Lâh 60 c’moo chô ặt ma mông đh’rưah lâng đhanuôr, tợơ muy k’bhuh ma nuyh ma mông coh bọong đhêl, ặt đhị đhr’năng bil pât, pazêng c’moo chô ooy đâu, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr Rục đhị chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình ơy vêy bấc rau tr’xăl.

Lâh 60 c’moo chô ặt ma mông đh’rưah lâng đhanuôr, tợơ muy k’bhuh ma nuyh ma mông coh bọong đhêl, ặt đhị đhr’năng bil pât, pazêng c’moo chô ooy đâu, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr Rục đhị chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình ơy vêy bấc rau tr’xăl.

Đhr’năng vất lơi pa noor boóp y tế coh nguôi tang đhơ cơnh đhơ kị, coh đếêc pr’luh cr’ay Covid-19 xoọc dưr vaih bấc k’rơ nắc bh’rợ lêy k’đhợơng bhrợ, toọm rợơng griing. Xa nay nâu bơơn xay truih coh c’nặt t’ruih “Chính sách t’mêê” t’ngay đâu.

C’nặt t’ruih “Vel bhươl t’ngay đâu” đhanuôr lâng pr’zợc nắc tước lêy rau tr’lọ n’căr tr’xăl n’hang đhị vel bhươl cơnh t’mêê bhlầng Plei Bui, chr’val Nghĩa Hưng, chr’hoong Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn