BTV KIM THU

  Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ bhui har bơơn lươt dh’rưah lâng đha nuôr coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay tơơp tuần vêy bâc râu bhui har lâng têêm ngăn!

# Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! T’ngay đâu, thứ 2, t’ngay 7/9, hơnh deh 75 c’moo T’ngay bhrợ t’vaih Đài P’rá Việt Nam. Crêê 11h30 phut t’ngay 7/9/1945, Đài P’rá Việt Nam năc âi dưr vaih cơnh lâng t’ruih xa nay “ Nâu đoo P’rá Việt Nam, pa xul tơợ Hà Nội, thủ đô k’tiêc k’ruung Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

# Z’lâh 75 c’moo dưr vaih lâng dưr k’rơ, Đài P’rá Việt Nam, p’rá âng Đảng, âng đha nuôr âi chroi đoọng căh hăt ooy bhrợ Cách mạng, mă zêl pruh a râp a bhuy, bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung liêm choom.

# Prang 75 c’moo ha nua, P’rá Việt Nam âi ta luôn đh’rưah lâng đha nuôr, p’têêt pa zum k’ưc da dul ma nưih Việt Nam coh bơr g’luh zêl pruh a râp a bhuy trông dâc k’tiêc k’ruung lâng g’luh tr’xăl t’mêê, pa dưr k’tiêc k’ruung nâu câi.

# 75 c’moo grơơ nhool, Đài P’rá Việt Nam la lua dưr pâ banh ooy bh’rợ tr’nêng, nhâm mâng ooy chính trị, ta luôn bhrợ têng liêm xang bh’rợ âng Đảng, Nhà nước k’đươi k’dua.

# Đha lum hơnh deh 75 c’moo bhrợ t’vaih Đài P’rá Việt Nam, CTV Quốc Hải đhị miền Trung xay truih râu chr’năp âng lán sóng phát thanh coh bh’rợ đơơng đoọng xa nay, đhr’năng pr’luh cr’ay lâng ng’cơnh zêk lâng cha groong đhị apêê zr’lụ âi ting crêê ta groong coh thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đhị vêy ma nưih crêê Covid-19 căh ma mông tr’nơơp bhlâng coh Việt Nam.

# Cơnh lâng đha nuôr apêê acoon coh ma mông truih da ding Trường Sơn, tơợ đanh, Đài P’rá Việt Nam âi dưr vaih ma nưih liêm chr’năp, ăt ma mông bhrợ têng đh’rưah.

# C’năt t’ruih “ Đảng xơợng đua nuôr, đha nuôr xơợng Đảng”, xay truih c’năt tr’nơp bha ar xră âng Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng cơnh lâng pr’đơc “ Ra văng lâng bhrợ têng pa liêm Đại hội XIII âng Đảng, đơơng âng k’tiêc k’ruung bh’dzang moot muy cr’chăl pa dưr t’mêê”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn