-Pathau….. Ngak tui bruk jak ba “ bhapbini jum pataom padang ngak palei pala barau, đô thị văn minh”, dam dara urang ranaih umo Đắk Lắk hu peih ngak rilo công trình, bruk ngak di damdara. Tapa nan, rik daong haong puk palei ngak blaoh dom tiêu chí dalam padang ngak palei pala barau, hu karja saong bhapbini taong yaom glaong. H Xíu, urang vak di rayo sap ndom VN daok di bhum Tây Nguyên brei thau ka bruk ini :

 

-Meng kreih thun ini, bhapbini palei 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bui sambai tuk mbaik tatua bê tông tapa craoh Đập Mán hu peih pakak, ba tame pandar. Tatua atah 9 mét, praong 3 mét meteh, trak 2 tấn meteh, jien padang ngak abih jaik 700 triệu đồng, di Dự án padang ngak tatua palei pala di Trung ương Đoàn peih ngak di Đắk Lắk.

 

-Ông Nguyễn Hữu Hưng, akaok palei 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn brei thau, gah diah craoh Đập Mán hu labaih 20 ha cà phê, amraik kalu di bhapbini dalam palei. Dahlau diah, bhap bini njauk ngak tatua meng kayau piah nao mai saong pajeng ba kaya nong tapa craoh. Tatua klak, limin lamuac ngak ka bruk pajeng ba pandap panda kaya nong gaok rilo kan kandah. Meng tuk hu tatua barau, abih di nyu nan lac dalam bilan yuak thun ini, bruk nao mai saong pajeng ba kaya nong tapa craoh biak mbuan lagaih jang, abih takik tukvak, pren yava saong khik caga siam mekre ka bhapbini: Dahlau diah mikva oh ka hu tatua ye bruk nao mai gaok biak rilo kan kandah saong mbuan gaok bala. Dua tra veik lac kayua bilan hajan, rilo thun hu ribuk ia xua meda theik tatua. Thun ini hu Tỉnh đoàn daong padang ngak tatua, mikva uan tabuan lô..

 

-Daok ngan saong bhapbini palei Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, gam saong mbaik tatua bê tông cốt thép barau ngak khang kajap, urang bhapbini daok hu mbang tui tuk jalan dalam palei hu peih praong saong hu jalan talei bóng điện. Bruk padang ngak tatua dân sinh saong jalan điện kayua Đoàn dam dara xã Vụ Bổn pambuak bruk saong “Tủ tapuk pachreih bac ban raya Hồ Chí Minh” saong Mạng lưới halan hatian Tây Nguyên peih ngak dalam chiến dịch hè thun ini, hu peih pakak saong ba tame pandar di harei negar 2/9 meng blaoh.

 

-Ông Lê Ngọc Tú, Phó akaok uy mban bhapbini xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk taong yaom, Đoàn dam dara xã hu rik daong rilo dalam bruk pambuak saong puk palei ngak bê tông ka tatua palei pala, ba mbuan lagaih ka urang bhapbini nao mai, pablei salih. Bruk ngak ini hu karja taong yaom glaong, bhapbini njauk hatai pachreih daong. Xã taong yaom biak glaong bruk ba akaok nao dahlau di Kapul dam dara dalam bruk rik daong dak padang, abih di nyu nan lac patagok kinh te mbuan lagaih ka bhapbini, daong anek saih dalam bruk bac da-a jeng ye rik daong padang ngak palei pala barau di xã.

 

-Hadei 3 thun ngak tui bruk jak ba “ bhapbini jum pataom padang ngak palei pala barau, đô thị văn minh”, dam dara urang ranaih umo Đắk Lắk ngak hu 475 công trình saong jaik 3.500 bruk dam dara. Yau ye: padang ngak 12 tatua palei pala, 135 mblang mein taong mbanh, 12 hệ thống ia hacih, 44 libik mein ka uranaih, padang ngak barau 120 baoh sang anit ranam, tuh tông 35 km jalan, ngak 17 km công trình “truac hadah jalan palei” saong ramik pasiam, salih bóng điện truac hadah sang ka 2.500 sang bhapbini kan kandah dalam tỉnh.

 

-Saai Võ Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk taong yaom, dom pakat bộ đoàn dalam tỉnh hu rilo jalan ngak kheih, sáng tạo, patagok hu libik dang di urang dang akaok đoàn, hội dalam bruk peih ngak dom công trình, bruk dam dara ba gauk padang ngak palei pala barau.Abih di nyu nan lac hu bruk daong pren di Đoàn, Hội, dom urang dang akaok lac Bí thư đoàn, akaok Hội, urang jakar Đoàn, urang jakar hội, hội viên dam dara di dom gah, ieu pataom dom phun jien meng dom mạnh thường quân, dom phun jien xã hội hóa padang ngak hu dom công trình dam dara ye : tuh bê tông jalan palei pala, padang ngak mblang mein ka uraniah, mblang taong mbanh, libik sinh hoạt, abih di nyu nan lac dom công trình truac hadah jalan palei.

 

-Meng jalan ngak gheih, siam tapa bruk peih ngak dom công trình, bruk dam dara, urang ranaih umo Đắk Lắk brei mboh hu bruk ba akaok nao dahlau, rik daong saong puk palei jhul samar bruk padang ngak palei pala barau. Dom công trình yaom lac sit min hu makna saong kein laba praong ka bhapbini yau nan ye hu bhapbini pachreih tui, karja taong yaom glaong, rik daong padang ngak palei pala dak harei dak hadah hadai, ginup meda./.


HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân