Urang pandar urang ngak gaok kan kandah kayua jit  Covid-19 brei padeih buh jien tame kadung jien  hưu trí song metai lahik  

Maong 6 biar harei kabroi(10/8), taneh ia drei hu gac 6 urang  njom SARS-CoV 2. Melam bloh hu gac 1 urang metai kayua COVID-19. Ini lac urang metai ka 15 kayua COVID-19 kuhria meng di tuk jit praong tamuh tabiak di Việt Nam. Urang ruak ka 522 lac likei, umo 68 thun, daok di Thăng Bình, Quảng Nam, njom Covid-19 saong dalam rup hu ruak suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi haong me-ik saradang type 2. Tal tukvak ini, Việt Nam, hu abih tih 847 urang njom Covid-19, dalam nan hu 318 urang meng negar lingiu mai, hu brei daok pa-atah chip. Dom urang bahrau njom pambuak tal Đà Nẵng kuhria meng harei 25/7 tal urak ini, lac 389 urang. Meg maong 6 biar harei kabroi tal maong 8 mesup ini (11/8), taneh ia drei oh hu urang njom bahrau Covid-19.

Thứ trưởng Mintri Y tế Nguyễn Trường Sơn – urang dang akaok kapul thường trực đặc biệt di mintri Y tế di ban  Đà Nẵng hu panuac ieu ba sang iek ruak  dã chiến Tiên Sơn tame pandar .Bruk ba urang ruak njom  Covid-19 oh hu ruak  dahlau dalam rup meng sang iek ruak  Phổi song pasak  Y tế huyện Hòa Vang mai sang iek ruak  dã chiến Tiên Sơn iek ruak  hu peih ngak gam gam dalam dom harei anak tal.

Meng 0 tuk melam 11/8, Sang iek ruakn Chấn thương chỉnh hình saong Phục hồi chức năng Đà Nẵng hu klaak bruk pacang cakak, hu peih pabah mbang veik hadei di 14 harei pacang veik. Gam haong bruk peih pabah mbang veik sang iek ruak ini, jaik 3.000 menuac dalam bhum hu dom labik di jalan Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Phòng jeng hu klaak pacang cakak.

Mintri  Lao động Thương binh song Xã hội bahrau njauk hatai haong panuac likau di  Bảo hiểm xã hội Việt Nam ka bruk urang pandar urang ngak gaok kan kandah kayua jit  Covid-19 brei padeih buh jien tame kadung jien  hưu trí song metai lahik  tal abih bilan  12/2020.Tui nan doanh nghiệp gaok kan kandah kayua  Covid-19 brei padeih buh jientame kadung jien  jien hưu trí song metai lahik hu padeih buh jien tame  2 kadung jien ni tal abih bilan 12/2020. Meyah doanh nghiệp gaok kan kandah  kayua jit  Covid-19, urak ni bahrau hu ginup kadha brei padeih buh jien tame kadung jien hưu trí song metai lahik (mbang camereip) ye ngak tui dom harak tacei pato  padeih buh jien tame  2 kadung jien nan  di  Bảo hiểm xã hội Việt Nam hu patabiak bloh. Min, tuk vak brei padeih buh jien tame kadung jien hưu trí song metai lahik rilo di abih tal  bilan 12/2020. Dalam tuk padeih buh jien tame 2 kadung jien nan, doanh nghiệp oh njauk kuhria jien laba .

Hadei di 2 harei peih pakacah tamat trung học phổ thông (lac harei 9 saong harei 10/8), tui taong yaom samar, mbang pakacah hu rah tabiak dalam siam mekre di dom tỉnh ban dalam taneh ia. Min mesup ini (11/08), dom anek saih di dom tinh Bắc Ninh, Điện Biên haong Bình Phước njauk pakacah veik dom janih pakacah meng đề thi daok caga kayua suan di urang iek pakacah. Tui nan, dalam var pakacah Ngữ văn, dom urang jakar  maong iek pakacah di sa bilik pakacah di tỉnh Bắc Ninh mbaoh tangin suan tame  labik "urang jakar chấm thi". Hadei di nan, dom urang jakar iek pakacah ieu  anek saih vak veik bài, gam tame tukvak ngak bài di dom adei. Di sa labik pakacah di tỉnh Điện Biên, dom urang jakar iek pkacah hu yar  đề thi môn Địa lý suai jang 5 minit, min oh pabak veik tukvak ka dom saih pakacah. Di tỉnh Bình Phước, hu rah tabiak bruk lac meng saih pakacah tal urang jakar iek pakacah sahneg lac 1 anek saih hu miễn pakacah môn Địa lý. Piah khik caga quyền lợi ka dom saih pakacah di 3 tỉnh ini, saong tui hatai caong di dom adei, mBan tacei pato pakacah pakat negar hu tacei dom tỉnh ban nan peih pakacah veik ka dom anek saih ini meng đề thi daok caga.                                        

Brei panuac di nyaom biai tapak di  Liên Hợp Quốc harei 10/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (Antonio Guterres  ieu bruk dong brei khang jang di dunya ngan song dom urang cang dong di Libăng, abih di nyu nan lac urang kamei song uranaih, dom urang njauk pandik harao hadei di tuk patuh khang di  pambah lamnge  Bây-rút harei  4/8. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc jeng hu ieu sa taneh ia  Libăng jum pataom gauk jang; brei mboh negar ni oh metui dalam 2 bruk  kan kandah pagam gauk, meng mbang patuh tal  bruk khủng hoảng kinh tế song jit ruak Covid-19.

Hadei di mbang nyaom harei 10-8, rajaei Lebanon njauk gauk likau padeih abih. Bruk nan hu ba tabiak dalam tuk rajaei Lebanon daok dang anak dom kan kandah tuk hu tal 4 akaok mintri likau padeih, dalam tuk dom akaok mintri karei daok khin padeih. Urang dang akaok Hội đồng châu Âu Charles Michel jeng hu panuac ieu peih sa bruk duah thau ka makna ba tal patuh di gilang hu 2.750 tấn amoni nitrat di ban ine Beirut, ngak brei takik di nyu 158 urang metai saong jaik 6.000 menuac njauk rambus di adit blaoh. Urang dang akaok EU ndom lac, bruk brei hu di tuk ini lac hatai jia saong bruk biak.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hu panuac ieu rajaei dong  bruk klauk jru pacang cúm ka  60% bhap bini di negar ni. Sarak di  Tổng thống Putin ndom lac, bruk klauk jru pacang cúm hu brei ngak saoh  song bhap bini oh xếp hàng piah cang hu klauk  vaccine. Langiu di nan, rajaei jeng hu panuac ieu dom jabat  chức năng khik caga kadung jien ka bruk klauk jru pacang jit  Covid-19 hadei di tuk janih vaccine pacang jit ruak ni  hu adat batabiak pandar./.

Urang lang: M. Phương - Hani Pha - 11/08  10:25:28

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân