Thành phố Đà Nẵng bhrợ pa liêm zâp, ra pă c’bhuh cán bộ ra văng ha ma nưih pa bhrợ coh nhiệm kỳ 2020-2025.

BTV KIM CƯƠNG

Hôih Nhàn lâng Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc!

Đha nuôr lâng pr’zơc ch’mêêt xơợng đợ cr’liêng t’ruih bha lâng vêy pa xul coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, thứ 5, t’ngay 23/7:

# Thành phố Đà Nẵng bhrợ pa liêm zâp, ra pă c’bhuh cán bộ ra văng ha ma nưih pa bhrợ coh nhiệm kỳ 2020-2025.

# Pr’đhang bh’rợ choh prí a vuông zooi bâc pr’loọng đha nuôr acoon coh coh chr’hoong da ding ca coong Alưới, tỉnh Thừa Thiên Huế yêm têêm pr’ăt tr’mông. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy bơơn xay moon liêm ghit coh CM “Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu.

# Bêệ zong - muy pr’đươi looih lâng đha nuôr acoon coh da ding ca coong tỉnh Quảng Nam. C’năt t’ruih “Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” đha nuôr đh’rưah xơợng t’cooh Hôih Coi, muy coh bâc ma nưih choom taanh dzăc tr’haanh coh chr’val Tabhing, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon ooy bh’rợ taanh zong âng ma nưih CơTu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn