Bơơn rau zup zooi âng Nhà nước lâng rau tr’pác âng đhanuôr, bấc pr’loọng đha nuôr acoon coh da ding ca coong tỉnh Quảng Nam bơơn t’pâh Tết coh pazêng đhr’nong đong t’mêê. Tết ngăn xoọc chô tước zập vel bhươl da ding ca coong.

BTV MINH HOA

Vơnich Oang lâng Hôih Nhàn bhui har bhlầng bơơn hơnh đéh đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 2, t’ngay 13/1/2020 vêy pazêng xa nay  bha lầng cơnh đâu:

       # Bơơn rau zup zooi âng Nhà nước lâng rau tr’pác âng đhanuôr, bấc pr’loọng đha nuôr acoon coh da ding ca coong tỉnh Quảng Nam bơơn t’pâh Tết coh pazêng đhr’nong đong t’mêê. Tết ngăn xoọc chô tước zập  vel bhươl da ding ca coong.

        # Bh’nơơn tợơ lâh 10 c’moo xay bhrợ bh’rợ  bhrợ têng vel bhươl t’mêê nắc pr’đợơ đoọng ha đhanuôr pa zưm têy bhrợ pa dưr vel bhươl ca van ca bhộ lâng choom ặt ma mông lâh mơ đhị c’moo t’mêê 2020. Xa nay nâu nắc vêy xay truih coh c’nặt t’ruih “Vel bhươl nâu kêi”

       # C’nặt t’ruih “Bhrợ pa dưr Đảng” đhị x’tịa t’ruih n ắc xay truih đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc xợơng xa nay Bí thư Chi bộ lứch loom tu đhanuôr da ding ca coong.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn