P'cắh cóh t'ngay: 7/3/2014

                                                                           X'ră: Tấn Sỹ


Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr! bh’rợ âng muy trưởng vel z’zăng tr’vâng lâng buôn nắc, nắc âng pân jứih k’đhơợng bhrợ. N’đhang cơnh đêếc cậ, vêy muy pân đil Cơtu âi k’đhơợng bhrợ bh’rợ trưởng vel 10 c’moo lâng pa bhlâng bơơn đha nuôr chắp hơnh. nắc đô a moó Cơlâu Thị Giáp, n’niên c’moo 1982 cóh vel J’da, chr’val Lăng, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Râu đâu đoọng lêy, pân đil nâu câi cắh muy năl bhrợ bh’rợ cóh đong, zư x’mir lêy k’díc ca coon a năm nắc dzợ pân mật bhrợ bh’rợ vel bhươl. Đha lum t’ngay quốc tế pân đul 8/3, đha nuôr lâng pr’zớc bhrợ năl lâng pân đil trưởng vel n’nâu đhị bha ar xrắ âng Tấn Sỹ, CTV Đài PRVN:

Dzoọng ặt đhị đhăm k’tiếc t’mêê bhrợ xang âng 23 pr’loọng vel J’da, chr’val Lăng, chr’hoong Tây Giang, k’ha riêng đha nuôr Cơtu cóh đâu zấp ngai zêng bhui har yêm loom luônh lâng năl ơl a moÓ Cơlâu Thị Giáp- ma nứih pân đil trưởng vel chắp nhêr âng đha nuôr. Kiêng bh’rợ nâu mặ bhrợ xang, zấp t’ngay, pân đil trưởng vel Cơlâu Thị Giáp tước lum lêy, p’too moon đha nuôr đấh chóh bhrợ đong xang, đoọng yêm têêm pr’ặt tr’mông đhị đhăm t’mêê.

                                   giap.jpg

X’ría c’moo 2013, xang bêl vêy chủ trương âng chr’hoong Tây Giang n’đắh ra ly đhăm k’tiếc, chóh bhrợ đong đoọng ha k’ha riêng pr’loọng đong đha nuôr Cơtu cóh vel, a moó Giáp âi mâng loom p’too moon đha nuôr pa zum têy đh’rứah lâng nhà nước đoọng bh;rợ đấh choom bhrợ xang. Chắp đươi ooy pân đil trưởng vel ta luôn lứch loom luônh tu đha nuôr vel, 17 pr’loọng đong cắh đớp zên chroót pa chô lâng pay đoọng pa zêng k’tiếc ặt, ha rêê ha lai… lâng vel t’mêê J’da âi dưr váih tơợ đêếc. cắh muy p’too moon bhrợ đhăm k’tiếc t’mêê ha đha nuôr, a moó Cơlâu Thị Giáp- trưởng vel J’da, chr’val Lăng, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dzợ k’rag lêy tước pr’ặt tr’mông âng đha nuôr. A moó Giáp trúih:

Acu p’too moon đha nuôr p’zay bhrợ cha đoọng vêy pr’ặt tr’mông yêm têêm. P’too moon đha nuôr oó đương zên chroót pa chô, zấp đong nắc chroi đoọng  đh’rứah lâng nhà nước đoọng bhrợ têng đong liêm cra. Acu công p’too moon đha nuôr zi nắc năl zư lêy đong xang tang léh pa liêm.

T’coóh Bhriu Hùng- Phó Chủ tịch UBND chr’val Lăng, chr’hoong Tây Giang xay moon ooy pân đil trưởng vel Cơlâu Thị Giáp cơnh đâu:

Đồng chí Cơlâu Giáp cóh vel J’da, muy vel zr’nắh k’đháp ooy pr’đơợ k’tiếc k’buynh công cơnh pr’ặt tr’mông. Đhị cr’chăl n’nắc, đồng chí âi bơơn đha nuôr k’đươi bhrợ trưởng vel, vel công xơợng đươi ooy bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, pa bhlâng nắc muy vel cắh âi vêy đhăm k’tiếc, n’đhang đồng chí Giáp âi p’too moon lâng bơơn đha nuôr mr’cơnh loom chắp hơnh, pay đoọng k’tiêc ặt, ha rêê ha lai đoọng bhrợ đhăm ặt lâng tước nâu câi âi ra pặ đha nuôr ặt yêm têêm. Muy trưởng vel nắc cớ pân đil, cơnh đêếc pa bhlâng hơnh déh.

 Z’lấh  5 nhiệm kỳ cơnh lâng 10 c’moo bhrợ trưởng vel, cắh dáp t’ngay ha dum, a moó Giáp nắc tước zấp đong đoọng p’too moon bêl díc điêl ngai tr’vay tr’lin, p’too moon a đhi a moó oó n’niên ca coon thứ 3… pa bhlâng nắc tơợ c’moo 2013, bêl vêy nghị quyết số 14 âng Huyện uỷ Tây Giang, n’đắh bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, cơnh lâng cr’noọ 9 vêy, 5 cắh, a moó Giáp âi đh’rứah lâng chi bộ, ban quân dân chính vel, k’rong k’đhơợng xay bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê lâng tr’xin đơơng âng pr’ặt tr’mông đha nuôr J’da ting dưr. T’coóh Bhling Bơi- Bí thư chi bộ vel J’da, chr’val Lăng, chr’hoong Tây Giang đoọng năl:

Amoó pa bhlâng vêy bấc ngai chắp tu p’zay bhrợ cha tơợ b’băn pa tước bhrợ t’váih cửa hàng tạp hoá, pa họp đha nuôr, ting pấh bhrợ têng bh’rợ vel bhươl, râu âng hân, âng chr’nắp âng vel, tu cơnh đêếc đha nuôr chắp hơnh k’đươi k’đhơợng bhrợ cớ trưởng vel tước 10 c’moo âi.

                           IMG_9917.JPG

Phụ cấp trưởng vel cắh bấc, ha dang cắh vêy râu lứch loom luônh nắc k’đháp mặ k’đhơợng bhrợ. A moó Cơlâu Thị Giáp moon:

 Bấc bêl công xơợng đhu loom, tu zên ta đoỌng ha trưởng vel cắh zấp đoọng n’tóh xăng lướt ra vạch, n’đhang lêy đha nuôr vêy bấc pr’loọng dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp lấh, tu cơnh đêếc acu t’bhlâng bhrợ, lơi bh’rợ đong, lướt bhrợ bh’rợ vel bhươl, ng’cơnh choom đha nuôr mặ t’bil ha ul pa xiêr đha rựt.

Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vêy 70 vel, n’đhơ cơnh đêếc nắc đhêêng muy chr’val Lăng vêy 3 trưởng vel nắc pân đil, cóh đêếc lứch loom luônh lâng bhriêl t’bách bhlâng nắc a moó Cơlâu Thị Giáp âi bơơn đha nuôr cóh đâu chăp kiêng. Lâng tu  a moó âi chroi đoọng cắh hắt ha bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê cóh chr’val ca coong da ding  chr’hoong tây Giang, tỉnh Quảng Nam n’nâu. Nâu câi, chrhoong Tây Giang xoọc tr’xin p’ghít lêy bh’rợ trưởng vel, đhị đêếc  tơợ a moó Cơlâu Thị Giáp, chr’hoong Tây Giang xoọc bhrợ t’bấc apêê trưởng vel nắc pân đil, tr’xin t’bil pr’chắp k’đị pân đil, chắp pân júih, bhrợ t’váih râu ma mơ bhlưa pân đil pân jứih cóh vel bhươl./


                                          giap 2.jpg

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn