Đhi râu cr’đơơng tơợ pr’luh Covid-19, đợ t’mooi tươc Thừa Thiên Huế xiêr hăt bhlâng. Chính quyền lâng ngành Du lịch tỉnh n’nâu âi bhrợ n’hâu đoọng z’lâh zr’năh k’đhap. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy bơơn xay truih coh tr’nơơp t’ruih t’ngay đâu.

BTV MINH HOA

Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ bhui har bơơn hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu, thứ 7 t’ngay 22/2/2020 vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đau:

# Đhi râu cr’đơơng tơợ pr’luh Covid-19, đợ t’mooi tươc Thừa Thiên Huế xiêr hăt bhlâng. Chính quyền lâng ngành Du lịch tỉnh n’nâu âi bhrợ n’hâu đoọng z’lâh zr’năh k’đhap. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy bơơn xay truih coh tr’nơơp t’ruih t’ngay đâu.

# C’năt t’ruih “ Văn hóa đhi noo ahêê a coon côh” xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc Kèn Pí Lè, muy râu tr’cóo xa nul ty đanh âng đha nuôr Giáy coh tỉnh Lào Cai.

# Ma nưih Cơ Tu moon, crâng năc râu a bhuy zư lêy, đơơng chô tr’mông ha coon ma nưih. Âi ngai bhrợ pa hư crâng năc crêê a bhuy crâng toom. Nâu đoo công năc cr’liêng âng c’năt t’ruih bh’lô âng a moó Alăng Lợi vêy xay truih tước apêê a đhi coh “ Tr’truih đoọng ha pêê ađhi xơợng”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn