik hatai di angan Time 100 thun ioni lac bruk hu mbaok di rilo bác sĩ, y tá saong dom urang ilamu daok kham ba abih prein yawa di drei ngak bruk piah pacang caga jit Covid-19.

Urang jakar ngak praong di Mỹ bahrau peih prong dom angan tong phạt song batabiak dom jalan pacang cakak ngan saong ka menuac urang, kapul nyaom hu pagam tal urang pal akaok jabat roh duah Internet (IRA) di Nga. Panuac khan di mintri jien ndua Mỹ ndom lac, bruk tong phạt pamong tame 8 urang song 7 kapul nyaom pagam tapak tal bruk jhul pakhang jang bruk di doanh nhân Nga Pri-gô-zin di Cộng hòa Trung Phi, bruk dong dom jalan ngak di jabat An ninh Liên bang Nga (FSB) atau hu mbaok tame dom bruk pandauh bruk tong phạt. Bruk tong phạt jeng hu bruk kreih abih drap ar di Mỹ ngan song dom urang dok dalam “angan harak jnuk”, saong oh brei bhap bini atau dom kapul nyaom di Mỹ peih bruk ngak mbang hong dom urang song kapul nyaom ni./.

Urang lang: Hani Pha – Ái Nghiêm – 24/09 15:30:01

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân