Chô ooy vel đong pa dưr bhrợ têng cha xăl tu ặt đhị thành phố pa bhrợ tợơ ơy tốt nghiệp đại học, cao đẳng, xọoc nắc c’lâng lướt âng bấc apêê pr’zợc p’niên xoọc đâu. Bhriêl t’bech, chăp kiêng lâng rơơm đương âng lang p’niên nắc ơy zooi bấc apêê tợơp bhrợ têng cha liêm choom, bhrợ pa dưr ca van đhị đhăm k’tiếc âng đay n’niên lâng dưr pậ. Xay moon lâng PV Đài P’rá Việt Nam đhị tỉnh Quảng Nam.

Tợơ ơy tốt nghiệp trường đại học Quảng Nam, ngành Văn hoá du lịch c’moo 2013, xăl tu ặt đhị thành phố Tam Kỳ pa bhrợ, Trần Minh Thiệp ơy chô ooy vel đong day đhị Tiên Cẩm, Tiên Phước đoọng bhrợ têng cha, bấc ngai k’juột lêy. Thiệp truíh, tất lang a mế a ma đoo pa zay bhrợ têng cha, zr’năh k’đhạp lâng clung ha rêê đoọng băn t’mông a  noo, đoong ha y a noo doó dzợ bhrợ têng ha rêê zr’năh k’đhap cơnh đếêc. Tu cơnh đếêc, bêl anoo học xang chô ooy đong băn a chim a mrá bhrợ ma nuyh đong căh yêm loom. Lơi boóp p’ra xay moon âng apêê coh đong lâng bhươl cr’noon, a noo Thiệp nắc pa zay bhrợ têng rau a đay kiêng. Lâng đợ zên k’rong k’miah lâng pa câl xe tay ga vêy mơ 50 ức đồng. Thiệp chếêc lướt zập tỉnh đăh Bắc đoọng chếêc năl, pa choom băn a chim a mrá. Nâu đoo nắc rau a chịm pr’hắt ặt coh t’nooi a coon nạ bơơn ta zư lêy coh bha ar bhrôông, tu cơnh đếêc lalăm băn, Thiệp nắc zước bha ar tợơ Hạt Kiểm lâm. T’mêê gluh đăh trường, zên bạc căh vêy, a noo nắc zước tợơ aconh căn đoọng bha ar bhrôông âng đong vặ zên 100 ức đồng đoọng k’rong bhrợ t’ruung lâng câl m’ma a chịm chô băn coh bhươn đong bhưah lâh 1hecta. Đọong k’bớch zên bạc, a noo tự a đay bhrợ têng zập c’nặt bh’rợ. Trần Minh Thiệp bhui har đoọng năl, zr’lụ bôl da din pậ bhưah, bhơi k’tang chặt  vaih bấc đhị 7 c’moo hay ơy vaih zr’lụ bhươn crâng lâng trang trại băn a chịm a mrá bấc tước k’ra bhầu p’nong, zập c’moo đơơng chô bh’nơơn k’ha riêng ức đồng: “Bêl đếêc tốt nghiệp đại học du lịch chô bhrợ ruộng, đhanuôr zập ngai cung moon ha dợ a đay z’lâh lơi boóp p’rá nắc đoo. A chịm a mrá nâu băn bơơn bh’nơơn t’mông c’la cu tợơ c’moo 2014, 1 c’moo t’tun nắc k’rong băn bấc. Apêê c’moo t’tun đếêc nắc băn t’mông k’điêl ca coon, lâng zập đoọng k’điêl lướt học đại  học ngoại ngữ. Lalăm a hay, zập c’moo tợơ bêl lơi zên bạc bhrợ têng nắc dzợ đơơng chô lãi k’ha riêng ức đồng. Cơnh c’moo đâu, k’rong 10.000 p’nong nắc choom đơơng chô mơ 700-800 ức đồng. A cu k’nặ bhrợ công ty du lịch lữ hành. Nắc pa tệêt pa zưm zr’lụ tước, pa tệêt pa câl pr’đươi, pa tệêt lữ hành. Nắc lêy bhrợ pa dưr homestay, pa căh hình ảnh, zr’lụ tước.”

Cung nắc tợơ rau rơơm kiêng tợơp bhrợ têng cha tợơ bh’nơơn pr’đươi vel đong, Nguyễn Thị Tố Nga lâng k’díc tợơ ơy tốt nghiệp trường Cao đẳng công nghệ ơy chô vel đong Tiên Phước tơợp bhrợ têng cha. N’niên coh vel đong, Nga ta luôn năl ght rau k’rang âng đhanuôr nắc prang c’moo ặt bhrợ ha rêê ha lai ha dợ bh’nơơn bơơn bhrợ nắc ặt hớ coh đhr’năng “vêy bơơn bh’nơơn nắc chr’năp pa câl h’tộ”. Tu cơnh đếêc, díc điêl Nga quyết định bhrợ t’vaih công ty TNHH k’rong bhrợ têng Ngọc Nga đăh bhrợ têng chr’noh chr’bệêt. Tợơ bêl công ty tợơp n’leh vaih lâng pr’đươi đơơng chr’năp “sạch t’mêê”, bh’nơơn chr’noh chr’bệêt lâng đhanuôr bhrợ têng tước ooy bơơn k’rong câl lứch tước đếêc. Xọoc đâu, bh’nơơn bh’rợ âng công ty Ngọc Nga ơy pa câl đhị zập siêu thị, zr’lụ pa câl ch’na đh’năh liêm sạch đhị Quảng Nam, Đà Nẵng,… bấc tỉnh, thành phố coh prang k’tiếc k’ruung. Rau dưr vaih âng Công ty TNHH k’rong bhrợ Ngọc Nga căh muy pa câl ch’na đh’năh liêm sạch đoọng ma nuyh đươi dua nắc dzợ t’vaih bhiệc bhrợ đoọng k’zệt cha nắc pa bhrợ coh đâu lâng bh’nơơn tệêm ngăn tợơ 5-7 ức đồng/c’xêê. A noo Phạm Văn Danh, nhân viên Công ty TNHH k’rong bhrợ Ngọc Nga đoọng năl: “A cu tốt nghiệp Đại học Sư phạm. A cu lướt dạy hợp đồng 1 cr’chăl ha dợ bh’nơơn ép nắc a cu chô ooy đong lâng bơơn a moó Nga đoọng moọt bhrợ. Lâng bh’nơơn bh’rợ 7 ức đồng/c’xêê. A cu bhrợ têng đoọng ha “sạch t’mêê” nắc xợơng hâng hơnh bhlầng tu vêy bơơn đơơng c’rơ liêm choom đoọng ha zập apêê.”

Ting cơnh a noo Hoàng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, coh vel đong tỉnh xoọc  vêy lâh 300 cr’nọo bh’rợ đha đhâm c’mor bhrợ têng cha liêm choom lâng 29 doanh nghiệp âng đha đhâm c’mor bhrợ c’la. Cr’chăl a  hay, Tỉnh đoàn Quảng Nam ơy xay bhrợ bấc bh’rợ zup zooi đha đhâm c’mor pa đăn lâng rau liêm choom âng khoa học kỹ thuật đoọng đươi dua đhị bhrợ têng, kinh doanh. Xọoc đâu ơy vêy 16000 chu đha đhâm c’mor bơơn zup zooi vặ zên đoọng pa dưr kinh tế tợơ Ngân hàng Chính sách xã hội lâng pazêng đợ zên lâh 37 tỷ đồng; vặ zên tợơ Quỹ zup zooi tợơp  bhrợ têng cha tỉnh 2 tỷ đồng… Lâh mơ, đha đhâm dzợ bơơn zup zooi đăh tơơm chr’noh, bh’năn băn bhrợ têng apêê cr’nọo bh’rợ khoa học công nghệ… A noo Hoàng Văn Thanh đọong năl, đha đhâm c’mor Quảng Nam xooc tợơp  bhrợ têng cha bấc bhlầng nắc đhị 3 đăh nắc bhrợ têng ha rêê đhuôch, du lịch lâng công nghiệp. Coh đếêc, công nghiệp xoọc hadưr k’rơ lâng xăl bhrợ cr’noọ bh’rợ ting c’lâng bhrợ têng ha rêê đhuôch liêm sạch, công nghệ dal: “Bêl doó ơy vaih pr’luh Covid-19 dưr vaih, tợơ bh’rợ tập huấn, pa bhlầng nắc tợơ 2 g’luh thi tợơp bhrợ têng cha cơnh liêm t’mêê ơy vêy bấc dự án bơơn UBND tỉnh xay moon nắc dự án tợơp bhrợ têng cha. Tợơ pr’đơợ nắc đoo ơy chơih pay lâng Tỉnh Đoàn cung nắc pa zưm lâng Ban k’đhợơng lêy zup zooi apêê tợop bhrợ têng cha âng tỉnh, t’đang apêê doanh nghiệp zup zooi k’rong bhrợ têng coh đhr’năng lalua. UBND tỉnh ơy pa căh c’lâng xa nay đoọng ha pêê tổ zup zooi tợơp bhrợ têng cha âng apêê chr’hoong, t’vaih zên bạc lalay. Quỹ zup zooi tợơp bhrợ têng cha âng tỉnh xoọc vêy 50 tỷ đồng tợơ zên bạc xã hội hoá.”

Chô ooy vel đong tợơp  bhrợ têng cha tợơ bêl ơy tốt nghiệp Đại học, cao đẳng xoọc nắc chơih pay âng bấc pr’zợc p’niên, bấc ma nuyh ơy tợơp  bhrợ têng cha liêm choom đhị đhăm k’tiếc âng đay n’niên lâng dưr pậ. Căh muy bhrợ padưr ca van đoọng ha c’la đay, apêê nắc dzợ t’vaih bhiệc bhrợ đoọng ha bấc ma nuyh pa bhrợ đhị vel đong; pa zưm têy bhrợ padưr vel đong đay ting t’ngay ting ca van ca bhộ./.

Làm giàu từ làng

        PV/VOV-Miền Trung

Chọn quê hương làm nơi khởi nghiệp thay vì ở lại thành phố làm việc sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ. Tài năng, niềm đam mê và khát vọng của tuổi trẻ đã giúp không ít người lập thân, lập nghiệp thành công, làm giàu ngay chính nơi mình đã sinh ra. Ghi nhận của PV Đài TNVN tại tỉnh Quảng Nam

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Quảng Nam, ngành Văn hóa du lịch năm 2013, thay vì ở lại thành phố Tam Kỳ làm việc, Trần Minh Thiệp đã trở về quê Tiên Cẩm, Tiên Phước để lập nghiệp trong sự ngỡ ngàng của bao người. Thiệp kể, cả đời ba mẹ anh lam lũ, vất vả với ruộng đồng cũng chỉ mong sao con mình lớn lên thoát cảnh chân lấm, tay bùn. Vì thế, khi thấy anh ra trường trở về quê nuôi chim trĩ cả nhà ai cũng thất vọng, phản đối. Vượt qua định kiến của gia đình, làng xóm, Trần Minh Thiệp vẫn quyết tâm đeo đuổi niềm đam mê của mình. Bán chiếc xe này được 50 triệu đồng cộng thêm ít tiền dành dụm, Thiệp chu du khắp các tỉnh phía Bắc tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi chim trĩ. Đây là loài động vật hoang dã, nằm trong sách đỏ nên trước khi nuôi, Thiệp phải làm thủ tục xin giấy phép từ Hạt Kiểm lâm. Mới ra trường, vốn không có, anh phải thuyết phục ba mẹ cho thế chấp giấy tờ nhà đất vay 100 triệu đồng để đầu tư chuồng trại và nhập chim trĩ giống về nuôi trên vườn đồi rộng hơn 1 hecta. Để tiết kiệm chi phí, anh tự mình lên núi vác từng tảng đá, khiêng từng bao xi măng về làm chuồng trại. Trần Minh Tiệp phấn khởi cho biết, khu đồi hoang vu, cỏ dại um tùm của 7 năm trước giờ đã thành khu vườn sinh thái với trang trại nuôi chim trĩ quy mô hàng ngàn con, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng: “Hồi đó tốt nghiệp đại học du lịch trở về làm nông, bà con ai cũng nói nhưng mình vượt qua định kiến. Con chim trĩ đã nuôi sống được bản thân từ năm 2014, 1 năm sau khi đầu tư. Tiếp đến những năm sau đó là nuôi sống vợ con, thậm chí còn đủ để trang trải cho vợ đi học ĐH ngoại ngữ. Trước đây, mỗi năm sau khi trừ chi phí còn thu lãi cả trăm triệu đồng. Riêng năm nay đầu tư 10.000 con thì có thể thu lãi khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Tôi dự kiến thành lập công ty du lịch lữ hành. Sẽ liên kết điểm đến, liên kết sản phẩm, liên kết lữ hành, xây dựng mô hình homestay, quảng bá hình ảnh, điểm đến.”

 

Cũng với niềm đam mê khởi nghiệp từ sản vật đồng quê, Nguyễn Thị Tố Nga và chồng sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng công nghệ đã trở về quê hương Tiên Phước lập nghiệp. Sinh ra ở làng quê, Nga luôn thấu hiểu nỗi khổ của bà con nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà nông sản làm ra cứ lẩn quẩn “Được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Vì thế, vợ chồng Nga quyết định thành lập công ty TNHH Đầu tư Ngọc Nga chuyên về chế biến nông sản. Từ ngày công ty ra đời nông sản của bà con làm ra đến đâu được Công ty thu mua đến đó. Hiện, sản phẩm của công ty Ngọc Nga với tiêu chí sống sạch đã có mặt ở hầu khắp các siêu thị, cơ sở cung ứng thực phẩm sạch ở Quảng Nam, Đà Nẵng… nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Công ty THHH Đầu tư Ngọc Nga không chỉ cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, mà còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại chỗ với thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng/ tháng. Anh Phạm Văn Danh, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Nga cho biết: “Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Tôi đã đi dạy hợp đồng 1 thời gian nhưng thu nhập thấp nên tôi đã quay về quê và được chị Nga nhận vào làm việc. Với mức thu nhập 7 triệu đồng/ tháng ở quê như vậy là đủ sống. Mình làm việc cho “ sống sạch” cảm thấy tự hào vì mình đem đến sức khỏe cho mọi người

Anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 300 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và 29 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp thanh niên tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật để vận dụng vào sản xuất, kinh doanh. Hiện, đã có hơn 16.000 lượt thanh niên được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng; vay vốn qua Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 2 tỷ đồng…Ngoài ra, thanh niên còn được hỗ trợ về cây, con giống xây dưng mô hình khoa học công nghệ…Anh Hoàng Văn Thanh cho biết, thanh niên Quảng Nam đang khởi nghiệp chủ yếu ở 3 mảng nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Trong đó, mảng nông nghiệp đang phát triển mạnh và có sự chuyển đổi mô hình theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao: “Khi chưa xảy ra dịch Covid - 19, từ công tác tập huấn, chuyển giao, đặc biệt qua 2 cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo đã có rất nhiều dự án được UBND tỉnh công nhận là dự án khởi nghiệp. Trên cơ sở các dự án đã được chọn Tỉnh Đoàn cũng sẽ phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư thực tế. UBND tỉnh đã ra chủ trương cho các tổ hỗ trợ khởi nghiệp của các huyện thành lập quỹ riêng. Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh hiện có 50 tỷ từ nguồn xã hội hóa.”

Trở về quê lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ ở tỉnh Quảng Nam. Với tài năng và quyết tâm của tuổi trẻ, nhiều người đã khởi nghiệp thành công ngay chính nơi mình đã sinh ra. Không chỉ làm giàu cho bản thân, họ còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn; chung tay xây dựng làng quê mình ngày thêm giàu đẹp./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn