Đoọng âng đơơng văn hoá truyền thống âng đhanuôr tước đăn lâng zâp apêê ađhi học sinh, bấc trường phổ thông acoon cóh Bán trú âng chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam-đhị vêy bấc đhanuôr Cơtu ắt mamung xoọc xay bhrợ padưr đợ đhr’nông đông Gươl đhị tang trường đoọng bhrợ đhị cbhi’ớh ngoại khoá đoọng ha pêê ađhi.

ắt đhị zr’lụ k’noong k’tiếc âng VN lâng k’tiếc k’ruung pr’zợc Lào, trường phổ thông acoon cóh bán trú tiểu học liên xã La Dê lâng Đắc Rôi vêy pr’đơợ pr’đươi cung zăng liêm nhâm lâng đợ lớp học lâng bha’nụ dodong bán trú bơơn bhrợ padưr liêm nhâm. Chr’nắp lấh mơ nắc đhị tang trường vêy 1 đhr’nông Gươl truyền thống âng apêê k’căn k’conh lâng zâp thầy cô giáo cóh đâu bhrợ padưr.

Azi tước lưm trường ch’ngai nâu crêê bêl g’lúh vêy tiết sinh hoạt ngoại khoá đhị đhr’nông Gươl, apêê ađhi học sinh tiểu học cóh đâu vêy đợ xa’nập bấc pr’hoọm laliêm âng acoon cóh Cơtu, Tà Riềng, Ve xoọc prá xay bhui har bêl tước pấh chi’ớh chr’ớh Đèn t’viêng, đèn bhrông đoọng chấc lêy năl đắh luật têêm ngăn c’lâng c’tốch đhị râu moon pachoom âng thầy giáo tổng phụ trách đội nhà trường. ađhi Brao Quốc Sang-lớp 5/1 trường phổ thông acoon cóh bán trú-tiểu học liên xã La Dê lâng Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam moon:

Azi ắt cóh nội trú hân đhơ ch’ngai dodong nắc vêy đông Gươl nâu đoọng azi doọ lấh hay dodong, lâng dodong gươl nâu cung bhrợ p’cắh dodộng ha đợ c’rơ bh’rợ anag amế ama zi bhrợ têng. Acu bhui har bhlâng bêl sinh hoạt lâng apêê pr’zợc acoon cóh lơơng cóh dodong Gươl nâu, zúp dodộng ha zi năl gít lấh mơ ooy đợ pr’ắt bh’rợ âng acoon cóh lơơng lâng năl gít ooy pr’ắt tr’mung âng zâp acoon cóh zr’lụ đâu.

Vêy mặt đhị trường tiểu học liên xã La Dê lâng Đắc Tôi, t’coóh Brao Ngưu-trưởng ban p’cắh mặt k’căn k’conh học sinh nhà trường đoọng azi năl ooy bhiệc bhrợ têng đông Gươl nâu:

Nhà trường vêy cr’noọ bh’rợ, xang nặc moon k’đươi apêê k’căn k’conh học sinh bhrợ dodong gươl, cr’noọ bh’rợ nâu nắc dodộng apêê ađhi xay moon cớ ooy đợ truyền thống lieme chr’nắp âng acoon cóh đay, râu 2 nắc dodộng liêm buôn đắh bhiệc sinh hoạt zâp t’ngay lâng zúp nhà trường bhrợ têng 2, 3 bh’rợ lơơng.

Hadợd dhị trường phổ thông acoon cóh bán trú THCS bha’nụ chr’val Chà Vàl-Zuốih, đông gươl âng trường nắc t’mêê bơơn bhrợ padưr liêm xang liêm crêê g’lúh hơnh déh t’ngay nhà giáo VN 20/11 t’mêê đâu ahay cơnh 1 râu hun pr’hêl liêm chr’nắp âng aconh a’căn đoọng ha nhà trường. trường phổ thông acoon cóh bán trú THCS bha’nụ chr’val Chà Vàl-Zuốih vêy lấh 120 apêê ađhi bán trú, cr’chăl ặt bhrợ chi’ớh âng apêê ađhi bấc cóh trường nắc bhiệc bhrợ padưr đông Gươl cóh tang trường cơnh 1 đhị pa’noong p’têết đoọng ặt zư đợc văn hoá liêm chr’nắp âng vel đông cóh môi trường p’too pachoom. T’coóh Trần Quý, hiệu trưởng trường phổ thông acoon cóh bán trú THCS bha’nụ chr’val Chà Vàl-Zuốih moon pa’xoọng ooy đợ bh’rợ âng nhà trường buôn bhrợ têng đhị gươl:

Zâp c’xêê nhà trường bhrợ têng 1 g’lúh sinh hoạt cộng đồng bêl hi’dưm, cr’liêng xa’nay pazưm xay moon cớ đợ râu chr’nắp liêm truyền thống văn hoá âng vel đông, ooy đâu vêy cr’liêng xa’nay pr’hay chr’nắp, nắc k’đươi apêê nghệ nhân cung cơnh zâp apêê thầy cô giáo cóh vel đông bhrợ têng bhiệc pachoom đoọng cớ đợ pr’múa tân tung, da dặ, múa chiing cha’gâr đoọng apêê ađhi pachoom zư pr’hoọm văn hoá âng apêê.

T’coóh Zơ Râm Đing, phó phòng giáo dục lầng đào tạo Nam Giang moon:

Nâu đoo nắc mưy râu bhiệc liêm chr’nắp, nắc lêy bhrợ t’bhứah, tr’nơợp nắc đắh zên bhrợ padưr gươl, bhiệc padưr gươl nắc liêm crêê chuẩn, bhrợ têng liêm crêê cơnh ahay, bhrợ dodộng ha pêê ađhi học sinh bán trú, nội trú vêy pr’đơợ sinh hoạt múa hát, nghệ thuật bh’lêê bh’la âng đhanuôr cóh vel đông.

Bhiệc apêê k’căn k’conh học sinh pazưm lanag zâp thầy cô giáo bhrợ padưr đợ đhr’nông gươl cóh tang trường cóh chr’hoong Nam Giang nắc đoo bhiệc bhrợ liêm chr’nắp cắh mưy chrooi pa’xoọng padưr râu chr’nắp liêm văn hoá âng vel đông nắc dzợ bhrợ p’cắh bh’rợ xã hội hoá k’rang lêy đoọng ha bh’rợ p’too pachoom anag apêê đhanuôr zâp acoon cóh cóh đâu. Lâng đhr’nông đông gươl tơợ đenh ơy váih 1 đhị không gian ặt pazưm cắh mưy lâng apêê ađhi học sinh acoon cóh cóh Nam Giang nắc lâng đợ apêê thầy cô giáo p’niên tơợ đồng bằng lướt pachoom cr’liêng chữ đoọng ha pêê ađhi cóh đâu./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn