Mblang bein thể thao di Bộ Chỉ huy Quân sự ban ngak labik taduan dom pandap dong ka bruk pacang caga jit 

Taong Abih  4 anek saih hu mbaok di mbang pakacah  Olympic Hoá học dunya thun 2020 di Kapul Việt Nam jeng  mek hu  Huy chương meh, lac dom adei: Lý Hải Đăng, anek saih tal bac 12 sang bac  Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, ban Hải Phòng; Nguyễn Hoàng Dương, anek saih tal  11 sang bac Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học pakat negar  Hà Nội; Phạm Trung Quốc Anh, anek saih tal  12 sang bac Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An song Đàm Thị Minh Trang, anek saih tal  12 sang bac  Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Olympic Hoá học dunya thun  2020 mbang ka  52, hu peih tabiak di Turkey( Thổ Nhĩ Kỳ) dalam tuk jit  COVID-19 rah tabiak kan kandah yau nan ye dom kapul pakat negar hu mbaok pakacah tui jalan online  tui njauk adat  di  Olympic Hóa học dunya.  Kapul Việt Nam dang ka 2 hadei di  Hoa Kỳ kuhria tui huy chương mek hu. Ni jeng lac mbang pakacah mek hu tanut glong di abih  di kapul Việt Nam dalam dom mbang tame pakacah  Olympic Hóa học dunya meng dahlau mai .

Meng mbang par akaok meti taduan raok rahra Việt Nam meng Vũ Hán (Trung Quốc), tuk labik ni jeng labik pandiak COVID-19 camriep abih di dunya, tal vaktu ni dom jabat jaka lambaok negar Việt Nam di negar langiu hu pambuak bruk khang kajap haong jabat jaka di dom negar, peih bruk ba labaih 16.000 rahra Việt Nam daok raidiuk, ngak bruk di jaik 50 negar, bhum taneh ia di grauk dom taneh ia di dunya mai gilac veik taneh ia. Kuhria tal vaktu ni, Vietnam Airlines hu peih 41 mbang par ba rahra Việt Nam meng negar lingiu mai veik taneh ia.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng njauk gauk brei mek mblang bein thể thao di Bộ Chỉ huy Quân sự ban (di jalan Lê Duẩn) piah ngak labik taduan dom pandap dong ka bruk pacang caga jit; patui bruk jak ba dong pacang caga jit meng dom kapul nyaom menuac urang ngak pahla, dong jien, saong jak ba dom nhà hàng prong hu angan je dok dalam ban daong pok lisei ka dom y, bác sĩ ngak bruk pcang caga jit di dom pasak y tế, sang iek ruak dok dalam ban, Langiu di nan Thường trực Thành ủy Đà Nẵng dok ieu dom jabat  hu thẩm quyền yaok pataom tuai damuai dok veik di ban piah dong labik mbang, daok dalam tuk dok veik dalam ban 

Cục nghiệp vụ Tổng cục khik ramik darak pasa, kapul ngak bruk ka 368 saong Cục khik ramik darak pasa ban raya HCM  bahrau duah mboh saong cap mek yaok rituh thùng siuk pacang pabah 3M ja di Công ty Nam Anh (hu jabat daok di jalan Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa,quận Tân Phú, ban raya HCM). Kapul urang jakar duah mboh labik ni daok ngak siuk pacang pabah 3M ja, mek angan siuk pacang pabah 3M Company di Mỹ. Tapa yaok pataom mboh hu mangaok 151.000 blah. Tui kapul khik ramik darak pasa, nan lac mbang lih mek sở hữu trí tuệ praong abih meng akaok tal urak ni ka siuk pacang pabah hu khik caga di Việt Nam.

Piah caga pacang bruk biến đổi khí hậu, glut jaleih takai tasik, ar tasik , tỉnh Sóc Trăng samar peih ngak dom danak dak pasiam veik ar tasik pambuak haong jalan pacang mbak saong yaom jien abih tih labaih 263 tỷ đồng. Ong Phạm Tấn Đạo, akaok Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng ndom lac, bruk khik kajap ar tasik lac bruk njauk ngak jip. Danak dak padang ngak pasiam ar tasik hu peih ngak meda daong pakhang mbaok ar, dong pacang caga glut jaleih, patrun patakik bala, pacang ia tasik tagok.

Tổng thống Đô-nan Trăm harei kabroi (30-07) daok pachreih dom sang bac peih pambang gilac tuk bilan thu daok jaik mai tal, oh huac tal bruk jit ruak Covid-19 daok rahtabiak biak khang di rilo tinh, ban di grauk negar Mỹ. Dalam tuk nan, jeng dalam harei nan, Thị trưởng Oa-sinh-tơn DC, muk Mu-ri-en Bâu-dơ (Muriel Bowser) brei thau lac taong abih dom sang bac di karja dalam ban ine di Mỹ, brei bac online di vaktu bac dalam bilan thu anak tal. Adat ni meda pandar ka anek saih meng mẫu giáo tal tal 12.

Karja  Tokyo hu panuac ieu dom nhà hàng mbang menyum , labik daoh Karaoke brei patrun tuk vak peih me-in hadei di tuk  ban ine di  Japon hu  367 urang njom, lac tanut gloang di abih. Bruk peih ngak hu dui atah meng harei som adit tal  mbiah tal abih bilan 8. Rajaei ban ine hu dong ka dom doanh nghiệp ngak njauk tui dom jalan pacang caga  jit  200 ribau Yên (samu 1.900 đô la Mỹ). Tui nan, nhà hàng mbang menyum, labik daoh Karaoke tok hu peih meng  5 tuk mesup tal 10 tuk melam. Langiu di nan, dom cửa hàng njauk pasang tabiak thaot binguk  lac hu ngak bloh dom jalan pacang caga jit.

Viện Khoa học Uây-men di I-xra-en brei thau, dom urang roh duah ilamo negar ni hu duah mboh sa urang kumei njom virus tuk daok matian meda ngak kan kandah tal dom tế bào klo akaok di anek kuman, dalam tuk bo anek dalam tung oh njauk njom virus. Dom urang roh duah ilamo brei thau lac makna ngak tabiak bruk ni kayua phản ứng di hệ thống miễn dịch di amaik haong virus hu gaok tal dom tế bào klo akaok di anek kumar dalam tung. Bruk phản ứng di hệ thống miễn dịch di amaik ngak ka Mi-cro-gờ-li-a di anek kumar dalam tung, sa janih tế bào miễn dịch dalam klo njauk trun./.

Urang lang: Hanipha – Thu Thảo – 01/08/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân