BTV KIM CƯƠNG

Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam!

T’ruih t’ngay đâu, thứ 3, t’ngay 15/10/2019 vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu:

# Cán bộ, Đảng viên lâng bâc ơl đha nuôr prang k’tiêc p’rơơm bâc xa nay ga măc vêy bơơn ha lỵ lêy xang Hội nghị g’luh 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ha nua.

# Đha lum t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu pa xul coh sóng k’tiêc k’ruung Đài P’rá Việt Nam bịng 10 c’moo – t’ngay 12/9/2009, t’ruih xay truih bha ar xră “ Đợ n’năng a chịm Chơ-rao...” âng nhà báo Nguyễn Chu Nhạc.

# Tơơm quế căh muy zooi đha nuôr acoon coh tỉnh Yên Bái z’lâh đha rưt năc dzợ dưr ca van ca bhô vêy bơơn “ C’năt t’ruih jưn jưah xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay moon tươc t’ngay đâu.

# Ch’dhung lươt chợ âng pân đil coh tỉnh Quảng Nam, muy coh bâc cơnh bhrợ pr’hay đoọng pa xiêr n’noh x’xriing, chroi đoọng zư lêy môi trường năc cr’liêng xa nay bơơn C’năt t’ruih “ đoọng ha pân đil” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn