Tơợ đanh âi, bâc ngai công âi vêy looih bh’rợ đương kía ooy râu zooi đoọng âng Nhà nước đoọng bơơn đươi dua k’gooh apêê dịch vụ dân số - KHHGĐ. Bh’rợ xay bhrợ Đề án 818, ngành Y rơơm kiêng vêy muy râu tr’xăl ghit coh c’năl n’nâu đoọng ha bh’rợ xơợng bhrợ chính sách dân số bơơn bh’nơơn dal lâh. N’đhơ cơn h đêêc, bh’rợ xay bhrợ Đền án n’nâu coh muy bơr zr’lụ dzợ lum bâc râu zr’năh k’đhap. Đhr’năng la lua đhị zr’lụ da ding ca coong tỉnh Quảng Nam.

BTV MINH HOA

Pa bhlâng bhui har hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu thứ 7, t’ngay 11/7- t’ngay Dân số bha lang k’tiêc, A lăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn pa gơi tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu. P/rơơm t’ruih veye chô đơơng râu bhui har, têêm ngăn ha đha nuôr coh t’ngay x’ría tuần.

#Tơợ đanh âi, bâc ngai công âi vêy looih bh’rợ đương kía ooy râu zooi đoọng âng Nhà nước đoọng bơơn đươi dua k’gooh apêê dịch vụ dân số - KHHGĐ. Bh’rợ xay bhrợ Đề án 818, ngành Y rơơm kiêng vêy muy râu tr’xăl ghit coh c’năl n’nâu đoọng ha bh’rợ xơợng bhrợ chính sách dân số bơơn bh’nơơn dal lâh. N’đhơ cơn h đêêc, bh’rợ xay bhrợ Đền án n’nâu coh muy bơr zr’lụ dzợ lum bâc râu zr’năh k’đhap. Đhr’năng la lua đhị zr’lụ da ding ca coong tỉnh Quảng Nam.

# Cha groong xa nay xay truih lêt chêr n’đăh quyền ma mơ mr’cơnh âng apêê acoon coh năc đoo cr’liêng xa nay vêy xay truih coh c’năt t’ruih “ Quyền acoon ma nưih” tuần n’nâu.

# Z’lâh căh năl mơ zr’năh k’đhap âng c’moo c’xêê tươc đâu, đha nuôr Thổ công dzợ bơơn zư đơc xa nul chiing goong coh pr’ăt tr’mông; chroi đoọng bhrợ t’bâc pr’hoọm văn hóa ty đanh âng c’bhuh đha nuôr acoon coh. C’năt t’ruih “ văn hóa đhi noo acoon coh” đha nuôr lâng pr’zơc dhd’rưah chơớc năl bh’rợ âng chiing goong coh pr’ăt tr’mông ma nưih Thổ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn