Coh pr’hat xa nul chủ nhật t’ngay đâu, a zi xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc muy bơr bhr’ươr pr’hat apêê acoon coh zr’lụ Tây Bắc.

Tr’nơơp t’ruih năc xa nay tin Văn hóa Xã hội chr’năp coh tuần; coh c’năt t’ruih “ Xa nay tin thể thao” A viết Sĩ vêy xay truih cớ muy bơr bh’rợ thể thao choom pa ghit lêy.

Coh pr’hat xa nul chủ nhật t’ngay đâu, a zi xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc muy bơr bhr’ươr pr’hat apêê acoon coh zr’lụ Tây Bắc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn