Cóh c’nặt pr’hát xa nul Chủ nhật cơnh lâng pr’đớc “ Hơnh déh 73 c’moo Cách mạng c’xêê T’cool”, đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah xơợng cớ đợ pr’hat pr’hay bhlâng ooy cách mạng c’xêê T’cool – muy c’léh chr’nắp lịch sử âng acoon ma nứih Việt Nam.

BTV A LĂNG LỢI

A lăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zớc! Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zớc t’ngay x’ría tuần bhui har bêl tước lâng t’rúih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr! Đhị đâu 73 c’moo, t’ngay 19/8/1945, c’léh lịch sử chr’nắp Cách mạng c’xêê T’cool bơơn bhrợ liêm choom. Pr’học đại đoàn kết pa zêng đha nuôr cóh Cách mạng c’xêê T’cool công dzợ ặt liêm chr’nắp ha cr’chăl bhrợ pa dưr lâng zư lêy K’tiêc k’ruung âng Đảng lâng đha nuôr hêê.

Công cóh t’rúih t’ngay đâu, vêy bha ar xrắ xay moon tước râu tr’xăl cóh vel đong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, moon pa cắh ha bh’rợ đoàn kết chroi c’rơ, mr’cơnh loom âng Đảng, chính quyền lâng đha nuôr apêê acoon cóh cóh vel đong đơơng âng tô Ava Hồ.

Cóh c’nặt pr’hát xa nul Chủ nhật cơnh lâng pr’đớc “ Hơnh déh 73 c’moo Cách mạng c’xêê T’cool”, đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah xơợng cớ đợ pr’hat pr’hay bhlâng ooy cách mạng c’xêê T’cool – muy c’léh chr’nắp lịch sử âng acoon ma nứih Việt Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn